<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep bekend

15 maart 2012

Er is behoefte aan initiërende stedenbouw, die in staat is potentieel interessante opgaven te formuleren. Begin dit jaar vroeg het fonds om onderzoeksvoorstellen waarin maatschappelijke en economische ontwikkelingen gekoppeld worden aan stedenbouw. Voorstellen konden betrekking hebben op zowel stad als regio. De open oproep leverde in totaal 56 inzendingen op. Daarvan zijn er zeven geselecteerd om uit te werken tot een reguliere aanvraag in de deelregeling Stedenbouw.

Overheden trekken zich steeds verder terug uit de ruimtelijke ordening. Dit heeft tot gevolg dat investeringen voor de economische ontwikkeling van stad en regio niet meer vanzelfsprekend door de overheid worden gedaan. Het SfA schreef daarom een Open Oproep uit waarin het verbinden van stedenbouw met economie en maatschappelijke ontwikkelingen centraal stond.

De 56 ingediende voorstellen hadden betrekking op een groot aantal thema's en opgaven. Opvallend was dat de relatie met economische vraagstukken niet altijd was uitgewerkt. Economische expertise ontbrak. Ook waren vaak geen opdrachtgevende partijen betrokken bij de voorstellen.

Geselecteerde voorstellen
De selectiecommissie, waar Marc Glaudemans onderdeel van uitmaakte, heeft zeven voorstellen geselecteerd die tot volwaardige onderzoeksvoorstellen kunnen worden uitgewerkt. De teams ontvangen hiervoor ieder € 7.500.

Biq zoekt uit hoe het stedenbouwkundige vak zich moet aanpassen aan de veranderende omstandigheden van de toekomst. Antwoorden op deze vraag hoopt het bureau te vinden in Londen, waar men al sinds de jaren 80 met een terugtrekkende overheid heeft te maken.

RE-ST doet onderzoek naar de leegstandsopgave en het niet-bouwen als ontwikkelstrategie. Door vandaag niet te bouwen kan worden voorgesorteerd op latere, ruimtelijke en economische winsten.

Urbanos onderzoekt een integrale langetermijnvisie op wijkontwikkeling, die inzet op de regionale en lokale economie en op de talenten van inwoners. In het onderzoek verkent Urbanos de ruimtelijke en procesmatige veranderingen die de professionele ontwikkeling van vakmensen, ambachtslieden en ondernemende inwoners kunnen faciliteren.

Rietveld Landscape maakte in 2010 Vacant NL voor de Architectuur Biënnale van Venetië. Het beeld van de blauwe maquettes is bij veel mensen blijven hangen. Het ontwerpend onderzoek moet uitwijzen in welke sectoren er kansen liggen voor grootschalige benutting van de agendeerde leegstand.

HT Stedenbouw en Strategie werkt in internationaal verband aan het formuleren van gezamenlijke opgaven voor stedenbouwers en economen in een veranderende Europese context. Het bureau gaat op zoek naar nieuwe instrumenten om de stedelijke economie en ontwikkeling te stimuleren.

Marcel Clerx stelt dat er een verrassend rijke, maar verborgen economie in de Vinex en naoorlogse wijken is. Hij gaat onderzoek doen welke effecten deze verborgen economie op de wijk heeft en hoe je hiermee de wijk kan verbeteren.

Jelte Boeijenga wil een handboek maken over de relatie tussen de economische onderlegger van de ruimtelijke planning. In het handboek komen het rekenen op verschillende schaalniveaus, basisprincipes in de ruimtelijke economie, de financiële huishouding van de stad en de transformatie van de stad aan bod.