<
actueel / nieuws

Reflectie op Stedenbouwsymposium De Energieke Stad

10 juni 2014

Op 13 mei was in Rotterdam, in het Zomerhofkwartier, het stedenbouwsymposium De Energieke Stad. Het Stimuleringsfonds organiseerde thematische sessies en excursies om meer inzicht te krijgen in de veranderende (ontwerp)praktijk.

Centraal stonden concrete voorbeelden van met name onderzoekers en ontwerpers over onder andere de nieuwe rollen en behoeften van architecten, vernieuwd instrumentarium en hernieuwd opdrachtgeverschap in de stedenbouw. Tijdens deze kleinschalige sessies was ruimte om ervaringen uit te wisselen, te reflecteren en te discussiëren over de toekomst van de veranderende praktijk en de ruimtelijke agenda. Op basis van de verkregen inzichten op deze dag concludeert het Stimuleringsfonds dat er behoefte is om experimenten te laten plaatsvinden, kennis hierover uit te wisselen en daarbij diverse doelgroepen en partijen bij te betrekken. Het fonds kan hierin een rol spelen binnen het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap (i.o.v. de Ministeries van OCW en IeM), dat momenteel in ontwikkeling is.

Tijdens het symposium waren correspondenten van Vers Beton, een online tijdschrift, aanwezig om verslag te doen en een impressie te geven van de excursies en de thematische sessies. Lees hier hun verslagen.

 • Verslag ochtendexcursies door het Zomerhofkwartier

 • Een stad maken anno 2014: van grote plannen naar stedenbouwkundig handwerk

  Een verslag van Sereh Mandias, Vers Beton

  Wie maken, bedenken, ontwerpen en financieren de stad? Deze vraag stond centraal tijdens het stedenbouwsymposium van 13 mei. Alvorens daar in een aantal theoretische sessies op in te gaan, verkenden de aanwezigen een aantal Rotterdamse gebieden, op zoek naar nieuwe manieren van stedelijke ontwikkeling.

  Eén van de expeditieleiders was Mattijs van Ruijven. Als stedenbouwkundige van de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam is hij nauw betrokken bij verschillende Rotterdamse wijken, en wordt hij direct geconfronteerd met de veranderende rol van de gemeente bij de ontwikkeling hiervan. Zijn rondleiding bleek een staalkaart van grote thema's en kleine ontwikkelingen waar een stedenbouwkundige anno 2014 mee in aanraking komt.

  Meer bemiddelaar dan actieve speler
  De tocht start in het Zomerhofkwartier, waar het symposium ook plaatsvindt. Ondanks haar relatief goede ligging aan de noordrand van het centrum heeft het gebied al jaren te kampen met enorme leegstand. De panden, voornamelijk uit de wederopbouw, zijn grotendeels verouderd. Hoewel de gemeente de problemen hier signaleert, wordt niet actief geïnvesteerd in dit gebied. Vanwege de beperkte financiële middelen zijn er nog maar een paar stukken stad waar wel geld naartoe gaat, en het Zomerhofkwartier maakt daar geen onderdeel van uit.

  Toch is het gebied op dit moment enorm in beweging, en dat is met name te danken aan corporatie Havensteder en ontwikkelaar Stipo. Door middel van lage huren lokken zij vooral de creatieve sector naar het gebied, waardoor de leegstand enorm is teruggedrongen. Door de resulterende levendigheid hopen zij dat het gebied weer aantrekkelijk wordt voor bedrijven. Van Ruijven: 'De gemeente vervult hier vooral een faciliterende rol. Door regelvrije zones in te stellen proberen we de ontwikkelingen zoveel mogelijk te faciliteren.'

  Ook in het Central District is de gemeente meer bemiddelaar dan actieve speler. Dit gebied, waar ook het centraal station onderdeel van uitmaakt, is één van de twee locaties waar nog kantoren bijgebouwd mogen worden. De gemeente probeert hier door in gesprek te gaan met ontwikkelaars zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen. Zo is afgesproken dat er pas gebouwd wordt wanneer er voldoende huurders zijn voor de gebouwen. Aan het stationsplein is onlangs een bescheiden succes geboekt: na veel overleg heeft Nationale Nederlanden in de voorheen dichte plint een café geopend. Een campagne die Van Ruijven voort zal blijven zetten: ook in het nieuwe coalitieakkoord worden levendige plinten genoemd als speerpunt voor de verlevendiging van de stad.

