<
actueel / nieuws

Het SfA wordt een breed fonds voor ontwerpers

15 december 2011

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het Stimuleringsfonds regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Deze uitbreiding van het SfA tot een breed fonds voor ontwerpers, vormt het sluitstuk van een reorganisatie van de cultuurfondsen.

Tegelijkertijd zal in 2012 de omvorming van het huidige SfA naar een nieuw type cultuurfonds vorm krijgen. Essentieel hierbij is de positionering van de fondsactiviteiten in het spanningsveld tussen cultuur, economie en maatschappij. Een grote nadruk ligt op onderzoek en innovatie, waarbij maatschappelijke vraagstukken inhoudelijk sturing geven. Bovendien zal het fonds een verdere uitbreiding met de e-cultuursector voorbereiden. Deze sector heeft momenteel geen thuisbasis bij een van de cultuurfondsen. De nieuwe functies van het SfA zullen tot uitdrukking komen in een naamsverandering.

Meerjarenregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur
Vooruitlopend op de uitvoering van het beleidsplan 2013-2016 zal in het voorjaar de eerste ronde van de Meerjarenregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur plaatsvinden. Deze regeling is officieel pas actief met ingang van 2013, na besluitvorming door het kabinet tijdens Prinsjesdag. Voor deze deelregeling komen meerjarige activiteitenprogramma's in aanmerking van instellingen, waarvan het werkterrein ligt binnen de sectoren architectuur, vormgeving en e-cultuur. Ondermeer voor instellingen die met ingang van 2013 geen deel meer uitmaken van de Basisinfrastructuur

Uitbreiding met vijf regelingen
naast de bovengenoemde Meerjarenregeling

1. Alle individuele subsidies zijn ondergebracht in de nieuwe Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving. Bedoeld voor architecten, ontwerpers en vormgevers die maximaal vier jaar zijn afgestudeerd. Zij kunnen max. € 20.000,- aanvragen voor een project, waarbij co-financiering vereist is. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van een eigen werkwijze, ontwikkelen van ideeën (prototypes / producten), organiseren of houden van een lezing over eigen werk of het voorbereiden en organiseren van een tentoonstelling over eigen werk. In de nieuwe opzet worden geen inkomenssubsidies meer verstrekt; alle subsidies krijgen het karakter van een projectsubsidie.

2. Binnen de Deelregeling Vormgeving zijn alle andere projectvormen ondergebracht die geen betrekking hebben op de talentontwikkeling van jonge ontwerpers. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die zich richten op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en publieksbereik. Mogelijke projectvormen zijn methodiek- of productontwikkeling, (ontwerpend) onderzoek, debatten, symposia, workshops, best practices, publicaties, audiovisuele producties.

3. Alle projecten op het gebied van vormgeving die plaatsvinden in het buitenland en die gericht zijn op internationale promotie en kennisuitwisseling, vallen onder de Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving. Hieronder vallen ook internationaal geïnitieerde projecten die van belang zijn voor de Nederlandse ontwerppraktijk. (Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten kunnen voor dergelijke projecten een beroep doen op de bestaande Deelregeling Internationale Projecten Architectuur.)

4. Deelregeling Gamefonds (voorheen FondsBKVB) wordt ongewijzigd voortgezet. Het Gamefonds geeft een stimulans aan de ontwikkeling van artistieke games. In samenwerking met het Mediafonds.
www.gamefonds.nl

5. Deelregeling TAX-videoclipfonds (voorheen FondsBKVB) wordt ongewijzigd voortgezet. Het TAX-videoclipfonds is bedoeld om de kwaliteit van Nederlandse videoclips een impuls te geven. In samenwerking met het Mediafonds.
www.videoclipfonds.nl

De nieuwe Deelregelingen zijn rechtsgeldig zodra ze in de Staatscourant zijn gepubliceerd, naar verwachting op 30 december 2011 aanstaande.

Sluitingsdata
Aanvragen voor deze vijf regelingen kunnen elk moment per jaar worden ingediend. Subsidies kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. In alle gevallen daarom uiterlijk 3 à 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum indienen.

De sluitingsdatum voor de Meerjarenregeling is 1 maart 2012.

Voor meer informatie: Martijn Oskam m.oskam@architectuurfonds.nl

  • downloads