<
actueel / nieuws

Open Oproep: Stedenbouw voor de volgende generatie

02 oktober 2009

Het SfA initieert ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden die innovatieve stedenbouw creëert voor het herprogrammeren van stedelijke gebieden.

Nu grootschalige gebiedsontwikkeling niet langer het meest voor de hand liggende instrument is voor de stedelijke planning, is het de vraag welke alternatieven we kunnen ontwikkelen. Lag in de laatste decennia de nadruk op profit, nu lijkt er behoefte te zijn aan een cultuuromslag. De accenten worden verlegd naar people en planet.
De laatste jaren is er al een toename van initiatieven die gericht zijn op de periode tussen sloop en uitvoer van grootschalige projecten. Deze tussentijd fungeert als experimenteel kader om de mogelijkheden van een gebied te verkennen. Hier zijn wellicht de voorbodes te vinden van innovatieve strategieën die de bestaande stedenbouwkundige methodieken kunnen aanvullen en vervangen.

Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn: hergebruik in plaats van nieuwbouw; vertrekken vanuit de lokale situatie; geënt op onverwachte coalities van lokaal betrokken partijen; ruimte voor sociale en culturele improvisatie; informele processen, die afzien van blauwdrukplanning; nieuwe vormen van landschapsontwikkeling etc. Het ontwerpend onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op vergeten of tijdelijk onderbezette gebieden, of op het intensiveren van stedelijk gebruik met het doel de footprint van de stad te verkleinen.
Doel van het ontwerpend onderzoek is tweeledig: verrijken van de stedelijke programmering en van het instrumentarium van de stedenbouw.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur is op zoek naar inspirerende voorstellen voor onderzoek naar nieuwe vormen van stedelijke herontwikkeling. Het SfA roept ontwerpers op om in samenwerking met andere disciplines voorstellen in te dienen. De samenstelling van de teams kan afhankelijk zijn van de geformuleerde opgave.

Procedure: Tot 15 november 2009 kunnen voorstellen voor een ontwerpend onderzoek worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Inge de Boer (i.deboer@archfonds.nl). Voor het voorstel (niet zwaarder dan 5 mb) kan geen gebruik gemaakt worden van de aanvraagformulieren voor de reguliere subsidies.

Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

Nadere definiëring van de probleemstelling en de onderzoeksopgave
Beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
Interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines of professionals zijn betrokken
Korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Voor 8 december 2009 selecteert het SfA samen met Anco Schut, hoofd Stedenbouw en Monumenten van de Dienst Stadsontwikkeling, Gemeente Utrecht, maximaal vijf onderzoeksvoorstellen. Per voorstel stelt het fonds een bedrag van maximaal € 7.500,- beschikbaar om dit verder uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Bij de selectie wordt vooral gelet let op de vraagstelling, de aanpak van het voorgestelde onderzoek en de daarbij betrokken deskundigheid. Over de afwijzing van individuele voorstellen kan niet worden gecorrespondeerd.

Na afronding van het gehele ontwerpend onderzoek zal het SfA zich inspannen om in samenwerking met de onderzoeksteams de resultaten publiek te maken.