<
actueel / nieuws

Selectie Stedenbouw zonder grondopbrengsten

19 november 2013

De Open Oproep Stedenbouw zonder grondopbrengsten, die het Stimuleringsfonds in september 2013 uitschreef i.h.k.v. de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). Uit de 24 voorstellen zijn vier voorstellen geselecteerd.

De ingezonden voorstellen zijn ter beoordeling voorgelegd aan een externe deskundige, die het fonds hebben geadviseerd bij het bepalen van de selectie. Hans Thoolen, Coördinator Stedelijke Kwaliteit van de gemeente Breda, was als externe deskundige bij de beoordeling en selectie betrokken.

Oproep
De verwachting dat de decentralisatie van de ruimtelijke ordening het denken over onderlinge samenhang en ruimtelijke verscheidenheid tussen (stedelijke) regio's zou stimuleren, is niet uitgekomen. Naar nu blijkt staat de ruimtelijke ordening op regionale schaal bij lokale overheden laag op de politieke agenda, waardoor het op dit moment in meerdere regio's ontbreekt aan overtuigende, richtinggevende ruimtelijke concepten voor het versterken van de eigen attractiviteit. De Open Oproep richtte zich op het delen van nieuwe praktijken en het ontwikkelen van nieuwe kennis, strategieën en ideeën, die bijdragen aan een grondige herziening van de publieke stedenbouw. Het Stimuleringsfonds heeft deze open call uitgeschreven in het kader van het I&M programma 'Stedelijke Transformaties'.

Selectie
De volgende 4 projectvoorstellen zijn boven de andere inzendingen verkozen:
- Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie - Urhahn Urban Design
- Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling - Crimson Architectural Historians
- Ontwerpen aan stedelijke herverkaveling - Het Noordzuiden
- Merkenstedenbouw - Pop-Up City

Vervolgtraject
De inzenders van de geselecteerde voorstellen ontvangen ieder een subsidiebedrag van maximaal €10.000,- voor de startfase van hun project. Daarmee worden zij in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksvoorstel uit te werken tot een gedegen projectplan, waarmee zij binnen een half jaar na de Open Oproep-selectie een goed onderbouwde subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase van hun project kunnen indienen. In de tussenliggende periode vindt coaching en begeleiding plaats.