<
actueel / nieuws

Selectie Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid

20 mei 2016

In maart organiseerde het Stimuleringsfonds i.s.m. het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid. Vier geselecteerde makers / ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om nieuw werk te maken in reactie op of gebruikmakend van de open collectie van Beeld en Geluid.

De collectie van Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De 'open collectie' omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden.

Op de Open Oproep Werkperiode Beeld en Geluid zijn in totaal 34 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan externe adviseurs Veerle Devreese, commissielid Deelregeling E-cultuur, en Brigitte Jansen, projectmedewerker Kennis en Innovatie, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De commissie heeft vier inzendingen geselecteerd waarvoor het Instituut Beeld en Geluid in de periode van mei 2016 tot februari 2017 werkplekken beschikbaar stelt. Het Stimuleringsfonds maakt deze vier werkbeurzen mogelijk. De beurs bestaat uit een bedrag van €5.000 waarvan €4.000 honorarium en €1.000 werkbudget. Daarnaast krijgen de makers ondersteuning van medewerkers van Beeld en Geluid en van externe experts in hun onderzoek. De volgende voorstellen zijn uiteindelijk verkozen boven de andere:

- Anna Klevan - Ways to record a sunset
Het archief van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid maakt het Nederland van nu en vroeger volgens Anna Klevan niet enkel 'zichtbaar' in beeld, maar ook door middel van geluid. Klevan stelt zich de vraag hoe we kijken met andere zintuigen. In haar werk zet ze zich, als beeldmaker, af tegen de tijdsgeest van het 'vele kijken maar niet echt zien', een gedachteloze stroom aan het consumeren van beeld in media. Tijdens de werkperiode wil Klevan de limitaties en overlappingen van beeld en geluid onderzoeken. De zonsondergang is daarbij een startpunt; zijnde het het meest gefotografeerde onderwerp en daarmee een herkenbaar en universeel beeld.
annaklevan.nl

- Elki Boerdam
Tijdens de werkperiode wil Elki Boerdam het historisch mediamateriaal spiegelen tegen de online beeldcultuur van nu. Enerzijds probeert ze het online beeld in te kaderen, anderzijds kan ze het materiaal van Beeld en Geluid een nieuwe waarde en betekenis geven, door het in een hedendaags kader te plaatsen. Met haar onderzoek en het resulterende werk wil Boerdam het publiek niet alleen met de historische inhoud van het beeld kennis laten maken maar ook fenomenen en codes binnen onze beeldcultuur bloot leggen. Door de beelden uit het archief naast beelden uit de huidige online cultuur te plaatsen gaat Boerdam op zoek gaan naar nieuwe contexten en verhalen om op die manier nieuwe beelden te creëren.
elkiboerdam.com

- Tereza Rullerova - Magical Realism
De Tjechische ontwerper Tereza Ruller kijkt vanuit een internationaal perspectief naar de collectie. Het werken met de collectie is voor haar een kans om het idee 'being integrated' te visualiseren en zich te verhouden tot de Nederlandse cultuur. Rullerova: 'I would like to bring my artistic and design expertise to the integration process and investigate possible use of the archive materials as an “integration tool” — an alternative tool developed by someone who is going through the process herself.' Ze is daarbij geïnteresseerd in de verhouding tussen het persoonlijke, subjectieve en de culturele, nationale identiteit. In haar projectvoorstel 'Magical Realism' zal ze het archief omzetten naar een persoonlijk narratief. Daarbij wil ze deelnemers van de integratiecursus betrekken om hun subjectieve ervaring over de Nederlandse historie via het archiefmateriaal opnieuw te vertellen.
Het resultaat van haar onderzoek zal een participatief videowerk en een interactieve website applicatie worden.
therodina.com

- Superposition: Bram Bogaerts & Robin Smits
Het onderzoek van Superposition zal zich op drie verschillende onderdelen richten. Ten eerste ontwikkelen de ontwerpers een methode om de camerabewegingen van de beelden uit het archief te analyseren. Daarnaast ontwikkelen Bogaerts en Smits een applicatie die de beweging die de telefoongebruiker maakt in real-time kan koppelen aan beelden uit het archief en deze beelden op een vloeiende manier op elkaar kan aansluiten. Tot slot wordt een methode ontwikkeld om de uitkomsten van deze nieuwe remix-films op een geschikte manier te presenteren.
superposition.cc

Beoordeling
Bij de beoordeling van de voorstellen heeft de commissie met name gelet op de onderscheidende opzet van het voorstel ten opzicht van het creatief hergebruik van open collecties, op de motivatie voor het werken met de open collectie, op de kwaliteit van het portfolio en de samenhang tussen deze onderdelen.

De commissie was verrast over de diversiteit van de inzendingen. Zo reageerden onder meer grafisch ontwerpers, communication designers, beeldend kunstenaars, fotografen, film –en documentairemakers waaronder zowel startende als zeer ervaren makers. De commissie merkte echter op dat er opvallend weinig makers een helder concept voorstelde. Ook was de relevantie van de werkperiode voor de eigen artistieke ontwikkeling veelal niet duidelijk of weinig gemotiveerd. In enkele gevallen paste het voorstel niet voldoende binnen het werkterrein van de creatieve industrie.