<
actueel / nieuws
 • Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland

Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen II

12 december 2017

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Stedenbouw voor extremen II. De geselecteerde projecten lopen uiteen van een onderzoek naar klimaatadaptieve ingrepen vanuit de watersystemen in de binnenstad van Eindhoven tot een nieuwe toepassing van inundatiegebieden voor de waterproblematiek in Den Bosch. Van een integrale benadering van opgaven rondom klimaatverandering voor drie afzonderlijke locaties in Amsterdam tot het vinden van een integrale werkwijze tussen lokale stakeholders voor de vernieuwing van een naoorlogse wijk in Utrecht. Alle projecten verbinden ontwerpkracht aan het klimaatadaptatievraagstuk en cultuurhistorische erfgoedstructuren.

Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. In september 2017 riep het Stimuleringsfonds ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en ingenieurs op om concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, gebiedsontwikkelaar of waterschap was een vereiste. Deze Open Oproep heeft 12 projectvoorstellen opgeleverd.

beoordeling en selectie
De ingezonden voorstellen zijn ter advies aan de volgende drie adviseurs voorgelegd: Daan Zandbelt (architect / stedenbouwkundige, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (CRa), partner bij De Zwarte Hond en verbonden aan Van Eesterenleerstoel voor Regionaal Ontwerp - TU Delft), Hanneke Kijne (landschapsarchitect, partner bureau HOSPER, vakcoördinator Professional Experience Programme (PEP) en lid Commissie Welstand en Monumenten Utrecht) en Ellen Vreenegoor (archeoloog, VER programmaleider Water en Erfgoed bij de RCE). Zij hebben de voorstellen beoordeeld op vraagstelling, plan van aanpak, betrokken deskundigheid en de coherentie daartussen. Na twee beoordelingsrondes kwamen zij tot een selectie van vier voorstellen, die zij boven de andere inzendingen hebben verkozen:

Moerasdraak bespeelt Waterwolf
Nienhuis landschapsarchitectuur, Steven van Schuppen, gemeente Den Bosch en BVR adviseurs ruimtelijke ordening
Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland
Architectuurcentrum Aorta, atelier Quadrat, TAUW en gemeente Utrecht
Adaptief Amsterdam
Dingeman Deijs Architects, Heren 5 architecten, Waternet en gemeente Amsterdam
KAdE Eindhoven
marco.broekman, Witteveen+Bos, gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en Erfgoedhuis Eindhoven

De geselecteerde voorstellen gaan alle vier uit van een gebiedsgerichte erfgoedbenadering, waarmee op basis van onderliggende cultuurhistorische structuren, zichtbare kwaliteiten en waardevolle lokale identiteiten relevante oplossingen voor stedelijke klimaatadaptatie opgaven worden ontwikkeld. Het ontwerpend onderzoek is bovendien zodanig ingestoken dat het resultaat een hoge relevantie heeft voor andere plekken.
 • Moerasdraak bespeelt Waterwolf


 • algemene indruk
  De adviseurs vonden de ingediende voorstellen over het algemeen goed geformuleerd en helder opgezet. Ze waren te spreken over de landelijke spreiding van de voorstellen, waarbij de driehoek erfgoed, klimaat en stad bij de meeste voorstellen op een relevante manier werd opgepakt. Wel merkten de adviseurs op dat er binnen de teams een hoog kennisniveau over de achtergronden van deze opgave benodigd is voor het opstellen van een relevante vraagstelling. Betrokkenheid van de juiste deskundigheid zorgde daardoor direct voor een onderscheid tussen de ingezonden voorstellen.

  Eerder dit jaar zijn binnen de eerste editie Open Oproep Stedenbouw voor extremen vier projecten geselecteerd. Zie voor deze selectie het bericht Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen.

  programma erfgoed en ruimte
  In maart 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma, dat zij gedurende twee jaar uitvoert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Via dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte verbonden. Een gebiedsgerichte erfgoedbenadering staat daarbij centraal. Binnen dit programma zijn in maart en in september in totaal vier open oproepen uitgeschreven binnen 2 thema's. De Open Oproepen Nieuwe Energie voor het landschap I + II richtten zich op het thema energietransitie in het landschap en de Open Oproepen Stedenbouw voor extremen I + II op klimaatadaptatie in de stad.

  Foto bovenaan: Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland