<
actueel / nieuws

Open Oproep: Zelforganisatie in de Zorg

17 september 2013

Door aanpassingen in de verdeling van zorg-budgetten zijn institutionele zorgaanbieders niet langer in staat om het bestaande zorgaanbod overeind te houden. Om de kosten van de zorg te kunnen beheersen wordt steeds meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en burgers gelegd. Daardoor krimpt de institutionele zorg, wat ingrijpende gevolgen heeft voor de zorghuisvesting. Door leegstand en afschrijvingen op de bestaande gebouwenvoorraad kampen zorginstellingen met financiële problemen. Alternatieven voor de groeiende wens van kleinschaligheid en maatwerk vanuit de samenleving ontbreken. Het beleid verandert dus sneller dan de institutionele zorg kan bijbenen. Tegelijkertijd ontbreken goede initiatieven om de blijvende vraag naar zorg op een andere wijze te organiseren en huisvesten. Bestaande initiatieven voor zelforganisatie zijn veelal geïsoleerd en krijgen nog te weinig steun vanuit het beleid en de instituties.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

Voor de ontwerpopgave is van belang dat het aanbod aan zorghuisvesting vooral te grootschalig is voor zelforganisatie en het bestaande woningaanbod zelden de juiste ruimtelijke context biedt voor coöperaties en bewonerscollectieven. In Nederland ontbreekt veelal een schaal tussen de eengezinswoning en de seriematige woningbouw. Zie onder meer Lay-out 21: Ruimte voor de Tussenmaat. Omgaan met de veranderende woningvraag.

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om oplossingen te genereren voor de veranderingen in de organisatie en huisvesting van de zorg. De vraag is welke expertise ontwerpers kunnen bieden om bewoners met een zorgvraag te helpen om op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren. Samenwerking met lokale initiatieven en instellingen verdient aanbeveling in verband met het versterken van de realiteitswaarde. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van de bestaande voorraad zorggebouwen, het woningaanbod, ander vastgoed en/of de leefomgeving maakt deel uit van het project.

Uw onderzoeksvoorstel kunt u t/m 17 oktober 2013 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met een externe adviseur maximaal 5 onderzoeksvoorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan.

Een onderzoeksvoorstel bestaat minimaal uit:

een heldere, beknopte omschrijving / nadere definiëring van de probleemstelling en de onderzoeksopgave
een beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.

Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: architectuur@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: 'AARO - Zelforganisatie in de Zorg'
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 20 pagina's (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 8 november 2013 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas (010-4361600).