<
actueel / nieuws

Open Oproep Stedenbouwkundige innovatie in internationale context

28 april 2011

Nu de stedenbouw in Nederland stagneert, lijkt het wel alsof we dit werkterrein opnieuw moeten uitvinden. De omslag van een eindbeeldplanning naar een meer organische stedenbouw; de inventieve transformatie van stedelijke gebieden door gerichte, kleinschalige interventies, de herontdekking van de gebruiker als de ultieme belanghebbende, klimaatbestendigheid bevorderen, de vorming van gelegenheidscoalities en meer aandacht voor de keten van ontwikkeling tot en met beheer: dit zijn geen unieke Nederlandse vraagstukken. Toch is een gerichte belangstelling voor buitenlandse praktijken, waar we in de huidige situatie veel van zouden kunnen leren, niet overweldigend.

Het SfA roept ontwerpers, opdrachtgevers en onderzoekers op om voorstellen in te dienen waarin de ontwikkeling van de Nederlandse stedenbouw in een internationaal perspectief wordt geplaatst.
In het voorstel dient omschreven te zijn welke Nederlandse ruimtelijke opgave centraal staat, waarom men kiest voor de uitwisseling met een specifieke stad, regio of (ontwerp)praktijk en op welke wijze de kennis(uitwisseling) ingezet kan worden in de Nederlandse context.

Procedure
Tot en met 9 juni 2011 kunnen voorstellen voor een project worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Tim de Boer (t.de.boer@architectuurfonds.nl ).
Voor het voorstel kan geen gebruik gemaakt worden van de aanvraagformulieren voor de reguliere subsidies. Op de website van het fonds staat uitgebreid omschreven aan welke (formele) eisen het voorstel moet voldoen.

Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

definiëring van de Nederlandse ruimtelijk opgave die centraal staat

de motivatie van de keuze voor de stad, regio of (ontwerppraktijk) uit het buitenland die men voorbeeldig acht

de kennis en ervaring waarop de uitwisseling gericht is en de wijze waarop deze ingezet zou kunnen worden in de Nederlandse context

de deskundigheid van de betrokken ontwerpende disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals

de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project


Voor 15 juli 2011 selecteert het SfA samen met stedenbouwkundige Floris Alkemade, maximaal vijf voorstellen. Per voorstel stelt het fonds een bedrag van maximaal € 7.500,- beschikbaar om dit verder uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Bij de selectie wordt vooral gelet let op de vraagstelling, de werkwijze en de betrokken deskundigheid en partijen. Over de afwijzing van individuele voorstellen kan niet worden gecorrespondeerd.

  • downloads