  Gemeente als koppelaar van kansen
  Vanuit het Central District trekt de karavaan verder, naar het waterplein op het Benthemplein. Rotterdam ondervindt de gevolgen van klimaatverandering, onder meer door heftigere regenval. Het waterplein kan bij piekmomenten als overstort van het riool fungeren. Daarnaast is het zo ontworpen dat het ook met name door de oudere jeugd als hangplek gebruikt kan worden. 'We hopen dat de kleine speelpleintjes in de wijk eromheen dan weer vrij komen voor de jongere kinderen. Dat is eigenlijk de rol van de stedenbouwkundige van nu: je bent een koppelaar van kansen,' aldus van Ruijven.

  Vervolgens fietsen we door naar het Oude Noorden, waar de gemeente onder meer bezig is de wijk kindvriendelijker te maken. Dat zit 'm deels in kleine dingen: het breder maken van de stoepen, de parkeerplaatsen niet meer tot de hoek van de straat door laten lopen zodat er meer overzicht is over het kruispunt. Ook wordt zoveel mogelijk ingezet op langzaam verkeer. Van Ruijven: 'Vroeger werd er in dit soort straten meteen een herinrichtingsplan gemaakt, nu gaan de ontwikkelingen veel langzamer en in samenspraak met alle betrokkenen. In die zin is de crisis een zegen.'

  Via de Rottekade fietsen we terug naar het Zomerhofkwartier. Aan de kade staan een paar van de oudste (en scheefste) pandjes van de stad, en is de kade net een stuk verbreed. Van Ruijven: 'Dat maakt de kade een stuk aangenamer om te verblijven. Hiervoor moesten wel een aantal zeldzame kadeplantjes handmatig verplaatst worden, en wordt de Rotte een stuk verderop verbreed, om te compenseren voor de nieuwe versmalling.' Zo nauw luistert het soms dus.

  Stedenbouwkundig handwerk
  De excursie bood zo een interessant inkijkje in thema's waar de dienst stadsontwikkeling zoal mee in aanraking komt, van beeldbepalende gebiedsontwikkeling in het Central District tot onderhandelingen over een paar parkeerplaatsen in een woonwijk. Door alle schaalniveaus heen is echter duidelijk dat de gemeente zich door haar beperkte financiële middelen een andere, bescheidener rol heeft aangemeten dan voorheen.

  Daardoor heeft de gemeente soms wel wat weg van een tandeloze tijger: er zijn veel ambities, maar voor de ontwikkeling ervan is ze in grote mate de afhankelijk van de markt, waarbij ze soms maar moeten hopen op de goodwill van ontwikkelende partijen. Voor de kleinere partijen, zoals wijkbewoners, is deze nieuwe houding van de gemeente echter inderdaad een zegen: geen opgedrongen ontwikkelingen, maar kansen om actief mee te denken en te werken aan de stad.

  Het stedelijk ontwikkelen van de gemeente heeft zo wat ambachtelijks gekregen: veel praten en goed luisteren naar alle verschillende partijen, creatief gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden, problemen zoveel mogelijk oplossen zonder financieel bij te springen, en met kleine, zorgvuldige veranderingen proberen het verschil te maken.
 • Verslag middagsessie 1 - de experimentencarrousel

 • Een verslag van Fay van der Wall, Vers Beton

  In een ietwat krappe en benauwde ruimte met de naam 'Picknickkamer' verzamelen zich op deze dinsdagmiddag een man of twintig. Uit de ramen kijkt het gezelschap pal op de naastgelegen Hofbogen. Experiment en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap staan in deze sessie centraal: een actueel thema. Zowel door de steeds fijner vernetwerkte samenleving, als door bezuinigingen op diverse voorzieningen neemt het belang van bottom-up binnen stedelijke vernieuwing toe.

  Mislukken en wederzijds begrip
  Mark Minkjan en Michiel van Iersel modereren deze sessie. Beiden zijn verbonden aan het bureau Non Fiction en aan het platform Failed Architecture. Ze leiden de sessie kort in met een voorbeeld van mislukt experiment uit hun eigen praktijk. Ze ontwikkelden een app die onderdeel moest worden van de bid van Amsterdam voor de Floriade, maar door verschillende fouten kwam de app nooit in het bidbook terecht. Michiel omschrijft het als een 'mixed blessing'; een geval waar veel tijd en moeite aan is verspild, maar waar ze ook ontzettend veel van leerden. Het is dan ook belangrijk om het naast over successen ook over de mislukkingen te hebben, stellen de moderators. De vier sprekers in de eerste ronde blijken allen te kunnen vertellen over zowel de geslaagde als de minder geslaagde aspecten van de projecten en experimenten waar ze initiatiefnemer van zijn.

  Eerste spreker van de middag is Sabrina Lindemann, die haar werk binnen Optrek Binckhorst presenteert. Door middel van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en een festival levert ze een bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied Binckhorst in Den Haag. Belangrijk begrip wat ze aankaart is 'de meegeleverde ambtenaar'; een begeleidende ambtenaar die als voorwaarde voor het uitkeren van een projectsubsidie wordt gesteld. Deze inmenging ervoer ze in eerste instantie als negatief en controlerend. Maar gedurende de samenwerking versoepelde de verhouding en kwam ze tot de conclusie dat met wat wederzijds begrip deze relatie juist tot een brug tussen de wereld van de gemeente en die van de initiatiefnemer kon leiden.

  Samenwerken, samenwerken
  De tweede presentatie is van Jacques Vink, die aanwezig is om namens Stichting de Natuurlijke Stad het project 7Seasons te presenteren. De stichting bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, (landschaps-) architecten en productontwerpers, en zet zich in voor gezondere en diverse stadsnatuur. 7Seasons richt zich specifiek op de buurt waarin we ons bevinden, de Agniesebuurt. In 2013 nam het team onder de naam De Groene Marathon met een plan op stedelijk niveau deel aan het Stadsinitiatief. Hoewel hij de deelname een onverwacht succes noemt -ze haalden de derde plaats- moet hij toegeven dat ze er niks tastbaars aan over hebben gehouden. De geleerde les is dat een bottom-up-initiatief erg veel vergt van de initiatiefnemers, maar ook dat een slimmere samenwerking dit zou kunnen verbeteren.

  Victor Verhagen runt samen met Maria Vasiloglou het bureau Lagado Architects. Ze omschrijven zichzelf als 'A serious studio for playful architecture'. Het thema skaten komt regelmatig terug in hun werk, mede dankzij Victors achtergrond als skateboarder. Skateplekken zijn vaak op onaantrekkelijke plekken gelegen, vanuit angst voor overlast. Dat was een extra motivatie om in hun eigen buurt, op de Heemraadssingel, een skatepool te realiseren. Hoewel ze hierbij in eerste instantie op weerstand van buurtbewoners stuitten, bleek dit na onderling contact makkelijk verholpen.

  Het veranderende proces
  Laatste spreker van deze ronde is Tanja Lina. Als lid van Stichting Tussentuin vertelt ze over het onderzoek met de titel Doornroosje. Doel van het onderzoek is om vragen die spelen bij het opzetten van een collectieve tuin te inventariseren. Want hoewel dit soort tuinen op veel plekken geïnitieerd worden, bleek iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Met Doornroosje worden de successen benoemd en kennis verzameld, om uiteindelijk processen beter te doen verlopen. Aan de hand van drie heel verschillende collectieve tuinen laat Tanja zien welke factoren en vragen van belang zijn. Wie is de opdrachtgever, hoe maakbaar is collectiviteit, wat is de rol van de ontwerper hierbij? Vooral dat laatste is in dit gezelschap een belangrijke vraag. Het antwoord kan variëren van puur ontwerpen en de uitvoering begeleiden, tot het maken van sociale netwerken, het begeleiden participatie en adviseren. Het begin en einde van een proces is in dit soort projecten steeds anders voor de ontwerper.

  Het thema verbinding is belangrijk en komt steeds terug bij de sprekers. Het lijkt alsof verschillende belanghebbenden en betrokkenen elkaar niet altijd makkelijk vinden, terwijl dat juist belangrijk is om een dergelijk experiment levensvatbaar te maken. Het lijken dan ook vaak eerder sociale en maatschappelijke experimenten te worden dan stedenbouwkundige vraagstukken. Je kunt je afvragen of dit een tendens is die in de toekomst door gaat zetten en wellicht een nieuwe standaard wordt. In dat geval betekent dat een intrinsieke verandering in het beroep van de stedenbouwkundige en de architect.

  Zet de mazen naar de hand
  Frans Soeterbroek geeft in ronde twee van deze middag een aantal mogelijke antwoorden op in de eerste ronde gestelde vragen. Met zijn adviesbureau De Ruimtemaker houdt hij zich bezig met, zoals hij het zelf zegt, 'het zacht maken van systemen'. Met zijn presentatie legt hij de vinger op een aantal zere plekken. Versnippering, vrijblijvendheid en slechte organisatie blijken aan de kant van de initiatiefnemers de zwakke schakels te zijn. Tegelijk zitten gemeenten en ambtenaren vast in starre patronen en controlesystemen die niet stroken met een creatieve manier van werken. Zijn advies om hiermee om te gaan is niet het bestrijden van het systeem, maar te zoeken naar de mazen in het web, de tegenstrijdigheden, en op die manier de mechanismen te ontcijferen en naar je hand te zetten.

  In een korte afsluitende discussie tussen de deelnemers komt naar voren dat vertrouwen heel essentieel is om een experiment te doen slagen. Vertrouwen van een gemeente of een ambtenaar in een initiatiefnemer en vice versa, maar ook vertrouwen tussen initiatiefnemers onderling. Aan dit vertrouwen blijkt het nog al eens aan te ontbreken, en de deelnemers geven aan graag te willen werken aan manieren om dit te verbeteren.
 • verslag middagsessie 2 - de internationale spiegel

 • Van stadstraat tot metropool: wat Nederland kan leren van internationale ruimtelijke ontwikkeling

  Een verslag van Sereh Mandias, Vers Beton

  Nederland staat wereldwijd bekend om zijn ruimtelijke ordening. Ook de ontwerpers hiervan kunnen rekenen op internationaal aanzien. Maar kunnen wij ook wat leren van het buitenland? Jazeker, zo lieten de twee sessies getiteld 'de internationale spiegel' overtuigend zien. Helaas lijken er voorlopig nog weinig kansen om de opgedane kennis toe te passen.

  De stadstraat en de metropool
  Hoe kunnen stadstraten zodanig vormgegeven worden dat de verblijfsruimtes en de verkeersruimtes elkaar niet bevechten, maar elkaar juist versterken? Dat was de vraag waarmee Marc Verheijen (Hogeschool Rotterdam) in samenwerking met de Urbanisten aan een internationaal vergelijkingsonderzoek begon. De ambitie van het onderzoek was een ontwerpmethodiek te ontwikkelen die de functionaliteit van de stadstraat koppelt aan de sfeer van de straat. Hiervoor werden twaalf internationale best practices geanalyseerd, waaronder de Champs Elysees in Parijs, maar ook minder bekende straten als O'Connell Street in Dublin en Passeig de Sant Joan in Barcelona. De belangrijkste conclusie: de goede voorbeelden zijn altijd interdisciplinair ontwikkeld. Dit soort straten zijn simpelweg te ingewikkeld om alleen te doen.

  Wat opvalt is dat de voorbeelden zich allemaal in Europa bevinden. 'Internationale voorbeelden geven je een veel breder perspectief, maar hoe verder weg van Nederland, hoe moeilijker het wordt de opgedane kennis naar de Nederlandse context te vertalen. Aan voorbeelden die onder Europese wetgeving vallen heb je wat dat betreft het meest,' aldus Verheijen.

  Een metropool, één visie
  Hoewel zijn onderzoek zich op een veel grotere schaal afspeelde, kwam Paul Gerretsen, agent van Deltametropool, tot dezelfde conclusie. Deltametropool is een vereniging met als doel de bevordering van de metropolitaanse ontwikkeling in Nederland. Naar aanleiding van de vraag 'hoe kun je opereren in een stedelijke context?' heeft Deltametropool een conferentie georganiseerd met woordvoerders van acht Europese metropoolregio's. Hieruit doemde een beeld op dat in het buitenland in heel ingewikkelde situaties toch grote stappen gezet worden. Zo is er in Stuttgart sprake van een rechtstreeks gekozen metropolitaanse vertegenwoordiging, waardoor de metropoolregio daar nu democratisch verankerd is. Malmö in Kopenhagen is een ander goed voorbeeld. Over de landsgrenzen heen is daar een gezamenlijke visie ontwikkeld, en werken beide steden actief samen aan de ontwikkeling van de regio.

  Dit soort visie ontbreekt in Nederland echter, waardoor de metropoolvorming achterloopt. Gerretsen: 'Hier lijkt sprake te zijn van een dood tij. Steden denken niet verder dan de eigen stadsgrenzen. Terwijl het juist in een crisis noodzakelijk is ook op een groter schaalniveau te opereren. De voorsprong die Nederland van oudsher heeft op het gebied van ruimtelijke ordening zijn we in hoog tempo aan het verliezen.'

  Voorbij de winstmaximalisatie
  In een tweede sessie werd ingegaan op een tweetal specifieke projecten in Colombia en Londen. Elena Chevtchenko van MAXWAN heeft de crisis aangegrepen om onderzoek te doen naar gebiedsontwikkeling in Nederland en Londen. Naar aanleiding van de huidige crisis, waarin partijen bereid zijn om meer samen te werken, vroegen zij zich af hoe je dit soort goed gedrag ook na de crisis kunt bevorderen. Hoe voorkom je dat ontwikkelaars na de crisis meteen weer enkel denken aan winstmaximalisatie?

  De duale rol van de Nederlandse overheid blijkt een probleem. Zij moet een gelijk speelveld waarborgen, maar grond is ook een voorname inkomstenbron. In Londen bezitten de ontwikkelaars de grond en oefent de overheid invloed uit via vergunningen. Dat laatste blijkt volgens de aanwezigen ook niet het summum. Maar hoe dan wel? Van wie moet de grond zijn? Een direct antwoord kwam er niet. Wel werd met de discussie getoond hoe een internationaal aansprekend voorbeeld het Nederlandse debat op scherp gezet kan worden.

