<
actueel / nieuws
 • Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II

12 december 2017

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II. Alle projecten richten zich via verschillende schaalniveaus op het zoeken naar de meerwaarde van een cultuurhistorische benadering van het energievraagstuk. De geselecteerde projecten lopen uiteen van een strategische benadering van het energievraagstuk door het actief mobiliseren van burgers tot de impact van zonne-energie in het veenweidegebied als aanvulling op de natte cultuur. Van het verbinden van een duurzaamheidsambitie met een complex transformatieproces tot het zoeken van een nieuwe type houtwallen voor cultuurhistorische landgoederen in de Achterhoek.

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van een zichtbare transformatie. Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen moet de winning uit hernieuwbare energiebronnen flink worden opgeschaald en dat legt een zichtbare claim op het landschap. In september 2017 riep het Stimuleringsfonds multidisciplinaire teams van ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en wetenschappers op om concrete voorstellen in te dienen om cultuurhistorische structuren aan ruimtelijke vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie te koppelen. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, gebiedsontwikkelaar of waterschap was een vereiste.

Deze oproep heeft 12 diverse projectvoorstellen opgeleverd; een mooie oogst gezien de complexiteit van de opgave en de vereiste betrokkenheid van een vragende partij. Zeker omdat deze oproep de tweede uitvraag in 2017 binnen hetzelfde thema betrof. Toch zijn 12 teams erin geslaagd een aanvullend, multidisciplinair en breed gedragen projectvoorstel in te sturen.

beoordeling en selectie
De ingezonden voorstellen zijn ter advies aan de volgende drie adviseurs voorgelegd: Sven Stremke (expert energietransitie, WUR), Riëtte Bosch (stedenbouwkundige, RVB) en Marlijn Baarveld (VER programmaleider Transformatie van het landschap, RCE). Zij hebben de voorstellen beoordeeld op vraagstelling, plan van aanpak, betrokken deskundigheid en de coherentie daartussen. Na twee beoordelingsrondes kwamen zij tot een selectie van vier voorstellen, die zij boven de andere inzendingen hebben verkozen:

ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd
Rademacher de Vries Architecten, ENGIE en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Erfgoed vol energie
HofstraHeersche Landschapsarchitecten, Landgoed 't Medler en gemeente Bronckhorst
Daar bij die Molen
v-eld, Remco Rolvink Spatial Strategies en Urgenda
Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied
NOHNIK, Orch-ID, Kennis Transfer Centrum Zegveld en de Provincie Utrecht

Deze vier voorstellen kiezen allemaal voor een gebiedsgerichte benadering van de energietransitie met aandacht voor landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Binnen verschillende niveaus wordt de ruimtelijke en strategische inpassing van uiteenlopende duurzame energiebronnen aan de hand van concrete casussen verkend.
 • ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd


 • algemene indruk
  De adviseurs waren zeer te spreken over het onderwerp van deze Open Oproep en de aandacht die hiermee gevestigd wordt op het integraal oppakken van de energietransitie. Over het algemeen waren ze positief over het niveau van de aanvragen. Met name de goede verbindingen die sommige projecten met reeds bestaande initiatieven trachten te leggen viel in goede aarde bij de adviseurs. Bovendien zagen ze bij veel voorstellen een grote betrokkenheid van vragende en/of opdrachtgevende partijen. Bij deze oproep waren dat vooral gemeenten en provincies.

  Eerder dit jaar zijn in binnen de eerste editie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap vier projecten geselecteerd. Zie voor deze selectie het bericht Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap.

  programma erfgoed en ruimte
  In maart 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma, dat zij gedurende twee jaar uitvoert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Via dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte verbonden. Een gebiedsgerichte erfgoedbenadering staat daarbij centraal. Binnen dit programma zijn in maart en in september in totaal vier open oproepen uitgeschreven binnen 2 thema's. De Open Oproepen Nieuwe Energie voor het landschap I + II richtten zich op het thema energietransitie in het landschap en de Open Oproepen Stedenbouw voor extremen I + II op klimaatadaptatie in de stad.

  Foto bovenaan: Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek in het veenweidegebied