<
actueel / nieuws

GO! RES - Governance, Ontwerp en Regionale Energie Strategieën

01 april 2019

LET OP: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar een latere datum in mei.

Op donderdag 11 april organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool de eerste GO! RES bijeenkomst. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks die wij op gezamenlijk initiatief in het kader van de Regionale Energiestrategieën organiseren. De kennis en expertise van het Stimuleringsfonds en Vereniging Deltametropool richt zich op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze reeks willen wij de energie-regio's ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën.

In 2019 organiseren wij een reeks van acht bijeenkomsten, waarin wij verspreid door het land samen met bestuurders en ambtenaren aan de hand van praktische voorbeelden en ontwerpstudies een gerichte, inhoudelijke discussie willen voeren. Over de Regionale Energiestrategieën, het afwegen van belangen, knelpunten die daarbij aan het licht komen en de sleutelrol die ontwerp en govenrance in deze processen kunnen vervullen om tot effectieve en meer integrale ruimtelijke implementatie strategieën te komen.

programma
datum: 11 april
tijd: 15.00 - 17.00 uur
locatie: Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 6e verdieping, zaal V.35
aanmelden: hier aanmelden

14.30 - 15.00 uur
Inloop

15.00 - 15.05 uur
Welkom door Paul Gerretsen, agent Vereniging Deltametropool

15.05 - 15.15 uur
Korte inleiding KEER – Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte
Maarten Tas, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

15.15 - 15.45 uur
Ontwerpers aan het woord – pitches 2 projecten KEER:
Boven het Maaiveld - Jorrit Noordhuizen, NOHNIK architecture and landscape;
De singel als klimaatadaptieve drager - Paul Kersten, OKRA landschapsarchitecten

15.45 - 16.00 uur
Governance aan het woord – panelgesprek o.l.v. Paul Gerretsen tussen vertegenwoordigers van verschillende Regionale Energiestrategieën. Korte introronde panelleden: Wie is wie? In welke fase zit hun RES?

16.00 - 16.15 uur
Ronde 1 - Opgave: Wat is de kern van je opgave? Heb je zicht op de ruimtelijke impact van je opgave? (Wat zijn de ruimtelijke inpassingen, projecten die het RES bij je oproepen? In hoeverre herken je jouw regio in de beelden die door de ontwerpers werden gepresenteerd?)

16.15 - 16.40 uur
Ronde 2 - Samenwerking: Welke partners zijn nodig voor het realiseren van de opgave? Wat is er van hen nodig? In hoeverre staan deze partners al klaar? (Welke partijen of overheidslagen moeten daarvoor geactiveerd worden? Is er herkenning van de gepresenteerde (positieve en negatieve) sleutelmomenten?)

16.40 - 16.55 uur
Ronde 3 - Verbinding schaalniveaus: Lukt het de nationale doelstellingen te vertalen in regionale plannen en lokaal verankerde afspraken? Welke rol speelt ruimtelijk in het verder uitwerken van je RES? Wat verwacht je van de nationale overheid?

16.55 - 17.00 uur
Formuleren van de hoofdconclusies van de avond – Paul Gerretsen.

17.00 - 18.00 uur
Afsluiting en borrel


over regionale energiestrategieën, bestuurlijke processen en ruimtelijke impact
In 30 energie-regio's wordt nu heel hard aan Regionale Energiestrategieën (RES'en) gewerkt. Gemeenten, provincies en waterschappen trekken hierin samen met andere belanghebbende partijen op om de nationale doelen uit het klimaatakkoord voor wat betreft de energietransitie naar regionale afspraken te vertalen. Die afspraken hebben vanzelfsprekend een enorme ruimtelijke impact op de inrichting van onze dagelijkse leefomgeving. Samen met de andere grote transitieopgaven zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van onze leefomgeving steeds verder onder druk komt te staan. Om ervoor te waken dat al die opgaven straks los van elkaar op de ruimte worden geprojecteerd is een integrale en gebiedsgerichte aanpak essentieel!

aanleiding
KEER - een tentoonstelling, film en publicatie over de samenhang tussen opgaven op het gebied van Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte vormt de aanleiding voor deze reeks bijeenkomsten. KEER is eind 2018 gepresenteerd als afsluiting van het tweejarig 'Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma' dat het Stimuleringsfonds in opdracht van de ministeries van BZK en OCW en in samenwerking met de RCE heeft uitgevoerd. Aan de hand van 16 lokale casestudies is hierin veel kennis en ervaring opgedaan met de integrale en gebiedsgerichte benadering van klimaat en energie opgaven en zijn instrumenten en inzichten ontwikkeld die betrokken partijen zullen inspireren om ontwerp en cultuurhistorische expertise meer centraal te stellen bij de integrale aanpak van deze complexe ruimtelijke transitieopgaven.

doel en opzet
Omdat wij van mening zijn dat de inzichten uit het ontwerpprogramma relevant zijn om met de RES'en in verband te brengen zal de KEER tentoonstelling in de eerste helft van 2019 in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Maastricht te zien zijn en na de zomer doorreizen naar Arnhem, Groningen, Goes en Eindhoven. Op iedere locatie organiseren wij een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van omliggende energie-regio's. De resultaten van de KEER projecten worden daarbij gebruikt om de governance en ontwerpkant van de energietransitie op lokaal niveau inzichtelijk te maken met het doel daar op regionale schaal van te leren. Deze reeks is gericht op bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere bij de energietransitie betrokken partijen en moet dilemma's, knelpunten en bouwstenen voor lokale en regionale samenwerking in beeld brengen.

resultaat
Met de reeks zetten wij in op het adresseren van bestuurders en ambtenaren die bij de RES'en betrokken zijn, daarnaast bieden wij hen een podium. Wij willen hiermee input leveren voor het Nationaal Programma RES dat regio's ondersteunt bij het maken van RES'en. Binnen dit nationaal programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen met maatschappelijke partijen aan het ontwikkelen en delen van kennis, daarnaast bieden zij procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), een lerende community, een expert pool en accounthouders.

Tijdens de bijeenkomsten zal de nadruk op de interactie tussen governance en ontwerp liggen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten ontwikkelen wij een inspiratiebrief: een bundeling van inhoudelijke kansen en knelpunten met een praktische onderbouwing, tips voor het regionaal uitrollen van de energietransitie en een manifest gericht op de integrale en gebiedsgerichte aanpak. Deze inspiratiebrief zal op de slotbijeenkomst tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven worden gepresenteerd.