<
actueel / nieuws
 • Tropenmuseum

16 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 1 – 2020

23 april 2020

De eerste ronde Architectuur van 2020 was kwalitatief hoog en betrof relatief grote projectaanvragen. Zestien voorstellen, iets minder dan de helft van het totaalaantal ingediende aanvragen, zijn toegekend door de commissie Architectuur. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de eerste ronde van het jaar.

algemene indruk
De eerste ronde kende een grote diversiteit aan onderwerpen en thematieken. We hebben aanvragen ontvangen gericht op verduurzaming van vastgoed, op radicale herbestemming, maar ook op innovatieve productiemethoden en technieken; aanvragen waarin architectuur als publieke zaak centraal stond of juist als plek van bezinning en contemplatie. Ook het uitwerkingsniveau van de aanvragen was heel uiteenlopend; sommige voorstellen stonden helemaal in de startblokken, andere vereisten eerst meer vooronderzoek. Ruim de helft van alle ingediende aanvragen had betrekking op de doelstelling onderzoek, analyse en reflectie. Ook werden er twaalf startsubsidies aangevraagd. Een opvallend groot aantal aanvragen keek vanuit een relevant actueel vertrekpunt naar het verleden, met het doel hier lessen uit te trekken voor de toekomst. Dit sluit aan bij een bredere interesse die het fonds binnen het vakgebied signaleert voor het herwaarderen van en voortbouwen op bestaande waarden en kwaliteiten.

diversiteit en inclusie
Wat betreft diversiteit en inclusie zijn drie geselecteerde aanvragen opvallend. Het Nationaal Museum van Wereldculturen wil in het project 'Monumentum' aan de hand van de architectuur van het museumonderkomen een dialoog opstarten over ons koloniale verleden en hoe dit in de huidige tijd doorwerkt. In het project 'STADverkenning Gezonde Gebiedsontwikkeling' van Platform STAD worden zachte, sociale waarden met het oog op toekomstige (binnen)stedelijke ontwikkelingen in Den Haag meetbaar en toepasbaar gemaakt. 'Dutch Water Works World Wide' van nai010 uitgevers tot slot, wil een overzicht bieden van de Nederlandse invloed op de realisatie van waterwerken over de hele wereld, waarbij vanuit de lokale context ook kritisch op die invloed wordt gereflecteerd.

Andere voorbeelden van ondersteunde projecten die goed inspelen op actuele, maatschappelijk relevante thema's deze ronde zijn:

RAAAF – Schijnbaar Onmogelijk Erfgoed
Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gebiedsontwikkelaar BPD, het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland start RAAAF een ontwerpend onderzoek naar schijnbaar onmogelijk her-te-bestemmen cultuurhistorische gebouwen, waarvoor sloop de enige uitweg lijkt. Ze gaat daarbij op zoek naar nieuwe ontwerpstrategieën en innovatieve precisieslooptechnieken waarmee – denkend vanuit een 'poetry of absence' – ruimte wordt gemaakt door elementen weg te halen en deze gebouwen zo van nieuwe betekenis te voorzien. Met deze eigenzinnige benadering kiest RAAAF samen met de betrokken projectpartners voor een radicaal andere omgang met cultureel erfgoed die voor een verandering binnen het vakgebied kan zorgen.

 • STADverkenning Gezonde gebiedsontwikkeling: zachte waarden meetbaar maken, Platform Stad


 • FLUX landscape architecture – Holtland
  In Nederland wordt de roep om nieuw bos steeds groter, zowel vanuit de politiek als vanuit de wetenschap en niet alleen ter compensatie voor onze CO2-uitstoot, maar ook voor de productie van voedsel en hout. In totaal zou er behoefte zijn aan circa 125.000ha nieuw bos; oftewel anderhalf keer de Veluwe. FLUX start daarom een ontwerpend onderzoek naar deze herbebossing, met specifieke aandacht voor de ruimtelijke inpassing en de bijdrage van nieuw bos aan de grote transitieopgaven. De commissie verwacht dat het resulterende project zo een relevante bijdrage aan het vakgebied kan leveren.

  Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 1 – 2020.

  cijfers
  Het beschikbare budget in deze ronde was € 300.000. De gevraagde bijdragen liepen uiteen van € 6.500 tot € 53.545. Maar met een gemiddeld aangevraagd bedrag van € 20.711 ging het om relatief grote projecten. Omdat het totaal van de aangevraagde bedragen van de positief beoordeelde voorstellen het beschikbare rondebudget ruim overschreed, was prioritering noodzakelijk. Uiteindelijk zijn 16 van de 38 in behandeling genomen subsidieverzoeken gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 42 procent.

  covid-19 en komende rondes
  Een aantal van de ondersteunde projecten zal in de uitvoering waarschijnlijk hinder ondervinden van de huidige covid-19-pandemie. Met deze aanvragers is het fonds in contact.

  De deadline voor ronde 3 van de deelregeling Architectuur is 5 augustus 2020. Van aanvragers verwachten we met het oog op de covid-19-crisis dat zij in ingediende voorstellen blijk geven van realiteitszin en inspelen op de actualiteit.