<
actueel / nieuws

31 mrt: Lancering twee nieuwe regelingen tijdens NOVI conferentie

25 maart 2021

Vanaf 1 april 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpkracht willen inzetten bij het verkennen van complexe maatschappelijke opgaven en het versterken van hun ruimtelijke beleid. Deze nieuwe regeling wordt op 31 maart 2021 tijdens de NOVI Conferentie gelanceerd samen met het nieuwe Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp waarin het fonds in de periode 2021–2024 een belangrijke uitvoeringspartner is.

NOVI Conferentie
Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. Doel is om de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen en jaarlijks de voorgang met elkaar te bespreken. Op deze allereerste conferentie staan informeren en inspireren centraal. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgeving passeren de revue.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is aanwezig in onderstaande drie deelsessies. Aanmelden kan via deze link.

Deelsessie 'Vitale steden en dorpen'
11.00 uur – 11.45 uur
Vanaf 1 april voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpend onderzoek willen inzetten bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. Voor deze regeling is in 2021 ca. € 4 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector van het ministerie van OCW en sluit aan bij de vier grote NOVI opgaven. Onder invloed van die opgaven zal Nederland in de komende 30 jaar ingrijpend veranderen. De ambities zijn groot, maar de ruimte schaars. Dat vraagt om een integrale aanpak, om radicaal nieuwe manieren van samenwerken, om meervoudige oplossingen, maar ook om scherpere bestuurlijke keuzes. In deze sessie zal Maarten Tas, projectleider en coördinator van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp, in gesprek met diverse experts de eerste in een reeks van 8 open oproepen lanceren en toelichten hoe men deze innovatievouchers kan aanvragen. Na afloop is er een mogelijkheid om vragen te stellen en contactgegevens uit te wisselen.

Deelsessie 'Uitvoering Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021–2024'
13.45 uur – 14.30 uur
In deze sessie wordt het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021–2024 toegelicht, een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp voor de maatschappelijke vraagstukken te versterken. Ontwerp is onmisbaar bij het opstellen van een integrale, gebiedsgerichte aanpak en de ontwikkelen en borgen van een goede omgevingskwaliteit. Een effectieve inzet van ontwerp zorgt voor creativiteit en bundeling van initiatieven, versterkt het draagvlak voor ingrijpende veranderingen en vergroot de kans op realisatie. Het Actieprogramma draagt bij aan de ambitie voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak van omgevingsvraagstukken en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Het programma kent vijf actielijnen:
1. Een breed gedragen en dynamische ontwerpagenda.
2. Goed opdrachtgeverschap bij het Rijk.
3. Het stimuleren van regionale en lokale initiatieven.
4. Het versterken van competenties.
5. Het ontwikkelen van een ontwerpdialoog.

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van BZK en het ministerie van OCW. Het Stimuleringsfonds is verantwoordelijk voor actielijn 3, die zal worden toegelicht samen met het programma voor de komende vier jaar door Jetske van Oosten, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

Deelsessie: webinar Ontwerp Verbindt
Tijd: 14.45 uur – 15.30 uur
Nederland verandert in rap tempo: een miljoen nieuwe woningen moeten worden aangesloten op mobiliteitsnetwerken, er is ruimte nodig voor de opwekking van duurzame energie, er is aanpassing nodig aan een veranderend klimaat, circulaire economie en de omschakeling naar kringlooplandbouw zijn in opkomst. Al deze opgaven vereisen ingrijpende, complexe keuzes in de ruimtelijke organisatie van functies.
In dit webinar staat de activerende kracht van ontwerp centraal. Een effectieve inzet van ruimtelijk ontwerp verbindt stakeholders, urgente opgaven en schaalniveaus en verbreedt zo het draagvlak voor verandering. In deze sessie worden kijkers meegenomen langs diverse voorbeelden van succesvolle inzet van ontwerp met een aantoonbare impact

Jetske van Oosten, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, spreekt over impactmanagement bij het Stimuleringsfonds en lanceert de nieuwe Open Oproep Prachtige Productielandschappen, onderdeel van het nieuwe vierjarige programma.