<
actueel / nieuws

Open Oproep: Landschap van de stad

24 april 2009

Het SfA initieert ontwerpend onderzoek om de bereikbaarheid en beleving van het landschap te verbeteren. Inschrijven kan tot 15 juni 2009.

Het stadslandschap wordt ervaren als gefragmenteerd. In de afgelopen decennia is bij uitbreiding en transformatie van steden het onderliggende landschap verdwenen. Bij de aanleg van grootschalige infrastructuur ontbreekt de verwevenheid met het omringende landschap. Vanzelfsprekende routes tussen stad en buitengebied zijn verbroken. Daardoor zijn in de verstedelijkte gebieden de mogelijkheden om vanuit de dagelijkse leefomgeving te voet, op de fiets of via het water het landschap te verkennen beperkt.

Oplossingen voor deze problematiek kunnen op verschillende schaalniveaus gestalte krijgen. Het verrijken van de open ruimte met nieuwe programma's is gerelateerd aan schaal, locatie en doelgroep. Deze kunnen direct zijn gekoppeld aan de directe woonomgeving. Maar ook aan de schaal van de Zuidvleugel, de Randstad of de ecologische hoofdstructuur.
Het SfA roept landschapsarchitecten op om in samenwerking met andere disciplines voorstellen te doen voor ontwerpend onderzoek op een specifiek schaalniveau. De samenstelling van de teams kan afhankelijk zijn van de geformuleerde opgave.

Procedure
Tot 15 juni 2009 kunnen voorstellen voor een ontwerpend onderzoek schriftelijk of per mail worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Martijn Oskam, m.oskam@archfonds.nl

Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

Nadere definiëring van het probleem en de onderzoeksopgave
Beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
Interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines of professionals zijn betrokken
Korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Selectie
Voor 1 juli selecteert het SfA in overleg met Yttje Feddes, rijksadviseur van het landschap, maximaal vijf voorstellen. Het fonds stelt een bedrag van € 7.500,- per voorstel ter beschikking. Hiermee kan het voorstel worden uitgewerkt tot een goed onderbouwde onderzoeksopzet. Voor de uitvoering van dit onderzoek kan vervolgens tot 15 september 2010 een subsidieaanvraag worden ingediend. Deze aanvraag doorloopt de normale procedure van een subsidieaanvraag.

Na afronding van het onderzoek zal het SfA zich inspannen om in samenwerking met de onderzoeksteams de resultaten publiek te maken.