<
actueel / nieuws

Selectie Ontwerpen aan Voedselregio's

03 juni 2015

De Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's, die het Stimuleringsfonds in maart 2015 uitschreef i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), heeft 30 inzendingen opgeleverd. De kwaliteit van de inzendingen heeft ertoe geleid dat de adviseurs in plaats van vijf tot een selectie van zes voorstellen zijn gekomen.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan twee externe deskundigen, die het fonds hebben geadviseerd bij het bepalen van de selectie. Deze rol is met enthousiasme vervuld door Mirte Cofino, projectleider en onderzoeker Metropolitan Food Clusters en Agroparken bij Alterra - Wageningen University, en Miranda Reitsma, ruimtelijk ontwerper en co-initiator van het onderzoeksproject Nieuw Landschap en het digitaal polderlab Zuiderzeepolders.

Algemene indruk
De adviseurs merkten op dat alle inzenders veel zorg hebben besteed aan de voorstellen. De aanvragen zijn met bevlogenheid geschreven. De projectvoorstellen tonen een variatie aan invalshoeken van de voedselthematiek; ruimtelijk, maatschappelijk, cultureel, economisch en technologisch. Daarnaast merken de adviseurs op dat de uitvraag aanzet tot een reactie op de spanning tussen de grote en kleine schaal van de voedselthematiek en ruimtelijk ontwerp, maar dat de meerderheid van de inzendingen zich richten op kleinschalige casuïstiek. In sommige gevallen is sprake van een zekere romantisering van de voedselproblematiek, landbewerking en -transformatie en de relatie tussen stad en land. Bovendien merken de adviseurs uit de voorstellen op dat er kennisuitwisseling nodig is tussen innovaties in de agrarische sector, ruimtelijke ontwikkeling en strategisch ontwerp. Een aantal projectvoorstellen sluiten minder goed aan bij de doelstellingen van de Open Oproep, maar achten de adviseurs zeer relevant. Met de desbetreffende teams wordt contact opgenomen voor doorverwijzing naar eventuele andere ondersteuningsmogelijkheden.

Selectie
Bij de beoordeling hebben de adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De geselecteerde voorstellen benaderen en bevragen de relatie van voedselsystemen en ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken zoals de wateropgave, AgroTech, circulariteit, (inter)nationale knooppuntontwikkeling, landschapstransities, nieuwe samenwerkingsvormen en bewustwording. De geselecteerde onderzoeksteams beschikken over relevante kennis en zullen in de startfase aansluiten op externe deskundigheid om de vraagstellingen verder aan te scherpen, de casus te concretiseren en de methodiek van onderzoek en het ruimtelijk en strategisch ontwerp verder uit te werken.

Na uitvoerig beraad werden de volgende zes voorstellen geselecteerd:

Metropolitane voedselregio Amsterdam-Almere - Strootman Landschapsarchitecten BV en Alterra/WUR
Metropolitan Foodscapes - Lola Landscape architects en Land + CC
De zoetwatercoöperatie - Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk
FARMHACK.NL - Hackwerk Advies en Bureau YAP
Landscaping the food - Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen
Boter bij de vis - The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats. De volgende partijen hebben een vervolgsubsidie ontvangen:

Metropolitane voedselregio Amsterdam-Almere - Strootman Landschapsarchitecten BV en Alterra/WUR
Metropolitan Foodscapes - Lola Landscape architects en Land + CC
FARMHACK.nl – Food Hackathons - Hackwerk Advies en Bureau YAP
Landscaping the food - Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen
Boter bij de vis - The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB]