<
actueel / nieuws

Selectie De Attractieve Regio

06 april 2014

De Open Oproep De Attractieve Regio, die het Stimuleringsfonds in september 2013 uitschreef i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft 26 inzendingen opgeleverd, waarvan 4 voorstellen zijn geselecteerd.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een externe deskundige, die het fonds hebben geadviseerd bij het bepalen van de selectie. Deze rol is met enthousiasme vervuld door Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool.

Oproep
De verwachting dat de decentralisatie van de ruimtelijke ordening het denken over onderlinge samenhang en ruimtelijke verscheidenheid tussen (stedelijke) regio's zou stimuleren, is niet uitgekomen. Naar nu blijkt staat de ruimtelijke ordening op regionale schaal bij lokale overheden laag op de politieke agenda, waardoor het op dit moment in meerdere regio's ontbreekt aan overtuigende, richtinggevende ruimtelijke concepten voor het versterken van de eigen attractiviteit. De Open Oproep richtte zich op de ontwikkeling van integrale visies, die de regionale samenhang tussen ruimte en economie verbeteren. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke typologieën ter versterking van de regionale attractiviteit werd een interdisciplinaire samenwerking als voorwaarde gesteld. Het Stimuleringsfonds heeft deze open call uitgeschreven in het kader van het I&M programma 'Stad en Regio'.

Selectie
De volgende projectvoorstellen werden boven de andere inzendingen verkozen:
Defining Design Indicators for Economic Development - Wall Research
Ontwerpend onderzoek Biobased Delta - Studio Marco Vermeulen
Het Zuidelijk perspectief - De Stad bv
Micro, een bottom-up verkenning van regionale dynamiek - Bureau Nieuwe Gracht

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.