<
actueel / nieuws

Selectie Slimme Mobiliteit en de Stad

03 juni 2015

In maart schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad uit, i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). Uit 23 inzendingen zijn vijf projecten geselecteerd.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan twee externe deskundigen, die het fonds hebben geadviseerd bij het bepalen van de selectie. Deze rol is met enthousiasme vervuld door Marc Verheijen, verkeerskundige en architect gemeente Rotterdam-Stadsontwikkeling en auteur van het recent verschenen INFRATECTURE - Infrastructuur als ontwerpopgave, en Gertjan Eg, chemisch- / milieutechnoloog, management en organisatie deskundige, werkzaam als branchemanager bij FME (ondernemersorganisatie technologische industrie) en directeur van brancheverenigingen ASTRIN (verkeersindustrie) en HRI (railindustrie).

Algemene indruk
Bij de bespreking van de voorstellen gaven de adviseurs aan positief verrast te zijn over de diversiteit van de ingezonden voorstellen. De breedte van de in de Open Oproep geformuleerde vraagstelling kwam naar hun idee duidelijk terug in de grote verscheidenheid aan deelopgaven en type benaderingen. Over het algemeen vonden zij de inzendingen van een kwalitatief hoog niveau. De teams beschikken over relevante kennis en via samenwerkingspartners wordt vaak aanvullende expertise betrokken. Motivaties en uitgangspunten zijn goed onderbouwd en in enkele gevallen heeft men ervoor gekozen de mobiliteitsopgave vanuit een verrassende of vernieuwende invalshoek te benaderen. Daarnaast zijn er ook meer verkennende projectvoorstellen en inzendingen die zich vooral richten op een kennisverdieping voor toepassing in de eigen praktijk. Bij die voorstellen ontbreekt vaak een ontwerpend aspect. De adviseurs hebben vooral voorstellen willen selecteren die voorloper zijn op hun gebied en nieuwe technieken en innovatieve methodes gebruiken om oplossingen te vinden voor zowel ruimtelijke als organisatorische mobiliteitsvraagstukken in de stad.

Selectie
Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de externe adviseurs met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, mate van cross-disciplinaire samenwerking en de coherentie tussen deze onderdelen. De geselecteerde voorstellen snijden relevante onderwerpen aan die inspelen op zowel de korte als de lange termijn. De teams beschikken over relevante kennis en betrekken externe deskundigheid om de vraagstellingen in de startfase verder aan te scherpen, cross-disciplinair samenwerkingen aan te gaan, benodigde data te verzamelen, draagvlak te organiseren en toepassing van innovatieve technieken te verkennen.

Na uitvoerig beraad werden de volgende vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen:

De Zelfrijdende Stad, Driving Lab Rotterdam/Den Haag - Except integrated sustainability
Bereikbare, Slimme en Gezonde Stad - VenhoevenCS
Stadslogistiek op maat, een nieuw ruimtelijk instrumentarium - Field Factors
Over zelforganiserende burgers, mobiliteit en de stad - Edwards Stadsontwerp
Bio-mimicry voor Slimme Mobiliteit - 31 Volts

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.