<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Ontwerpen aan Stedelijke Centra

09 juni 2016

De Open Oproep Ontwerpen aan Stedelijke Centra, die het Stimuleringsfonds in maart van dit jaar uitschreef, heeft 32 inzendingen opgeleverd. De ingezonden voorstellen zijn door het fonds ter advies voorgelegd aan twee externe deskundigen: Erna van Holland (Lector Projectontwikkeling en Regie Stedelijke Ontwikkeling en Adviseur Stedelijke Vernieuwing bij COB-WEB advies) en Oana Rades (partner Shift Architecture Urbanism en initiator van diverse research-by-design studies). Uit de inzendingen zijn 5 interessante voorstellen geselecteerd, die met ondersteuning vanuit het AARO-programma Stedelijke Transformaties tot concrete projectplannen worden uitgewerkt.

Algemene indruk
De betrokken adviseurs waren zeer te spreken over het grote aantal kwalitatief hoogwaardige voorstellen. Verder viel het hen op dat er veel breed opgezette multidisciplinaire teams op de Open Oproep hebben gereageerd. Deze teams wisten de opgave helder te formuleren en waren goed in staat hun voorstel ten opzichte van reeds ontwikkelde kennis te positioneren. Vanuit het hele land zijn veel verschillende voorstellen ingezonden. Het merendeel van de inzendingen is gericht op de herprogrammering en reactivering van buurt-, wijk- en stadscentra in middelgrote steden en dorpen buiten de Randstad. Waarschijnlijk is dit ingegeven door een algehele druk op het voorzieningenniveau in deze centra, waardoor de opgave zich nadrukkelijk manifesteert. In sommige inzendingen zijn hier locatiespecifieke kenmerken, vraagstukken of benaderingen aan gekoppeld, in andere voorstellen gaat men juist op zoek naar meer generieke lessen die voor een bredere groep van centra van toepassing kunnen zijn. In een aantal voorstellen bleek men bovendien aandacht te hebben voor de politieke gevoeligheid die met deze opgave gepaard kan gaan. Vanuit dit laatste punt willen de adviseurs in z'n algemeenheid graag een kanttekening bij de betrokkenheid van gemeenten plaatsen. Gezien hun aanmerkelijke belang hadden de adviseurs verwacht in de begroting van de ingezonden voorstellen meer commitment vanuit deze partijen terug te zien. Met alleen inhoudelijke en om-niet bijdragen in uren is de participatiegraad van deze partijen aan de voorzichtige kant.

Selectie 
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de deskundigheid van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De geselecteerde voorstellen snijden relevante onderwerpen aan met een brede toepasbaarheid. Ze zijn onder andere gericht op het onderzoeken van alternatieve en experimentele ontwikkelscenario's, het afstemmen van vernieuwende programmatische invullingen op sociaalmaatschappelijke opgaven, het versterken en differentiëren van lokale identiteiten en kwaliteiten en het delen van de daarbij ontwikkelde kennis. Het zoeken naar oplossingen wordt daarbij zowel vanuit een theoretische als een praktijkgerichte en kritische benadering ingestoken.

Na uitvoerig beraad zijn de volgende vijf voorstellen geselecteerd:

Voorbij de Winkelstraat - Karres + Brands Landschapsarchitecten BV
PLAN B - marco.broekman urbanism research architecture
Winkelstrip 2.0, hoe verleden met de toekomst te verbinden - Vrienden van Pottenberg
Game Over Krimp - I.A.A. Stedenbouw en Landschap BV
Een pattern language voor de lege ruimte - Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een concreet projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.