<
actueel / nieuws

Bijeenkomst Next Level

04 mei 2015

Op vrijdagmiddag 5 juni organiseert het Stimuleringsfonds de werkbijeenkomst Next Level. Tijdens een aantal parallelsessies wordt verkend hoe opgaven op het gebied van stedenbouw naar een volgend niveau kunnen worden getild. Terugkerende thema's hierin zijn: big & small data, winkelgebieden, nieuwe organisatievormen, innovatief opdrachtgeverschap, circulaire economie en het veranderende zorglandschap. Ontwerpers gaan in gesprek met elkaar en relevante stakeholders. Derk Loorbach – directeur DRIFT – plaatst de ruimtelijke opgaven in een breder transitiekader.

Lopende onderzoeksprojecten vormen de basis van deze verdiepende bijeenkomst. Het doel is om aan de hand van de ontwikkelde kennis en ervaring deze experimenten door te laten groeien naar een volgend niveau. In vijf parallelsessies (zie omschrijving onderaan) wordt een urgent thema behandeld dat vraagt om een andere manier van doen en denken in het ruimtelijk veld. Centraal staan vragen als: Welke knelpunten en kansen doen zich voor? Hoe ga je daarbij om met onzekerheden en weerstand? Wat gebeurt er met opgedane kennis? Wie maakt dit effectief? Welke partners zijn hiervoor nodig en wat is hun rol? Door deze gezamenlijk te bespreken worden mogelijkheden verkend voor het zetten van de volgende stap.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt diverse projecten waarin ontwerpers een specifieke transitie – in de maatschappij, economie, technologie of cultuur – agenderen en daarbij de ruimtelijke opgave formuleren. Deze projecten experimenteren met alternatieve manieren van ontwikkelen, nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen aan de hand van concrete casussen.

Aanmelden
Voor het bijwonen van de werkbijeenkomst is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden is daarom een vereiste. U kunt zich uiterlijk t/m vrijdag 29 mei aanmelden via Zineb Seghrouchni, z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl, o.v.v. 'Next Level'. Vermeldt in uw mail uw naam, organisatie en uw eerste en tweede keuze van de sessie.

Locatie en tijd

Toren Hofpoort, Hofplein 20 in Rotterdam, op de 24ste etage. Toren Hofpoort ligt op 10 minuten loopafstand vanaf Rotterdam Centraal.
Het programma start stipt om 14.00 u. en eindigt om 18.00 u. inclusief borrel. Inloop en registratie vanaf 13u30.

De werkbijeenkomst maakt onderdeel uit van de AARO-programma's Stad & Regio, Stedelijke Transformaties, Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap en van het flankerend programma van de Deelregeling Architectuur.

Programma parallelsessies:

 • Sessie 1 – Big en small data in ontwerpend onderzoek

 • Data bevatten gegevens die van waarde kunnen zijn voor ruimtelijke opgaven en ontwikkeling. Het is de vraag welke noodzaak en kansen zich voordoen aan ruimtelijke opgaven wanneer data wordt verzameld, gefilterd en toegankelijk gemaakt. Of leent data zich voorlopig alleen voor het creëren van bewustwording van bepaalde onderwerpen en processen? Wie mag of kan bepalen welke data wordt vrijgegeven en hoe maak je data toegankelijk? In hoeverre speelt veiligheid hierin een rol? Hoe sluit de ontwikkelde kennis uit data-onderzoek aan bij gebiedsontwikkeling en (publieke) opdrachtgevers? Wat is de rol van de stedenbouwkundige en architect?

  Tijdens deze sessie zal voorzitter Jelte Boeijenga in gesprek gaan met de ontwerpers en stakeholders van de volgende projecten:
  Smart City businessmodels - One Architecture
  Designing indicators for economic development - Wall Research
  Amsterdecks - RDVA
 • Sessie 2 – Ruilen, uitwisselen en ontwerpen

 • Naast geld, bieden ook andere middelen zoals energie, vastgoed, bereikbaarheid, ruimte en specialistische diensten condities voor het ontwikkelen en (her)inrichten van gebieden. Welke samenwerkingen ontstaan, welke belangen en partijen worden aan elkaar gekoppeld? Wat is de rol van de ontwerper en hoe maak je de vertaalslag naar een ruimtelijk ontwerp? Hoe ga je daarbij om met juridische aspecten, vertrouwelijke informatie en wet- en regelgeving?

