<
actueel / nieuws

Publieksbereik

20 november 2012

Hoe kan nieuwe kennis effectief het publiek bereiken? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef dit najaar de Open Oproep 'Publieksbereik Stedenbouwkundige Innovatie' uit onder alle gehonoreerde voorstellen in de Deelregeling Stedenbouw. Hiermee wil het fonds innovatie in de communicatie binnen de stedenbouwkundige discipline stimuleren. Uit de 44 voorstellen zijn 8 projecten geselecteerd die diversiteit en kwaliteit van publieksbereik illustreren. Publieksbereik is belangrijk voor alle creatieve werkvelden die het Stimuleringsfonds ondersteunt. De hier beschreven geselecteerde voorstellen dienen ter inspiratie bij de invulling van publieksbereik bij innovatieprojecten.

Studio Sport
Shift A+U heeft onderzoek gedaan naar de inpassing van sport in de stad. Het bureau heeft een toolbox ontwikkelt met ruimtelijke instrumenten en organisatorische middelen. In samenwerking met NOC*NSF stelt het bureau deze toolbox beschikbaar aan gemeenten en sportorganisaties in de vorm van een website. De gebruiker kan op basis van zijn casus een toolbox op maat samenstellen. Door de toolbox te koppelen aan referentieprojecten wordt inzichtelijk hoe deze kan worden toegepast. De website biedt tegelijkertijd een platform voor relevante projecten.
>> website
>> Project Studio Sport

Over de Stad
In het theater-architectuur project 'Over de Stad' betrok Unieke Zaken 600 basisschoolleerlingen bij de transformatie van het Alkmaarse stadsdeel Overstad. Na een locatiebezoek en een theatervoorstelling werden de leerlingen uitgedaagd om zelf een visie op de toekomst van dit stadsdeel te ontwikkelen. De resultaten zijn tentoongesteld om de lokale discussie op gang te brengen. Met de bijdrage van de Open Oproep wordt een viertal korte promotiefilms gemaakt om dit concept op meerdere locaties in te zetten. Het voorstel is geselecteerd vanwege het innovatieve concept en de jeugdige doelgroep.
>> website
>> Project Over de Stad

Cycle Infra - the next step
Cycle Infra - the next step richt zich op het verspreiden, toepassen en evalueren van (Nederlandse) kennis over het ontwerpen van fietsinfrastructuur. Artgineering organiseert een aantal internationale workshops met experts en opdrachtgevers. De kennis die hier wordt ontwikkeld ontsluit men via een digitaal platform. De aanpak verbindt on- en offline gemeenschappen en draagt bij aan de kennisuitwisseling over het onderwerp. Het project wordt gepresenteerd op de VeloCity 2013 conferentie in Wenen waar een brug geslagen wordt naar opkomende fietssteden in Oost Europa.
>> website
>> Project publicatie Fiets Infra

Groenblauwe netwerken
Door toenemende verstedelijking is het steeds belangrijker dat steden op veranderende klimatologische omstandigheden kunnen reageren. De publicatie 'Groenblauwe netwerken' toont een overzicht van ontwerpprincipes voor duurzame en dynamische steden. Atelier GroenBlauw behandelt thema's zoals: luchtkwaliteit, energieproductie en waterberging en geeft beschrijvingen van multidisciplinaire samenwerkingsprocessen waarin maatregelen tot stand kunnen komen. Via een website worden de resultaten overzichtelijk gecommuniceerd. Met zoekfuncties en aanvullende informatie wordt de inhoud voor verschillende doelgroepen toegankelijker gemaakt.
>> website
>> Project Groenblauwe netwerken

Urban Dating
Met het Urban Dating model kunnen partijen gezamenlijk ambities formuleren voor de ontwikkeling van een locatie. In het model hoeft er nog geen duidelijkheid te zijn over het precieze programma en ontwerp, zo blijft er ruimte voor onvoorziene initiatieven. Karres en Brands maakt het model breed toegankelijk via een website en sociale media. Door on- en offline ontmoetingen te koppelen kunnen nieuwe coalities worden gevormd voor specifieke locaties. De opgedane ervaringen worden gedeeld via de website.
>> website
>> Project Urban Dating

900 km Nile City
De Nijldelta is het belangrijkste landbouwgebied van Egypte, maar het gebied verstedelijkt in hoog tempo. Dit zorgt voor een enorme druk op het landbouwareaal. Architectenbureau Baukuh heeft onderzoek gedaan naar de verstedelijking van deze groene delta. In het onderzoek is de verstedelijking in kaart gebracht en zijn strategieën bedacht om het proces te kunnen sturen. De resultaten waren te zien tijdens de IABR in Rotterdam en de Istanbul Design Biennale. Met de bijdrage van de Open Oproep worden de resultaten teruggekoppeld naar Egypte en wil men een discussie aangaan met locale overheden, planners en NGO's.
>> website
>> Project 900 km Nile City

The Image of Wageningen
De gemeente Wageningen staat met haar beperkte stedenbouwkundige dienst symbool voor een groot aantal Nederlandse gemeenten. Buro Room heeft naar het functioneren van de stedenbouwkundige dienst en de identiteit van de stad gekeken. Het project resulteert in een strategie die publieke opdrachtgevers een instrumentarium biedt voor stedenbouwkundige regie. De bijdrage van de Open Oproep wordt ingezet om het stedenbouwkundige vakgebied en haar streven naar ruimtelijke kwaliteit ook voor niet-stedenbouwers inzichtelijk te maken. Via een laagdrempelige animatie en een eenmalig cahier richt men zich op lokale bestuurders bij gemeenten.
>> website
>> Project The Image of Wageningen

The Pop-Up City as a Strategy
Pop up city.net is een blog dat sinds vijf jaar aandacht genereert voor voorbeelden van flexibele stedelijke planning en stedelijke cultuur. Inmiddels is er een grote hoeveelheid projecten gedocumenteerd. Studio Golfstromen wil deze informatie ontsluiten via een e-book. Daarvoor ordent zij de cases aan de hand van vijf thema's en ontwikkelt zij breder toepasbare ruimtelijke strategieën. Deze aanpak ontsluit de verzamelde voorbeelden voor een breed publiek en geeft handvatten voor concrete strategieën. Daarnaast genereert het e-book aandacht voor een jonge generatie professionals die werken aan de stad.
>> website
>> Project Pop-Up City