<
actueel / nieuws

Open Oproep: Ontwerpen aan de Smart City

17 maart 2014

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. U kunt uw voorstel t/m 30 april 2014 indienen.

De vraag of bestuurders en burgers van stedelijke gebieden geïnteresseerd zijn in de Smart City is al achterhaald. Computertechnologie is overal. Smartphones verbinden burgers wereldwijd. Bedrijven, overheden, huishoudens, transportbedrijven, ziekenhuizen en poppodia: bijna alle organisaties functioneren dankzij computertechnologie. De verwachting is dat toepassingen van nieuwe technologieën het functioneren van stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. De vraag is in hoeverre de ontwerpende disciplines in staat zijn om deze technologische ontwikkelingen op te nemen in hun beroepspraktijk.

Aan de Smart City kleeft de haast utopische verwachting dat met de implementatie van nieuwe technologie allerlei ongewenste effecten in stedelijke gebieden kunnen worden bestreden. De vraag wie bepaalt hoe het stedelijk functioneren moet verbeteren en wie de controle heeft over de gebruikte technologie wordt daarbij steeds urgenter. Wereldwijd wordt de discussie gevoerd over het benutten van big data en over het gebrek aan privacy betreffende onze dagelijkse communicatie. Geen burger kan meer functioneren zonder het gebruik van internet. Maar in hoeverre zijn burgers betrokken bij de implementatie van nieuwe technologie die het functioneren van hun dagelijkse leef- en werkomgeving beïnvloeden? Hoe verhoudt de civic society zich tot de smart city? En welke specifieke kennis, competenties en attitude hebben ontwerpers nodig om hierin een rol te kunnen spelen? Wat is de ambitie van ontwerpers in dit werkterrein?

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Onderdeel van de casestudies is de wijze waarop burgers, bedrijven, overheden en andere stakeholders betrokken zijn bij de besluitvorming over, evenals de financiering en het beheer van de nieuwe technologie. Een onderbouwde keuze voor het schaalniveau waarop het experiment in de Smart City plaatsvindt maakt deel uit van de opgave. Gezien de complexiteit van het onderwerp strekt samenwerking met andere disciplines en/of kennisinstellingen tot aanbeveling.

Uw voorstel voor het initiëren van een of meerdere casestudies kunt u t/m 30 april 2014 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programmaStedelijke Transformaties, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Een voorstel bestaat minimaal uit:

een heldere, beknopte omschrijving van de probleemstelling, de opzet en organisatie en het schaalniveau
een beknopte omschrijving van de werkwijze: hoe wordt de verbinding gelegd tussen ruimtelijk ontwerp en technologie
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 1 november 2014; de deadline voor het indienen van de vervolgaanvraag

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: architectuur@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: 'AARO – Smart City 2014'
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 20 pagina's (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 1 juni 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris Deelregeling Architectuur (010-4361600 of m.tas@stimuleringsfonds.nl).