<
actueel / nieuws

Open Oproep: Sleutelen aan het metabolisme van de stad

17 maart 2014

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio's de circulaire economie kan worden bevorderd. U kunt uw voorstel t/m 30 april 2014 indienen.

Het ontwikkelen van modellen voor een circulaire economie heeft een hoge urgentie. Basale grondstoffen zoals water, energie, voedingsmiddelen en schone lucht, die onmisbaar zijn voor het functioneren van stedelijke regio's, worden in hoog tempo schaarser. Tegelijkertijd schrijdt de verstedelijking wereldwijd voort. Daarom is de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie overal noodzakelijk. Tegelijkertijd vraagt de wijze waarop de omschakeling plaatsvindt om maatwerk. De vraag is in hoeverre het ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan het versterken van een circulaire economie en op welke schaal specifieke oplossingen het meest effectief zijn.

Eigenlijk staan het verbeteren van het milieu en het verminderen van de klimaatbelasting al een halve eeuw op de politieke en maatschappelijke agenda. Maar het is zeer de vraag of we de mogelijkheden die we hebben om schaarste van essentiële grondstoffen te voorkomen wel voldoende benutten. In de Nederlandse situatie zullen de oplossingen moeten worden gevonden in grotendeels dicht bewoonde en intensief gebruikte verstedelijkte gebieden. De oplossingen zullen per regio verschillend zijn en worden bijvoorbeeld mede bepaald door de ligging, de sociaaleconomische systemen en de positie in globale netwerken. Het besef groeit dat uitstel onverantwoord is. Schaarste aan grondstoffen en energie is immers een belangrijke factor geworden in de wereldwijde machtspolitiek en een toenemende bron van conflicten. Schaarste beperkt de politieke autonomie van regio's en staten.

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio's de circulaire economie kan worden bevorderd. In hoeverre is de groeiende maatschappelijke interesse voor het ontwikkelen van een meer autonome regionale of lokale economie realistisch? Wat zijn de beoogde doelstellingen? Aan welke voorwaarden moet een dergelijk ruimtelijk economisch systeem voldoen? Wie zijn de stakeholders? Hoe kunnen publieke en private opdrachtgevende partijen hierbij een rol spelen? In hoeverre vraagt het ontwerpen aan een circulaire economie om nieuwe competenties en kennis bij ontwerpers? En met welke disciplines, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is samenwerking een noodzakelijke voorwaarde?

Uw voorstel voor het onderzoek kunt u t/m 30 april 2014 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Stad en Regio, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Een voorstel bestaat minimaal uit:

een heldere, beknopte omschrijving van de probleemstelling, de opzet, organisatie en het schaalniveau
een beknopte omschrijving van de werkwijze: hoe wordt de verbinding gelegd tussen ruimtelijk ontwerp en circulaire economie
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 1 november 2014; de deadline voor het indienen van de vervolgaanvraag

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: architectuur@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: 'AARO – Circulaire economie 2014'
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 20 pagina's (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 1 juni 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris Deelregeling Architectuur (010-4361600 of m.tas@stimuleringsfonds.nl).