<
actueel / nieuws

Online bijeenkomsten Prachtige productielandschappen

20 april 2021

Op dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen. De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de Open Oproep Prachtige productielandschappen. Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

De Nederlandse productielandschappen gaan de komende jaren sterk veranderen. De winning uit hernieuwbare energiebronnen moet flink worden opgeschaald om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. Verschraling van landbouwgrond en afname van biodiversiteit vraagt om nieuwe vormen van voedselproductie. Dit alles legt een grote claim op de landschappelijke inrichting van Nederland en vraagt meer ruimte dan beschikbaar is in ons land. Dat maakt een nieuwe, meer integrale aanpak noodzakelijk, waarin organisaties uit diverse sectoren samenwerken en verschillende opgaven en functies met elkaar worden gecombineerd.

Welke rol kan ontwerp hierin spelen? Hoe kunnen vanuit een integrale ontwerpbenadering omvangrijke transitieprocessen in het landschap worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap worden verbeterd?
Tijdens interactieve thematische sessies gaan we in gesprek met ontwerpers en samenwerkingspartners over ontwerpend onderzoek als methodiek bij de aanpak van transitieopgaven rondom Nederlandsche productielandschappen.

Wilt u:
• ontdekken wat ontwerpkracht voor uw vraagstuk kan betekenen?
• meer informatie over de Open Oproep Prachtige Productielandschappen
• kennismaken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan de open oproep

Meld u aan voor een van de volgende bijeenkomsten:

Werkbijeenkomst dinsdag 11 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Het is niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Op dinsdag 11 mei staan volgende thema's centraal:

Thema 1: landschapsinclusieve energietransitie
Hoe kan een integrale ontwerpbenadering bijdragen aan een energietransitie, waarbij verschillende ruimtelijke opgaven in onderlinge samenhang worden ingevuld?
Thema 2: productie, opslag en distributie van energie als systeemontwerp
Hoe creëren we ruimtelijke mogelijkheden van productie, opslag en distributie van duurzame energie met behoud van landschappelijke kwaliteit?
Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

Sprekers: Christopher de Vries (Rademacher de Vries), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK), Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects), Renze van Och (BRO), Berrie van Elderen (VE-R), Hans Bergsma en Monique Schaminee (Gebiedscoöperatie Westerkwartier).

Werkbijeenkomst dinsdag 18 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Het is niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Op dinsdag 18 mei staan volgende thema's centraal:
Thema 1: voedselproductie
Welke ontwerpstrategieën kunnen worden ingezet om tot een duurzaam, circulair, toekomstbestendig en landschapsinclusief voedselsysteem te komen?
Thema 2: cultureel erfgoed van het productielandschap
Hoe kan een duurzaam productielandschap ontwikkeld worden in synergie met regionale identiteiten en cultuurlandschappelijke waarden van het landschap?
Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?