<
actueel / nieuws

Lay-out #21 en #22 - Ruimte voor de Tussenmaat en Sport in the City

10 december 2012

Vaak zijn het ontwerpbureaus die met hun kennis, ervaring en creativiteit nieuwe wegen verkennen. Dit inspelen op nieuwe condities vergt continu verkennend, ontwerpend onderzoek. Voor het einde van dit jaar verschijnen er twee edities van Lay-out, nog in de vertrouwde vormgeving van Manifesta. In Lay-out #21 Ruimte voor de Tussenmaat wordt de groeiende vraag naar nieuwe woonvormen onderzocht. Lay-out #22 analyseert de inpassing van sportvoorzieningen in steden. Hoe worden sport en stad ruimtelijk en programmatisch sterker met elkaar verbonden?

Ruimte voor de Tussenmaat
Wie de Nederlandse woningproductie vergelijkt met het buitenland, ziet een opvallend verschil in maat en schaal. In bijvoorbeeld België en Duitsland komt een maat voor die in Nederland nog weinig is gebouwd. In deze maat en schaal ontstaan bovendien bijzonder veel nieuwe woonvormen. Is het mogelijk om deze maat en schaal in Nederland te introduceren, nu de woningproductie door allerlei factoren is vastgelopen? Aan de hand van voorbeelden uit België en Duitslandtoont hoe kleinere, gemengde micromilieus van wonen en werken ruimtelijk en procesmatig kunnen worden gerealiseerd. De onderzoeksresultaten worden in Lay-out #21 bovendien geïllustreerd met foto's van deze bijzondere woonprojecten door fotograaf Janine Schrijver.

In februari 2013 worden de resultaten van het onderzoek Ruimte voor de Tussenmaat gepresenteerd tijdens een publieke bijeenkomst. Via de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds kunt u op de hoogte worden gebracht van de exacte datum van deze bijeenkomst.


Sport in the City
De sportbeoefening in Nederland groeit; ook in de steden. Helaas zijn sportaccommodaties ruimtelijk en organisatorisch vaak slecht gemengd met andere programma's in de stad. Zo bevinden zich veel sportcomplexen aan de randen van de stad. Reden voor Textoer om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van breedtesportvoorzieningen in de stad te versterken. Zijn er instrumenten aan te bieden voor een betere inpassing van sport in de stedelijke omgeving? Textoer onderzocht daarom vijf inspirerende voorbeelden van sportvoorzieningen in de stad in Berlijn, Kopenhagen, Porto, Valencia en Amsterdam. De analyse inspireert om met andere ogen naar de huidige en toekomstige sportvoorzieningen in Nederland te kijken. Zo kunnen sportplekken aantrekkelijke ontmoetingsplekken zijn en kan sport worden ingezet om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.

Lay-out nieuwe stijl
Lay-out is een onregelmatig verschijnende publicatie van het Stimuleringsfonds over ontwerpend onderzoek dat met steun van het fonds tot stand is gekomen. Lay-out #21 en #22 zijn de laatste uitgaven van het magazine in de huidige opzet en vorm. Vanaf 2013 biedt Lay-out in een nieuwe huisstijl een platform aan ontwerp en onderzoek vanuit alle disciplines waarop het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich richt: architectuur, vormgeving en e-cultuur. Naar verwachting verschijnt de eerste nieuwe Lay-out tijdens het Symposium Stedenbouw in maart 2013.

De Lay-out uitgaves kunnen gratis worden aangevraagd en staan ook digitaal op onze website.