<
actueel / nieuws

De Ambachtsschool Revisited | Susanne Pietsch

16 april 2015

Het onderzoek De Ambachtsschool Revisited stelt de vraag naar het beroepsonderwijs als culturele en ruimtelijke opgave. De opkomst van nieuwe technologieën en de recente wens tot schaalverkleining kunnen als vliegwiel dienen om de ambachtsschool van de toekomst vorm te geven. Zowel traditionele als innovatieve Europese ambachtstradities vormen inspiratiebronnen bij de zoektocht. Aan de hand van architectonische thema's ontwikkelt het team van onderzoekers en architecten nieuwe modellen voor onderwijsgebouwen en hun omgeving.

De populariteit van de beroepsschool is onlosmakelijk verbonden met een waardering voor de cultuur van het ambacht. Deze waardering dient ruimtelijk vertaald te worden in schoolmodellen die zowel flexibel en toekomstbestendig zijn, als 'ambachtelijke trots' uitstralen.
Dit onderzoek naar nieuwe modellen voor schoolgebouwen vindt plaats aan de hand van drie thema's. Allereerst het thema van de nieuwe ambachtsschool als kruisbestuiver, waarbij samenwerkingen tussen bedrijfsleven en ambachtsschool een nieuwe en creatieve impuls kunnen geven aan onderwijsvormen. Bij het tweede thema, de nieuwe ambachtsschool als identiteitsdrager bekijkt het onderzoeksteam op welke manieren de architectuur en de schoolomgeving kan bijdragen aan een nieuw elan voor ambachtelijke beroepen. Het laatste thema, de nieuwe ambachtsschool en de stad onderzoekt de relatie tussen school en omgeving.

Door breder te kijken dan alleen naar beroepsscholen, verwerft het team kennis over de verschillende 'cultures of craft'. De betekenis en toekomstwaarde van zowel traditionele als innovatieve ambachten geeft inzicht in de ontwikkelingen in het veld. Architectuur historicus Dolf Broekhuizen beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van de ambachtsschool, haar relatie met bedrijven, haar representatie en haar plek in de stad. Een blik naar het buitenland verschaft waardevolle aanvulling. Op basis van een aantal studiereizen worden tradities en nieuwe ontwikkelingen in ambachtsculturen in het Europese buitenland in kaart gebracht. Het team zal met name ook zoeken naar organisaties waar productie en disseminatie zich op nieuwe manieren combineren.Een aantal best practices in binnen en buitenland worden vergeleken, met behulp van plattegrond studies en een aantal filmregistraties van de schoolgebouwen. Al deze onderzoeken zullen in tekst en beeld worden samengevat als kennis en inspiratie document.

Om de slag te kunnen maken van academisch vertoog naar concreet toepasbare kennis projecteert het onderzoeksteam in de tweede fase de opgedane ideeën en inspiraties op de Nederlandse context. Voor de toekomst van de ambachtsschool zijn zeer verschillende ontwikkelrichtingen denkbaar: van realistisch en conservatief tot meer radicaal en speculatief. Het onderzoeksteam formuleert een aantal toekomst scenario's. Deze scenario's vormen ontwerpopgaves met hieraan gekoppeld concrete locaties en opdrachtgevers uit het veld. De klankbordgroep zal de ontwerpen becommentariëren en de ideeën en voorstellen toetsen aan de onderwijswens en -realiteit. De uitkomsten van het gehele onderzoek zullen in eind 2016 worden ontsloten voor een breder publiek van ontwerpers, opdrachtgevers en overheden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Susanne Pietsch in samenwerking met onder meer Eireen Schreurs, Sereh Mandias en Dolf Broekhuizen

Lees ook het artikel Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool.