<
actueel / nieuws

GO! RES - Governance, Ontwerp en Regionale Energie Strategieën

01 april 2019

Op woensdag 15 mei organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool de eerste GO! RES-bijeenkomst. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks die wij op gezamenlijk initiatief in het kader van de Regionale Energiestrategieën organiseren. De kennis en expertise van het Stimuleringsfonds en Vereniging Deltametropool richt zich op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze reeks willen wij de energieregio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën.

In de GO! RES-bijeenkomsten staat de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord centraal. Op dit moment wordt in dertig regio's door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES'en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wat vaststaat is dat al die keuzes een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario's verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES is bedoeld om de kansen die dit biedt te tonen en de RES'en hierbij op weg te helpen.

Tijdens GO! RES gaan beleidsmakers, ambtenaren en ontwerpers aan de hand van praktische voorbeelden en verkennende ontwerpstudies in gesprek over kansen en knelpunten bij het ontwikkelen van de RES'en. Om tot een zo goed mogelijk gesprek te komen, geven we de RES'en de kans zelf thema's dan wel prangende vragen te agenderen. GO! RES is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool en wordt in samenwerking met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) uitgevoerd.

programma
datum: woensdag 15 mei
tijd: 15.00 - 17.00 uur
locatie: Stadskantoor Utrecht, 11e verdieping, evenementengebied
aanmelden: hier aanmelden

14.30 - 15.00 uur
Inloop

15.00 - 15.05 uur
Welkom door moderator Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool

15.05 - 15.15 uur
Urgentie ruimtelijke opgave binnen RES'en door Gerrie Frenten, Regiocoördinator NP RES (BZK)

15.15 - 15.25 uur
Kansen integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering voor RES'en door Maarten Tas, programmaleider KEER Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

15.25 - 15.45 uur
Ontwerpers aan het woord, twee KEER-projecten: 'De Utrechtse singel als klimaatadaptieve drager' door Paul Kersten (OKRA) en 'Boven het maaiveld. Zonnevelden in het veenweidegebeid' door Jorrit Noordhuizen (NOHNIK)

15.45-16.00 uur
Eerste reacties vanuit de zaal en korte introductie deelsessies

16.00-16.45 uur
Sessie 1 – Opgave: Wat is de kern van je opgave? Heb je zicht op de ruimtelijke impact van je opgave en de knelpunten die je tegen gaat komen? Lukt het de nationale doelstellingen in regionale plannen en lokaal verankerde afspraken te vertalen?

Sessie 2 – Samenwerking: Welke partners zijn nodig voor het realiseren van de opgave? Wat is er van hen nodig? In hoeverre zijn zij al betrokken? Hoe worden schaalniveaus met elkaar verbonden? Welke rol speelt ruimte in het verder uitwerken van je RES? Wat verwacht je van de nationale overheid?

16.45-17.00 uur
Korte terugblik deelsessies en formuleren conclusies en actiepunten door Paul Gerretsen

17.00 - 18.00 uur
Afsluiting en borrel


over regionale energiestrategieën, bestuurlijke processen en ruimtelijke impact
In dertig energieregio's wordt nu heel hard aan Regionale Energiestrategieën Regionale Energiestrategieën (RES'en) gewerkt. Gemeenten, provincies en waterschappen trekken hierin samen met andere belanghebbende partijen op om de nationale doelen uit het klimaatakkoord voor wat betreft de energietransitie naar regionale afspraken te vertalen. Die afspraken hebben vanzelfsprekend een enorme ruimtelijke impact op de inrichting van onze dagelijkse leefomgeving. Samen met de andere grote transitieopgaven zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van onze leefomgeving steeds verder onder druk komt te staan. Om ervoor te waken dat al die opgaven straks los van elkaar op de ruimte worden geprojecteerd is een integrale en gebiedsgerichte aanpak essentieel!

aanleiding
KEER - een tentoonstelling, film en publicatie over de samenhang tussen opgaven op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte vormt de aanleiding voor deze reeks bijeenkomsten. KEER is eind 2018 gepresenteerd als afsluiting van het tweejarig 'Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma' dat het Stimuleringsfonds in opdracht van de ministeries van BZK en OCW en in samenwerking met de RCE heeft uitgevoerd. Aan de hand van zestien lokale casestudies is hierin veel kennis en ervaring opgedaan met de integrale en gebiedsgerichte benadering van klimaat en energie opgaven en zijn instrumenten en inzichten ontwikkeld die betrokken partijen zullen inspireren om ontwerp en cultuurhistorische expertise meer centraal te stellen bij de integrale aanpak van deze complexe ruimtelijke transitieopgaven.

doel en opzet
Omdat wij van mening zijn dat de inzichten uit het ontwerpprogramma relevant zijn om met de RES'en in verband te brengen zal de KEER tentoonstelling in de eerste helft van 2019 in Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Middelburg te zien zijn en na de zomer doorreizen naar Groningen, Arnhem en Eindhoven. Op iedere locatie organiseren wij een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van omliggende energie-regio's. De resultaten van de KEER projecten worden daarbij gebruikt om de governance en ontwerpkant van de energietransitie op lokaal niveau inzichtelijk te maken met het doel daar op regionale schaal van te leren. Deze reeks is gericht op bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere bij de energietransitie betrokken partijen en moet dilemma's, knelpunten en bouwstenen voor lokale en regionale samenwerking in beeld brengen.

resultaat
Met de reeks zetten wij in op het adresseren van bestuurders en ambtenaren die bij de RES'en betrokken zijn, daarnaast bieden wij hen een podium. Wij willen hiermee input leveren voor het Nationaal Programma RES dat regio's ondersteunt bij het maken van RES'en. Binnen dit nationaal programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG samen met maatschappelijke partijen aan het ontwikkelen en delen van kennis, daarnaast bieden zij procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data-ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Tijdens de bijeenkomsten zal de nadruk op de interactie tussen governance en ontwerp liggen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten ontwikkelen wij een inspiratiebrief: een bundeling van inhoudelijke kansen en knelpunten met een praktische onderbouwing, tips voor het regionaal uitrollen van de energietransitie en een manifest gericht op de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Deze inspiratiebrief zal op de slotbijeenkomst tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven worden gepresenteerd.