<
actueel / nieuws

Gebouwen voor kinderen

20 januari 2011

Samenhangende huisvesting van scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen in een gebouwencomplex of in een complex van nabijgelegen gebouwen, staat hoog op de agenda van de netwerkbijeenkomst Agenda Gebouwen voor kinderen op vrijdag 28 januari. Veel bestaande gebouwen zullen hiervoor moeten worden aangepast. Soms is er een mogelijkheid om een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen.

Onderzoeksresultaten
Ontwerpend onderzoek is een belangrijk middel om vernieuwing van onderwijsopvattingen en huisvestingsproblematiek goed op elkaar af te stemmen. Het verrichten van ontwerpend onderzoek door architecten kent een hoge prioriteit bij het SfA. Bovendien is scholenbouw een belangrijk beleidsthema. Vanaf december 2008 zijn acht onderzoeksteams met subsidie van het fonds van start gegaan om de samenhang tussen onderwijs en schoolomgeving te onderzoeken.

Presentatie
Tijdens de netwerkbijeenkomst zullen Rik Martens en Berger & Barnett hun onderzoeksresultaten presenteren.

Duurzame School van Rik Martens, Humblé Architecten Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal basistypologieën een model voor een duurzame school. Het onderzoek gaat in op participatie- en samenwerkingsverbanden, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

1+1=3 van Berger Barnett Architecten
Het onderzoek van Berger Barnett Architecten richt zich op het genereren van extra financieringsmogelijkheden voor scholenbouw naast overheidsfinanciering. Ze betrekken daarbij voorbeelden uit de Engelse regelgeving en praktijk. Daar maken nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen en marktpartijen extra financieringsmiddelen vrij.

Netwerken
Na de presentaties is er tijd om te netwerken. Vertegenwoordigers van verschillende netwerken zijn uitgenodigd als expert in de relatie fysiek en sociaal en maatschappelijk vastgoed, zoals Bouwstenen voor sociaal, De Kopgroep, Platform Binnenmilieu scholen, LVO en BNA Onderzoek. De vertegenwoordigers van de netwerken geven een korte toelichting op hun eigen doel en de mogelijkheid bij te dragen aan de Agenda gebouwen voor kinderen.

Gespreksleider is Yvette Vervoort, Netwerkbureau kinderopvang.
Datum vrijdag 28 januari
Aanvang 16.00 uur – 18.00 uur
Locatie De Witte Vosch, Utrecht

Initiatief
Het SfA maakt deel uit van het netwerk Agenda Gebouwen voor kinderen. Een initiatief van het Netwerkbureau kinderopvang in samenwerking met VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Doel is gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken om zoveel mogelijk effect te bereiken in de verbetering van gebouwen voor kinderen.

www.netwerkbureaukinderopvang.nl