<
actueel / nieuws

Meerjarenregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur

13 december 2011

Vooruitlopend op de uitvoering van het beleid 2013-2016 introduceert het SfA een nieuwe subsidieregeling. Ondermeer voor instellingen die met ingang van 2013 geen deel meer uitmaken van de Basisinfrastructuur. De sluitingsdatum is
1 maart 2012.

Doelstelling
Met deze deelregeling ondersteunt het SfA meerjarige activiteitenprogramma's van instellingen, waarvan het werkterrein ligt binnen de sectoren architectuur, vormgeving en e-cultuur. De programma's dienen zich qua inhoud, opzet en uitvoering te onderscheiden van het bestaande (inter)nationale aanbod, door het innovatieve en/of voorbeeldstellende karakter.

Takenpakket
Het SfA heeft met ingang van 2013 tot doel om de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur te bevorderen, evenals het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, research&development. Daarnaast is het een kerntaak van het SfA om de publieke belangstelling voor deze sectoren te verhogen en participatie te bevorderen. Het versterken van de internationale positie van deze sectoren, maakt tevens deel uit van het takenpakket.

Procedure
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats in het voorjaar van 2012. Instellingen, die binnen deze Meerjarenregeling subsidie toegekend hebben gekregen, worden meegenomen in de convenantbesprekingen tussen het ministerie van OCW en de lagere overheden. Na Prinsjesdag worden de budgetten definitief vastgesteld. Voor meer informatie: Martijn Oskam m.oskam@architectuurfonds.nl