<
actueel / nieuws

Open Oproep: Innovatie van de interieurdiscipline

07 oktober 2010

Het ontwerpen, maken en inrichten van goed functionerende, aangename interieurs voor collectieve en publieke gebouwen is in Nederland onderontwikkeld. De meeste bij de bouw betrokken partijen concentreren zich allereerst op het exterieur: past het gebouw qua volume en beeld in de context. Voor de regie op de kwaliteit van exterieurs beschikken we ondermeer over stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen, supervisors en welstandscommissies. Bezuinigingen in de ontwerpfase en tijdens de bouw gaan bijna altijd ten kosten van interieurs en inrichting. Interieur en inrichting van collectieve en publieke gebouwen maken vaak geen integraal deel uit van de ontwerpopdracht.

Interieur ondergewaardeerd
Binnen de architectuur en stedenbouw zijn interieur en inrichting van collectieve voorzieningen vaak ondergewaardeerd. Dit resulteert ondermeer in een gebrek aan samenhang tussen binnen- en buitenruimte, wat de gebruikswaarde van deze voorzieningen negatief beïnvloedt. In de ontwerppraktijken is kennis van menselijk gedrag en beleving niet vanzelfsprekend aanwezig.

Ontwerpend onderzoek
Een van de oorzaken is dat in het ontwerponderwijs het nauwkeurig en vakkundig ontwerpen van interieurs onderbelicht is. Systematisch onderzoek , ontwikkeling van ontwerpmethodologie, innovatie van materialen, integratie van erfgoedaspecten en van beeldende kunst hebben geen vaste basis in onderwijs, onderzoek en praktijk. Evidence based design staat nog in de kinderschoenen. Ontwikkeling van succesvolle typologieën op basis van evaluerend onderzoek naar het functioneren van bijvoorbeeld collectieve ruimten in nieuwe school- en zorggebouwen, stations, bibliotheken, luchthavens vindt nauwelijks plaats.

Toekomstige interieuropgaven
Nu de bouwopgave verschuift van nieuw- naar verbouw, wint de interieurarchitectuur aan belang. In veel gevallen is het exterieur een gegeven en zullen nieuwe programma's een plaats moeten vinden in bestaande ruimtelijke structuren. Dat vraagt om een heroriëntatie binnen de bestaande ontwerppraktijken.

Oproep
Het SfA roept ontwerpers, opdrachtgevers en onderzoekers op om voorstellen in te dienen voor (ontwerpend) onderzoek gericht op het inrichten, transformeren of verbeteren van binnenruimtes. Bij het formuleren van de voorstellen kan expliciet worden ingegaan op de specifieke kenmerken van interieurontwerp en de daarbij passende onderzoeks- en ontwerpmethodieken. Hoe vindt kennisontwikkeling plaats in het domein van het interieurontwerp en de inrichting? Samenwerking met andere disciplines en/of met opdrachtgevende partijen, die beschikken over kennis van de samenhang tussen ruimte en menselijk functioneren, strekt hierbij tot aanbeveling.

Procedure
Tot 11 november 2010 kunnen voorstellen voor een ontwerpend onderzoek worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Martijn Oskam: m.oskam@architectuurfonds.nl
Voor het voorstel kan geen gebruik worden gemaakt van de aanvraagformulieren voor de reguliere subsidies. Op de website van het fonds staat hier uitgebreid omschreven aan welke (formele) eisen het voorstel moet voldoen.

Voor de inhoudelijke beoordeling omvat een voorstel minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

Nadere definiëring van de probleemstelling en de onderzoeksopgave
Beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
Interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines of professionals zijn betrokken
Korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Voor 17 december 2010 selecteert het SfA samen met Harry Abels, architect en directeur van IAA Architecten, maximaal vijf onderzoeksvoorstellen. Per voorstel stelt het fonds een bedrag van maximaal € 7.500,- beschikbaar om dit verder uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Bij de selectie wordt vooral gelet let op de vraagstelling, de aanpak van het voorgestelde onderzoek en de daarbij betrokken deskundigheid. Over de afwijzing van individuele voorstellen kan niet worden gecorrespondeerd.

Na afronding van het gehele ontwerpend onderzoek zal het SfA zich inspannen om in samenwerking met de onderzoeksteams de resultaten publiek te maken.