<
actueel / nieuws

Open Oproep: Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture

24 mei 2012

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Architectuurinstituut nodigen architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, vormgevers, specialisten in nieuwe media en beschouwers uit zich aan te melden voor een onderzoeksperiode in de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture. De voorkeur gaat uit naar interdisciplinaire teams. Zij kunnen een voorstel indienen waarin een maatschappelijk-ruimtelijk vraagstuk centraal staat, dat in Nederland aan de orde is en bovendien een publiek belang dient.

De oproep speelt in op de vraag hoe digitale media een rol kunnen spelen binnen ruimtelijk onderzoek. De vraag naar integrale oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken, is groot.

Zelfinitiatief
Unsolicited staat voor het onderzoeken van een nieuwe beroepspraktijk. Een praktijk die niet langer is gebaseerd op een afwachtende en opdrachtnemende houding van de ontwerper, maar die vanuit een proactieve en ondernemende instelling nieuwe opgaven formuleert en oplossingen aandraagt. De Studio wil een bijdrage leveren aan de toenemende ontwikkeling van zelfinitiatieven binnen de ontwerpsector. Het biedt een podium voor experiment en innovatie op het gebied van complexe maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

Selectie
Voorstellen voor ontwerpend onderzoek waarvoor geen directe opdrachtgever beschikbaar is, maar die de potentie van een marktgericht voorstel in zich hebben, maken een goede kans. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden kenbaar gemaakt aan kennispartners en andere opdrachtgevers, met het doel de proposities tot daadwerkelijke opdrachten om te buigen. Maximaal drie teams worden geselecteerd. Bij de selectie wordt vooral gelet op omschrijving en motivatie van het voorstel, de onderzoeksvraag en stellingname, interdisciplinaire aanpak, onderbouwing van de realisatiekansen en maatschappelijke relevantie van het voorstel.

Derde ronde
Deze oproep volgt op twee eerdere rondes die in samenwerking met (voorheen) het Fonds BKVB tot stand kwamen. Het SfA zet de samenwerking met het NAi voort onder de nieuwe noemer 'Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture', en sluit aan bij de nieuwe domeinen die zowel het fonds als het sectorinstituut (gaan) bedienen. Net als bij de vorige rondes is er voor de geselecteerde teams een werkruimte beschikbaar in het Schieblock Rotterdam. De onderzoeksperiode wordt afgesloten met een publiekspresentatie in het NAi.

Procedure
Tot en met maandag 16 juli 2012 kunnen voorstellen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Anne Hoogewoning (A.Hoogewoning@architectuurfonds.nl).

Voor aanmelding is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen, wel dient de aanmelding aan een aantal (formele) eisen te voldoen. (zie bijlage)

Vereisten
Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

het onderzoeksvoorstel (doel en opzet onderzoek met onderzoeksvragen/stellingname)
motivatie en onderbouwing van de realisatiekansen
interdisciplinaire samenstelling en deskundigheid van het team (minimaal drie en maximaal vijf leden), eventuele samenwerking met opdrachtgevende partijen en andere professionals
opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

Uitslag
Uiterlijk 10 augustus 2012 wordt de selectie van maximaal drie teams bekendgemaakt. Per team is een bedrag van € 18.000 beschikbaar voor onderzoekskosten gedurende de onderzoeksperiode van zes maanden op parttime basis.

  • downloads