<
actueel / nieuws

Over AARO

15 januari 2013

De Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AARO) is de opvolger van wat voorheen het nationaal architectuurbeleid werd genoemd. Kern van deze door OCW en IenM geformuleerde agenda is het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van ontwerp op regionaal en lokaal niveau in Nederland. In de Actieagenda zijn acht werkprogramma's benoemd die samen met een aantal partnerorganisaties worden uitgevoerd. Het Stimuleringsfonds is bij vijf programma's betrokken: Stad en Regio, Stedelijke Transformaties, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorg en Onderwijs.

Met Open Oproepen worden specifieke vraagstukken geagendeerd en multidisciplinaire teams betrokken. Het Stimuleringsfonds begeleidt de teams, initieert samenwerkingsverbanden, organiseert bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis, ervaring en presentaties van resultaten.

Stad en Regio
Dit programma richt zich op de schaal van stad en regio. Hoe kunnen ruimtelijke en programmatische strategieën de regionale dynamiek versterken in samenhang met economische ontwikkelingen en in samenwerking met lokale partijen? Op welke manier draagt het ruimtelijk ontwerp het meest effectief bij en op welke schaal kan het oplossingen bieden? Via Open Oproepen nodigt het Stimuleringsfonds architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten uit om onderzoek te doen naar een actuele opgave. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Jaarlijks is er € 285.000 beschikbaar.

Binnen dit programma zijn drie Open Oproepen uitgeschreven:

De Attractieve Regio (2013)
Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad (2014)
Ontwerpen aan Voedselregio's (2015)

Stedelijke Transformaties
De verwachting is dat toepassingen van nieuwe technologieën het functioneren van stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. Het Stimuleringsfonds riep in 2013, 2014 en 2015 ontwerpers op ideeën, kennis en strategieën voor urgente verstedelijkingsvraagstukken te ontwikkelen, die als gevolg van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische veranderingen zijn ontstaan. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Jaarlijks is er € 275.000 beschikbaar.

Binnen dit programma zijn drie Open Oproepen uitgeschreven:
Stedenbouw zonder Grondopbrengsten (2013)
Ontwerpen aan de Smart City (2014)
Slimme Mobiliteit en de Stad (2015)

Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap
Binnen dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds nieuwe initiatieven van burgers en professionals die strategieën ontwikkelen voor het oplossen van actuele ruimtelijke vraagstukken. Als gevolg van veranderde regelgeving en bezuinigingen in de publieke sector manifesteren traditionele opdrachtgevende partijen, zoals lokale overheden en woningbouwcorporaties zich minder nadrukkelijk in het ruimtelijke domein. Daartegenover staat de opkomst van een energieke samenleving. Het programma is een gecombineerde opdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van IenM en OCW. Jaarlijks is er € 250.000 (IenM) en € 150.000 (OCW) beschikbaar.

Binnen dit programma zijn drie Open Oproepen uitgeschreven:
Zelforganisatie in de Zorg (2013)
Experimenteren met Stadslabs (2014)
Stadslabs – Anders werken aan urgente opgaven (2015)

Een tweede traject richt zich op het inventariseren van de betekenis van experimentele stedenbouwkundige voorbeeldprojecten. Doel is te formuleren of en in welke vorm toekomstige experimenten het beste geïnitieerd kunnen worden. Het project vind plaats in samenwerking met ProeftuinNL.

Zorghuisvesting
Vanuit de creatieve industrie is er veel interesse voor het werken aan maatschappelijke opgaven. Zorg is zo'n belangrijk vraagstuk waarmee het fonds zich al lange tijd engageert. Voor maatschappelijke instellingen is het realiseren van een stimulerende, duurzame en betaalbare huisvesting geen eenvoudige opgave. Zeker nu het overheidsbeleid ten aanzien van deze sectoren wijzigt. De vraag is in hoeverre andere vormen van ketensamenwerking kunnen bijdragen en hoe gebruikers vanaf het begin goed gepositioneerd kunnen worden in de vaak complexe processen. Met de huidige stelselveranderingen in de zorg versterkt het fonds zijn ambitie om actuele maatschappelijke opgaven te agenderen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks is er € 700.000 beschikbaar voor de gecombineerde programmaonderdelen zorg en onderwijs.

Binnen dit programma zijn drie trajecten uitgezet:
Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur (2016)
Ontwerp en Dementie: The Art and Science of Dementia Care i.s.m. zorgaanbieder Cordaan (2014 – 2016)
Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis (2015)

Onderwijsomgeving
Binnen het programma Onderwijsomgeving ondersteunt het fonds onderzoek naar de totstandkoming van de recente ROC-golf en naar leeromgevingen van de maakindustrie en het ambacht. Een tweede onderzoekslijn betreft de wisselwerking tussen de veranderingen in het beroepsonderwijs voor jongeren in wisselwerking met hun omgeving. Centraal staat de vraag in hoeverre praktijken uit de creatieve industrie kunnen bijdragen aan het denken over de betekenis van creativiteit in het beroepsonderwijs en de eisen waaraan de onderwijsomgeving moet voldoen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leer- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks is er € 700.000 beschikbaar voor de gecombineerde programmaonderdelen zorg en onderwijs.

Binnen dit programma zijn twee Open Oproepen uitgeschreven:
Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (2014)
Open Oproep Onderwijsomgeving (2014)