<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Ontwerpen aan de Smart City

08 juli 2014

Aan de hand van de Open Oproep Ontwerpen aan de Smart City riep het Stimuleringsfonds ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Uit 29 inzendingen zijn vijf voorstellen geselecteerd.

Het Stimuleringsfonds schreef de oproep uit in maart 2014, in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AARO). De voorstellen werden voorgelegd aan twee externe adviseurs, te weten: Frank Alsema - directeur 4xM (Mixed Media) en regisseur Urban Labs - en Oswald Devisch - hoofddocent stedenbouw en onderzoeker Universiteit Hasselt, specialisaties: coproductie, ruimtelijke simulatiemodellen, nieuwe media, urban games, particuliere stedenbouw.

Algemene indruk
De externe adviseurs constateren dat aan het merendeel van de voorstellen valt af te lezen dat er veel energie in is gestoken. De voorstellen behandelen verschillende thema's zoals zorg, stad, mobiliteit, burgeremancipatie, educatie, game en kunst, waarbij vaak een koppeling wordt gemaakt tussen de digitale en fysieke wereld. Vaak is veel aandacht besteed aan het beschrijven van de context van de voorstellen. Aanvragers weten het begrip Smart City over het algemeen goed te omschrijven, maar de vertaling naar een concreet projectvoorstel dat aansluit bij de doelstellingen van deze open oproep blijkt vaak minder eenvoudig. Zo zijn veel inzendingen gericht op het ontwikkelen van applicaties, waarvan de toegevoegde waarde niet altijd even overtuigend is toegelicht. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het in deze voorstellen ontbreekt aan multidisciplinaire teams met systeem- en interactie ontwerpers. Ze concentreren zich op comfort en gebruikersgemak, met hier en daar een onverwachte invalshoek, maar de beschikbaarheid van data, de techniek van het ontsluiten, de fysieke impact en de betekenis voor het vakgebied blijven veelal onderbelicht.

Selectie
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De geselecteerde voorstellen snijden relevante onderwerpen en thema's aan en weten data, technologie en fysieke ruimte op een interessante manier met elkaar te verbinden. De onderzoeksteams beschikken over relevante kennis en betrekken externe deskundigheid om de vraagstellingen in de startfase verder aan te scherpen, data beschikbaarheid te inventariseren en nieuwe media toepassingen te verkennen.

Na uitvoerig beraad werden de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:

De analoge winkelstad in tijden van digitale euforie - Studio Bliq/Archibliq
Van Smart City naar Civic City - NPK Design
Smart City Business Models - One Architecture
Pulsapp - Superuse Studios
Skip - Spektor

Vervolgtraject
Volgens de adviseurs beschikken de geselecteerde voorstellen over de potentie om met een startsubsidie uitgewerkt te worden tot een gedegen projectplan, waarmee in een later stadium een subsidieaanvraag voor de daadwerkelijke uitvoering van het project kan worden ingediend. Zij verwachten dat de uitkomsten van de resulterende projecten bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van de Smart City en inzicht geven in de rol die de ontwerpende disciplines daarbij kunnen vervullen.