  Nederlandse kennis als exportproduct
  Ook het project van Pepijn Verpaalen van URBANOS is geworteld in de crisis. Zij hebben het echter over een heel andere boeg gegooid: geen internationale kennis importeren, maar juist Nederlandse expertise exporteren. URBANOS wil hun werkveld graag uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is gekozen voor Colombia omdat dat land op dit moment booming is; het is een van de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika. Zodoende biedt het veel kansen voor ruimtelijk ontwerpers. Om de marktkansen in Colombia te verkennen heeft URBANOS onlangs een studiereis georganiseerd. Volgens heb een probaat middel wanneer je een nieuwe markt wil betreden: je leert de lokale context kennen, en kunt tegelijkertijd in gesprek gaan met allerlei partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling aldaar.

  De presentatie van URBANOS was zodoende de 'odd one out'. In plaats van leren van internationale voorbeelden, hebben zij heel bewust gekozen om juist de reputatie van het Nederlandse ruimtelijke ontwerp in het buitenland te gelde te maken. Hoewel ze pas net terug zijn uit Colombia gaat dat vast lukken: ook uit de andere internationale onderzoeken bleek dat het Nederlands ontwerp nog steeds een ijzersterk exportproduct is. Toch laten de onderzoeken zien dat er ook in Nederland nog veel te verbeteren is. De naar huis meegebrachte kennis lijkt tot nu toe echter nog weinig toegepast te worden. En dat is jammer. Hoogste tijd dus om de Nederlandse ontwerpkracht weer wat vaker in de eigen achtertuin te tonen.
 • Verslag middagsessie 3 - nieuwe rollen en behoeften in de praktijk

 • Een verslag van Myrta Otten, Vers Beton

  'Vroeger was alles beter'. Dat is ongeveer de samenvatting die je kunt geven als je architecten en stedenbouwkundigen vraagt hoe het met de beroepspraktijk staat. In de jaren negentig groeiden de wolkenkrabbers letterlijk tot in de lucht en de opdrachten lagen voor het oprapen. Inmiddels is de stroom opdrachten door de crisis opgedroogd en is het beroepsgroep zich aan het herdefiniëren.

  De ontwerper als initiatiefnemer
  Het eerste deel van de sessie, onder leiding van Afaina de Jong, was gewijd aan de ontwerper als initiatiefnemer. Arzu Ayikgezmez van Vitibuck Architects vertelde hoe ze zelf het project Charlois aan het water hadden geïnitieerd. Een project dat een deels leegstaand industriegebied aan de rand van Rotterdam-Charlois weer interessant en relevant moest maken voor (wijk)bewoners. Vitibuck stelde een programma voor dat door evenementen in het gebied de beeldvorming moest veranderen. Vitibuck bracht mensen samen, maar schuwde ook zelf het werk niet. Kenmerkend is bijvoorbeeld de speciale krant die bewoners moest inlichten over de activiteiten. Vitibuck gaf hem zelf vorm en was uitgever: dit lag behoorlijk ver verwijderd van de traditionele rol van architect/stedenbouwer die van achter de tekentafel blauwdrukken levert en de rest aan anderen overlaat.

  Anders was dat bij het project De samenleving aan zet van IAA Stedenbouw en Landschap. Een herontwikkelplan in Enschede dat gepresenteerd werd door Theo de Bruijn en Moniek Otten. Ook hier een zelfgeïnitieerd project: IAA nam zelf het initiatief om voor een gebied dat was bestemd als bedrijventerrein, een voorstel neer te leggen voor een alternatieve bestemming. Maar daar waar Vitibuck ver voorbij de traditionele rol van architect/stedenbouwer ging, koos IAA er bewust voor om bij hun eigen stiel te blijven. Waar nodig werden andere partijen en expertise ingevlogen om de dingen waar IAA, naar eigen zeggen, zelf niet goed in was op te pakken. Wel hielden ze, net als Vitibucks, ten allen tijde de regie over het proces.
  En dat is ook waar voorzitter Afaina de Jong uiteindelijk, ondanks de verschillen in aanpak tussen Vitibuck en IAA, de overeenkomsten ziet. De ontwerper-als-intiatiefnemer is een ontwerper die goed kan organiseren, draagvlak kan creëren en die bereid is zich op de lange termijn aan een locatie te verbinden. Deze vaardigheden zijn wellicht niet voor iedereen weggelegd maar wie weet zijn ze aan te leren. En is er dus een nieuwe rol weggelegd voor de opleidingen.

