<
actueel / nieuws

Selectie voorstellen Open Oproep Segregatie

07 juli 2010

In het voorjaar plaatste het fonds een open oproep voor onderzoek dat zich richt op segregatie in relatie tot de ontwerpende disciplines. De oproep leverde 32 onderzoeksvoorstellen op. Deze zijn voorgelegd aan een kleine selectiecommissie met Ronald Rietveld, van Rietveld Landscape, als extern adviseur.

Uiteindelijk zijn drie ideeën geselecteerd,die € 7.500,00 ontvangen voor de uitwerking van het onderzoeksvoorstel tot een reguliere aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Bij de beoordeling is met name gelet op de vraagstelling, de aanpak van het voorgestelde onderzoek en de daarbij betrokken deskundigheid. De selectiecommissie constateerde dat in veel voorstellen een scherpe vraagstelling of heldere stellingname ontbrak. Daarnaast was vaak onduidelijk wat het onderzoek zou kunnen opleveren voor de ontwerpende disciplines. Bij een aantal inzendingen zag de selectiecommissie echter wel innovatieve onderzoeksmethoden, maar dit was niet voldoende om deze voorstellen alsnog te selecteren.

Cohabitation Strategies – Leegstaande nieuwbouw
De keerzijde van stedelijke vernieuwing in de Tarwewijk. In Leegstaande nieuwbouw zal Cohabitation Strategies nieuwe vormen van duurzame stedelijke vernieuwing toetsen. Deze vormen zijn gericht op de behoeften en leefwijzen van de verschillende groepen wijkbewoners. Het project is gericht op het versterken van culturele verscheidenheid en de economie; en op het ontwikkelen van modellen om burgers actief te betrekken bij het vormgeven van hun omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met lokale organisaties, bewoners en deskundigen met diverse achtergronden.

VenhoevenCS – Samen voor de buurt
Het voorstel richt zich op segregatie van ouderen. Zij worden gehuisvest aan de randen van de stad en spelen steeds minder een actieve rol in de samenleving. VenhoevenCS wil met dit onderzoek organisatorische, sociale en ruimtelijke barrières opheffen.

Doetank – De stad als onhoudbare machine
Doetank onderzoekt de metafoor van de stad als machine in relatie tot het concept van de maakbare samenleving. Het onderzoekscollectief trekt de metafoor door tot hoe mensen verschillende machines ontwikkelen om hun weg te vinden in de stad. Aan de hand van een serie vragen onderzoekt Doetank de werking van de machine en het product, met eventuele onvoorspelbare bijproducten.

De geselecteerde voorstellen hebben volgens de selectiecommissie potentie om uitgewerkt te worden tot reguliere subsidieaanvragen, waarvan ze verwacht dat de resultaten bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van segregatie en ruimtelijk ontwerp. De vraagstelling van de geselecteerde voorstellen vond zij interessant en verrassend. Daarnaast sloot de onderzoeksopzet aan bij de vraagstelling, evenals de betrokken deskundigen.