<
actueel / nieuws

Dijkenatlas Eiland IJsselmonde

13 april 2011

Lola Landscape Architects hebben de dijkenstructuur in IJsselmonde onderzocht. De oude dijken kunnen een sleutelrol vervullen in de verbetering van het leefklimaat op het eiland. Het onderzoek richt zich op nieuwe vormen voor oude dijken. Het heeft geleid tot een atlas waarin drie thema's centraal staan.

IJsselmonde is een verstedelijkte polder ten zuiden van Rotterdam. Oorspronkelijk bestaat IJsselmonde uit veel verschillende eilandjes, polders en dijken. Deze structuur is echter nauwelijks terug te vinden. Uitbreidingswijken, spoortaluds, snelwegen doorsnijden de oude structuren. De verschillende wijken staan daardoor met de ruggen naar elkaar toe.

Dijkstructuren
Lola Landscape Architects heeft onderzoek gedaan naar de potentie van de oude dijkstructuren om nieuwe verbindingen en leefmilieus te ontwikkelen. Drie thema's stonden in het onderzoek centraal. In Waterwerken is het (nog) bestaande netwerk van dijken in kaart gebracht en onderzocht hoe de huidige waterhuishouding en dijken zijn te gebruiken bij het accommoderen van de toekomstige wateropgave. Ten tweede is onderzocht hoe de resterende dijken het recreatieve en ecologisch netwerk op IJsselmonde kunnen verbeteren. Het derde thema betreft de waarde van de dijken als leefmilieu. Het blijkt dat de kleinschalige mix van wonen, werken en recreëren op de dijken veel geliefder is dan de woonmilieus in de wijken erachter.

Atlas
De resultaten van de drie themaonderzoeken zijn door Lola Landscape Architects in drie ontwerpstudies getest. Het complete onderzoek is in te zien via www.eilandijsselmonde.nl