  De informele opleiding
  In het tweede deel van de sessie Nieuwe rollen en behoeften in de praktijk, onder leiding van Edwin Verdurmen, stond de informele opleiding centraal. Hoe kunnen professionals en studenten zich de nieuwe rollen als architect/stedenbouwer eigen maken? Nieuwe vormen van (informele) stedenbouw zijn hot en hoe die anders te leren dan er nieuwe (informele) opleidingen bij te bedenken?

  Francien van Westeren deed het principe van de Stadsklas van kunst- en architectuurcentrum Stroom uit de doeken, een excursieprogramma/masterclass bottom-up stedenbouw waarbij deelnemers de vaardigheden die nodig zijn voor bottom-up projecten in de praktijk zien en leren. Zo wordt bij het ene project aandacht aan besteed aan hoe je bloggen, campagne voeren en nieuwe media kan gebruiken om een gebied op de kaart te zetten en bij het volgende project hoe je je persoonlijke aanwezigheid en netwerk kan gebruiken om een plek tot ontwikkeling te brengen.

  Ook de Stad.Academie waar Tim Prins een presentatie over gaf heeft 'informele stedenbouw' als onderwerp. "De stad is klaar, nu moeten we hem hacken", zo stelt Prins. Maar hoe leer je het hacken van de stad, het zien van leegstand als kans, aan ambtenaren en andere professionals? Bij Stad.Academie begint het bij 'observatie' van projecten in de praktijk en eindigt het bij 'kunde'. Daartussenin zitten o.a. lezingen over de plek van de stedenbouwkundige in de samenleving, een interactief lesboek en vooral veel zelfreflectie en intervisie van de deelnemende stadsmakers zelf.

  Zijn deze informele opleidingen het gevolg van steken die het formele onderwijs laat vallen? Een van de deelnemers aan de sessie stelt dat de tegenstelling 'formeel'en 'informeel' veel te scherp wordt gesteld. Anderen wijzen erop dat de nieuwe beroepspraktijk (nog) niet volledig in het traditionele onderwijs wordt onderwezen. Anderzijds, zo blijkt uit een opmerking van één van de deelnemers, zijn ook de formele opleidingen bezig om de praktijk meer in het curriculum te verwerken.

  'Het komt goed'
  Duidelijk wordt tijdens de sessie niet of er vanuit de markt nu vraag is naar die nieuwe beroepspraktijk. De titel van de sessie was Nieuwe rollen en behoeften in de praktijk maar het ging vooral over (het aanleren van) nieuwe rollen. De behoefte, de vraag van de markt kwam niet aan bod. Gaat het bij 'de potentie van nieuwe praktijkvormen' niet eigenlijk over de nieuwe kleren van de keizer? Leuk dat op kosten van het Stimuleringsfonds de gemeente Enschede een supermooi herbestemmingsplan voor de Usseler Es kreeg en fijn dat het Stimuleringsfonds datgene subsidieert wat eigenlijk door het volledig uitgeholde Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam opgepakt had moeten worden, maar de vraag is wie dat werk in de praktijk –zonder subsidie van het Fonds- zou willen en kunnen betalen.

  Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds, deed die vraag naar verdienmodellen aan het eind van het dag af met 'het komt wel goed'. Ze kon zich niet voorstellen dat er voor ontwerpers in de toekomst geen werk meer is. Je zou haar graag geloven maar misschien kan het ook geen kwaad een volgend symposium ook opdrachtgevers aan het woord te laten.
 • Verslag middagsessie 4 - Vernieuwd instrumentarium en verschuivende machtsverhoudingen

 • Een verslag van Kim Hoefnagels, Vers Beton

  Mensen zijn gehecht aan hun leefomgeving en zijn bereid hierin (mee) te investeren, mits ze het voorgestelde plan zien zitten. Technieken uit de marketing- en reclamewereld bieden ontwerpers een nieuw instrumentarium om mensen te overtuigen de stedelijke omgeving samen te ontwikkelen. Dat hoeft overigens niet te leiden tot een verarming van het vak.

  Kleine interventies, serieuze impact
  'Mijn remedie tegen leegstand is een goed glas champagne,' zegt Saskia Beer. Ze is opgeleid als architect, maar noemt zichzelf tegenwoordig 'gebiedstransformator'. Onder de noemer Glamourmanifest organiseert ze sinds 2011 borrels en ludieke acties op het bedrijventerrein Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Het heeft ertoe geleid dat het monofunctionele terrein is getransformeerd in een levendig gebied waar ook plaats is voor andere functies, zoals horeca en detailhandel. 'De afgelopen jaren heb ik me met heel andere dingen bezig gehouden dan ik als architect gewend was. Toch hebben al die kleine interventies bij elkaar een serieuze impact op het gebied gehad, iets wat ik met het realiseren van een enkel gebouw waarschijnlijk nooit bereikt.'

