<
actueel / nieuws

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

31 maart 2021

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Het Stimuleringsfonds is een belangrijke uitvoeringspartner van het programma en schrijft jaarlijks twee open oproepen uit.

Een open oproep biedt multidisciplinaire coalities de kans vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd.

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

verdiepend ontwerpend onderzoek naar hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd
2 open oproepen per jaar, die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI
12 tot 16 projecten per open oproep
beoordeling na sluitingsdatum
looptijd projecten circa 2,5 jaar (4 fasen)
maximaal € 82.500 subsidiebudget per project in totaal

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Open oproepen
De Open Oproep Prachtige productielandschappen was de eerste open oproep van 2021. Deze is inmiddels beëindigd. De tweede huidige openstaande oproep is de Open Oproep Anders werken aan wonen.

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
Naast het vierjarige Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ook een tijdelijke impulsregeling aan om de ontwikkeling van nieuwe ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein te versterken: de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Met deze regeling kunnen lokale overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verstrekken aan ontwerpers, en kunnen ontwerpers een gemeente vragen mee te doen aan een verkennend ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van de grote opgaven zoals die zijn benoemd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze verkennende projecten hebben een korte looptijd van 1 tot 3 maanden. Dus mocht je een aanvraag willen indienen voor een project dat vraagt om verkenning in plaats van verdieping en/of een korte looptijd heeft, bekijk dan of de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp een match is voor jouw project.