<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Professionalisering #5

19 december 2019

Voor de professionele ontwikkeling van ontwerpers is het van belang tijd in te plannen voor zowel de artistieke ontwikkeling als voor de ontwikkeling als ondernemer. In de dagelijkse praktijk is het niet altijd makkelijk om hiervoor ruimte en financiering te vinden. Om professionalisering aan te moedigen en de beroepspraktijk binnen het vakgebied vormgeving te versterken is in 2019 voor het vijfde opeenvolgende jaar de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving.

Met de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk worden ontwerpers en kleine ontwerpbureaus in de gelegenheid gesteld tijd vrij te maken om hun praktijk toekomstbestendig te maken en activiteiten te ontwikkelen om hun toekomstvisies te realiseren. Vier adviseurs – Ellen Schindler, Samira Benlaloua, Simon de Ruijter en Yassine Salihine – bogen zich over zestien voorstellen en selecteerden er hiervan tien.

selectie
De geselecteerde ontwerpers en ontwerpbureaus zijn werkzaam in uiteenlopende disciplines binnen de vormgeving, maar nemen elk een bijzondere positie in het veld in. De studio's hebben afgelopen jaren consequent gewerkt aan hun artistieke ontwikkeling waarmee ze betekenisvolle bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse ontwerpveld. Uit hun voorstellen blijkt dat ze zich goed realiseren wat hun positie is en wat hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast hebben ze helder voor ogen hoe ze hun praktijk verder kunnen ontwikkelen en zijn ze gemotiveerd om aan hun toekomst te werken.

beoordeling
De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de criteria vermeld in de oproeptekst. De selectie vond plaats op basis van de kwaliteit van het plan van aanpak. Er is gekeken naar betrokken deskundigheid, de probleemstelling en de artistieke kwaliteit van het werk van de aanvrager. Ook is de mate van zelfreflectie en zicht op de (verbetering van de) positionering betrokken in de selectie. De adviseurs beoordeelden daarnaast in hoeverre de projectplannen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep en van de Deelregeling Vormgeving.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus zijn geselecteerd:
Esther de Vries (foto bovenaan)
Gabey Tjon a Tham
Aliki van der Kruijs
Vij5
Catelijne van Middelkoop - Strange Attractors Design
Daniel de Bruin
Studio Agne
Fillip Studios
Envisions
Alissa+Nienke

 • Daniel de Bruin


 • reflectie
  De aanvragers van de geselecteerde voorstellen weten hun toekomstvisies goed inhoudelijk te motiveren en de beoogde strategieën zijn een logische vervolgstap. In hun voorstellen zetten zij duidelijk uiteen waar ze tegenaan lopen in de verdere ontwikkeling van hun praktijk en waarom ze op dit moment tijd willen inplannen om aan hun toekomst te werken. Hiermee nemen ze de regie over de eigen praktijk en werken ze aan een organisatiestructuur die de zakelijke ontwikkeling bevordert. Behalve gericht op de toekomst, zijn de strategieën ook gericht op de sterke profilering in het werkveld.

  De adviseurs stellen dat het veel voorstellen nog ontbreekt aan het geven van inzicht in de betekenis van de plannen voor de praktijk van de aanvrager op de lange termijn. Zij vinden over het algemeen dat in deze voorstellen de visie op de eigen positionering in het ontwerpveld niet sterk is uitgedacht en dat de beoogde professionalisering niet voldoende inhoudelijk wordt ingezet. Zij verwachten dat daardoor verdieping binnen het vakgebied zal uitblijven.

  Een aantal plannen is in de ogen van de commissie te sterk gericht op de uitvoering van een (artistiek) project en te weinig op de ontwikkeling van een sterk organisatiemodel. Alhoewel de commissie een aantal van deze projecten interessant vond, heeft ze in haar keuze voorrang gegeven aan projecten die op de langere termijn zijn gericht.

  vervolg in 2020
  Gezien de aanhoudende urgentie van het onderwerp zal het fonds de oproep in 2020 nogmaals uitschrijven. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de updates.
 • Alissa+Nienke