  Voor veel aanwezigen klinkt deze verbreding van het vak bekend in de oren. Architecten en stedenbouwers zitten niet meer vast achter hun tekentafel, maar gaan de boer op met hun ideeën. Ze moeten ook wel, want door de crisis is de machinerie van de overheid en grote marktpartijen gaan haperen. Geld ontbreekt en dus zijn er andere middelen nodig om te kunnen investeren in de stedelijke ruimte. Alleen welke middelen zijn geschikt? Welke instrumenten kunnen ontwerpers inzetten om een stad vooruit te helpen?

  Techniek van het verleiden
  Het voorbeeld van Glamourmanifest toont aan dat mensen in elk geval bereid zijn om bij te dragen aan de financiering van een project waar ze achter staan. 'Mensen zijn gehecht aan hun leefomgeving en willen daar best in investeren,' vertelt Beer. 'Maar dan moet het plan wel aanspreken. Om mensen te bereiken, moet je actie ondernemen. Zo'n aanpak brengt niet altijd direct geld in het laatje, maar kan op den duur wel draagvlak creëren. Bovendien: als er eenmaal aantoonbaar draagvlak is, is de kans ook groot dat meer partijen geld in je plannen willen steken.'

  Mensen in beweging zetten, actief deel laten uitmaken van je plannen en op die manier draagvlak en kapitaal verzamelen, kortom. Om dat voor elkaar te krijgen, lijken ontwerpers meer baat te hebben bij verleidingstechnieken uit de marketing- en reclamewereld dan bij de methoden die ze op school hebben geleerd. 'Ontwerpen is verleiden,' durft gespreksleider Ad de Bont van Urhahn Urban Design zelfs te beweren. Het is in elk geval een effectief middel om draagvlak te creëren, een belangrijke voorwaarde als het gaat om succesvolle investeringen in de (stedelijke) ruimte.

  Maatschappelijk rendement
  Draagvlak levert niet alleen financiering op, maar ook maatschappelijk rendement: een plan dat actief inspeelt op de wensen en behoeften van de gebruikers heeft een grotere kans van slagen dan een plan dat vanachter de tekentafel is ontworpen. Dat lijkt een open deur, maar praktisch gezien is dat nog niet zo eenvoudig. Simpelweg vragen naar wat mensen willen is niet genoeg. Mensen weten vaak niet eens wat ze willen. Juist ontwerpers kunnen hierbij helpen, omdat zij hebben geleerd conceptueel te denken. Ze kunnen verbindingen leggen die anderen tot dan toe niet zagen.

  De grote uitdaging is dat er weinig mensen zijn die actief willen deel uitmaken van een ruimtelijke investering. De meerderheid moet een beetje worden gekieteld om betrokken te raken bij de plannen voor hun buurt. Ontwerpers die de techniek van het verleiden onder de knie hebben, zijn in staat deze mensen sneller te overtuigen om mee te doen. Precies hier bieden de beproefde verleidingsmethoden van reclamemakers uitkomst. Verpak een plan in één heldere, visueel aantrekkelijke boodschap. Hoewel er in ontwerperskringen vaak wat neerbuigend over wordt gesproken, is er veel vakkennis en intuïtie en ambitie voor nodig, wil je mensen overtuigen om bij te dragen aan een ruimtelijke investering. Laat staan om ervoor te betalen.

  Lange termijn denken
  Vanzelfsprekend zijn er ook belangrijke verschillen tussen reclamemakers en ontwerpers. De Bont weet het helder te verwoorden: 'De eerste is vooral uit op winst op korte termijn, terwijl ontwerpers veeleer op de lange termijn opereren. Je zet een stip aan de horizon en werkt daar naartoe. Op de korte termijn is het van belang dat ontwerpers mensen weten te aan te spreken. Op die manier kunnen ze voldoende draagvlak en financiering verzamelen om ook lange termijn projecten te ontwikkelen.' Hij stelt voor om de volgende methode toe passen. De crux zit in het maken van drie verschillende trajecten. Een voor de komende vijf uur, een voor de komende vijf maanden en als laatste voor vijf jaar. Zo speel je tegelijk in op de huidige behoeften én formuleer je toekomstambities. Zo help je een stad zich verder ontwikkelen en blijft de praktijk dynamisch.
 • verslag middagsessie 5 - Hernieuwd opdrachtgeverschap en methodieken

 • Een verslag van Davine Lambert, Vers Beton

  Het is druk aan de Zomerhofstraat. Boven wordt het geluid van pratende mensen afgewisseld met kletterende lunchborden. In de betonnen ruimte waarin iedereen zich verzameld heeft, klinkt een stem die de aanwezigen verzoekt plaats te nemen. Terwijl de laatste broodjes naar binnen worden geschoven, opent Janny Rodermond het tweede deel van het stedenbouwsymposium. Hoewel zij blij is met de nieuwe en oude gezichten, vraagt ze zich naarstig af wie van de aanwezigen daadwerkelijk stedenbouwkundige is. Tien á vijftien handen kruipen voorzichtig uit het publiek omhoog, ongeveer 30% van alle aanwezigen. Slechts een paar handen behoren tot die van de grote bureaus. Jammer vindt Rodermond, dat juist de gevestigde namen zich op dit evenement onvoldoende zien.