  Tijdens deze sessie zal voorzitter Saskia Beer in gesprek gaan met de ontwerpers en stakeholders van de volgende projecten:
  Ontwerpen aan Stedelijke herverkaveling - Het Noordzuiden
  Pulsapp - Superuse Studios
  van Consuptiemaatschappij naar Gebruikersmaatschappij - David Dooghe
 • Sessie 3 – Winkelgebieden in transitie

 • Het gebruik van de openbare ruimte verandert door de invloed van nieuwe media. We winkelen en recreëren vanuit veranderende behoeftes en motieven. Dit heeft invloed op het programma van onze steden, de openbare ruimte en met name winkelgebieden. Wat is de ruimtelijke invloed van online winkelen op de ontwikkeling van de stad? Hoe passen partijen met eigendom in winkelgebieden hun ontwikkelstrategie aan? Voor welke keuzes staan gemeenten in de (her)ontwikkeling van bestaande en nieuwe winkelgebieden? Welke rol spelen (ruimtelijk) ontwerpers in het bepalen van 'de winkelstraat van de toekomst'?

  Tijdens deze sessie zal voorzitter Ad de Bont in gesprek gaan met de ontwerpers en stakeholders van de volgende projecten:
  Making the Civic City - NPK Design
  Merkenstedenbouw - Popup City
  Analoge winkelstad in tijden van digitale euforie - Studio Bliq
 • Sessie 4 – Nieuwe organisatievormen

 • Het initiëren en plannen van ruimtelijke ontwikkeling wordt naast gemeentelijke diensten steeds meer door andere partijen gedaan. In steden, dorpen en regio's organiseren collectieven van particulieren, professionals, ontwerpers en nieuwe opdrachtgevers zich in de vorm van stadslabs om aan urgente ruimtelijke opgaven te werken. Een aantal van deze nieuwe organisatievormen maken een professionaliseringsslag door. Hoe uit zich die volgende stap in professionalisering en hoe wordt die bereikt? Hoe toekomstbestendig zijn de nieuwe samenwerkingsvormen en de bijbehorende ontwikkelingen? Hoe wordt de opgedane kennis gedeeld, welke communities worden gebouwd en welke communicatievormen lenen zich hier goed voor? En wat is de meerwaarde van ontwerpend onderzoek voor het in gang brengen van nieuwe ontwikkelingen in een gebied?

  Tijdens deze sessie zal voorzitter Edwin Oostmeijer in gesprek gaan met de ontwerpers en stakeholders van de volgende projecten:
  Circulair BSH - Stichting Stadslab Buiksloterham
  Stadsklas - Stroom Den Haag
  van Experiment naar Realisatie - Stadslab Roermond
  Digitaal Polderlab, Zuiderzeepolders - Stichting Polderlab
 • Sessie 5 – Zelforganisatie in de Zorg

 • Het zorglandschap in Nederland is drastisch aan het veranderen. Dit uit zich in verschillende vormen; institutionele zorgaanbieders zijn niet in staat om het bestaande zorgaanbod overeind te houden en bij gemeenten en burgers wordt steeds meer verantwoordelijkheid gelegd. Het organiseren en huisvesten van de veranderende en groeiende vraag naar zorg vraagt om nieuwe werkwijzen, ruimtelijke strategieën en ontwerpen. Welke ruimtelijke typologieën lenen zich het beste voor zelforganisatie in de zorg en op welke schaal moet dit worden aangepakt? Hoe gaan we om met de leegstand en afschrijving van de bestaande gebouwenvoorraad? Hoe verhouden ontwerp, gebruik, zorgaanbod en beleid zich tot elkaar en welke rol heeft de ontwerper in dit spanningsveld?

  Tijdens deze sessie zal voorzitter Ariane van Dijk in gesprek gaan met de ontwerpers en stakeholders van de volgende projecten:
  Werken voor mensen met een beperking - Foresti en MA.AN
  Ubuntuplein (ont)zorgt! - Van Veen Architecten
  Wonen zonder zorg(en)? - Jefvandenputte Architectuur
  Grijstinten in de Tussenmaat - Bureau Ritsema