<
actueel / nieuws

Positief visitatierapport cultuurfondsen

14 januari 2015

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De commissie is positief over het functioneren van alle cultuurfondsen.

De uitvoering van de basistaken is volgens de commissie bij alle fondsen op orde, zowel op het gebied van financiën en bedrijfsvoering als inhoudelijk. De commissie: “Het beleid dat de zes fondsen voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwikkeling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd.” Op 14 januari werd het rapport door de minister in ontvangst genomen.

De commissie formuleerde aanbevelingen op drie niveaus: aan het ministerie als opdrachtgever van de cultuurfondsen, aan de fondsen gezamenlijk voor wat betreft fondsoverstijgende onderwerpen en aan de individuele fondsen voor wat betreft fondsspecifieke aangelegenheden.

De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno Verbergt en Patty Voorsmit.

Download hier het volledige rapport.