  Vroegah en nu
  Er is werk aan de winkel, laat dat duidelijk zijn. De stedenbouwkundige van vandaag moet vechten voor zijn bestaan door de opdrachtjes die er zijn, gretig bij elkaar te schrapen. Want het is nou eenmaal niet meer zoals 'vroegah', zoals tijdens de sessie 'hernieuwd opdrachtgeverschap en methodieken' gekscherend verwezen werd naar de tijd waarin de opdrachten achter elkaar het tekentafellaatje in leken te stromen.

  Van de stedenbouwkundige van vandaag, in een totaal veranderde economie, wordt creativiteit verwacht. In het werven van opdrachten, maar ook in het (uit)vinden van nieuwe methodes voor het aanwakkeren van vastgelopen projecten. Volgens Miranda Reitsma gaat de methode bij de inrichting van het landelijk gebied al lang niet meer enkel over beeldkwaliteit. Kennis van de lokale dynamiek en economie van de regio is noodzakelijk om tot een bemiddelend ontwerp met gemeenschappelijke waarden te komen. Afbeeldingen van tevreden boerenfamilies worden afgewisseld met geïllustreerde winwinsituaties.

  Parameters afwegen
  Belangen van de verschillende partijen moeten worden afgewogen om zo verbindingen te leggen tussen de vraagstukken over de lange termijn, concrete ambities en projecten. Na een milde discussie over deze presentatie komt Marco Broekman naar voren om zijn verhaal te beginnen. Alhoewel dit verhaal ook over bemiddeling gaat bekijken hij en zijn bedrijf Urban Dating' het vanuit een ander perspectief.

  Als voorbeeld voor het rekenmodel dat Urban Dating toepast neemt hij het schiereiland Hemmes. Dit schiereiland bestaat uit vervuilde grond en veel industrie. Pas over zeven jaar kan er daadwerkelijk op gebouwd worden. Wat gebeurt er in de tussentijd? Terwijl gemeente en grondeigenaren met hun handen in het haar zaten maakte een bewonersgroep zich hard voor een tijdelijk, organisch project. Door middel van circustenten en afbreekbare gebouwen wilden zij de 'lege jaren' opvullen. Verschillende parameters werden tegen elkaar afgewogen. Denk aan grondgebruik, permanent en tijdelijk programma, strategie. Gemeente en grondeigenaren waren aanvankelijk niet voor, maar Urban Dating toonde met hun werkwijze aan dat deze tijdelijke invulling toch het meest effectief zou zijn. De deur gaat open en iemand steekt zijn hoofd naar binnen. 'Nog twee minuten, zijn jullie op schema?' Marco springt wat sheets verder en komt vrij snel to the point. 'Blijf dus geloven in het vak, maar wel met nieuwe middelen en methodes.'

  Herstructureren wordt hercultiveren
  Er moeten creatieve manieren verzonnen worden om nieuwe opdrachten te creëren. Huub Kloosterman, zelf geograaf en directeur van Urban Xchange, laat door middel van een onderzoek zien dat oude locaties getransformeerd kunnen worden door de onontdekte potenties van de nieuwe economie. Zo is er bij de mens van vandaag beduidend meer behoefte naar interactie, community's en belevingen. Huub gelooft dan ook dat herstructureren meer moet veranderen in hercultiveren. Het vinden van nieuwe initiatiefnemers en het volgen van hun drijfveren is belangrijk voor het werven van nieuwe opdrachten. Mathilde Peen, de laatste spreker van deze middag laat zien dat vergelijkingen met andere steden wel degelijk kunnen leiden tot nieuwe inzichten. En zo ook tot nieuw potentieel voor ruimtelijke kwaliteit. Terwijl de tijd dringt en de presentatie tot zijn einde komt kunnen de conclusies van deze dag getrokken worden. Meegroeien, innovatief en multidisciplinair zijn, snel bewegen en vooral niet te lang stil te staan bij wat ooit was. Dat is van belang om nieuwe opdrachten te werven en vastgeroeste casussen te oliën.