<
actueel / nieuws

Stedenbouw Symposium groot succes!

15 juni 2011

Op 25 mei waren bijna 180 vakgenoten aanwezig in Amersfoort, bij het tweede symposium over de vernieuwing van de stedenbouw. Thema was het falende of zelfs afwezige opdrachtgeverschap in de stedenbouw en de mogelijke rol van publieke stedenbouw in de toekomst.
Opvallende uitkomsten van deze dag zijn de concrete acties die zich her en der voordoen: praktijkgericht onderzoek, agenderende stedenbouwprogramma's, activiteiten van architectuurcentra en het zoeken naar nieuwe vormen van top-down ontwikkeling. Concrete acties die aansluiten bij actuele vraagstukken als kustkwaliteit, energielandschappen en stadsontwikkeling.

Op woensdag 25 mei organiseerde het SfA met medewerking van een aantal architectuurcentra, een symposium over het ontbreken van voldoende professioneel opdrachtgeverschap in de stedenbouw. Centraal stond de vraag: wie neemt het opdrachtgeverschap over stad en landschap op zich? En voor welke problemen zien de opdrachtgevers zich gesteld in tijden van crisis en veranderend rijksbeleid? Welke nieuwe spelers betreden het veld?

Praktijkgericht onderzoek
In het ochtendprogramma was er uitgebreid aandacht voor lopende projecten binnen de subsidieregeling stedenbouw die zijn gericht op een uitwisseling tussen praktijk en kennisinstellingen. Voor de betrokken opdrachtgevers boden deze projecten de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwe inzichten buiten de eigen organisatie om. Opvallend was dat het voor de projecten gericht op concrete problemen (vernieuwing van de stadsvernieuwing, de kustopgave, impact nieuwe energiehuishouding) makkelijker was andere partijen bij de projecten te betrekken.

Publieke stedenbouw
In de middag viel op dat er nauwelijks nog een publieke stedenbouw bestaat. Alleen grotere gemeenten beschikken vaak nog over een stedenbouwkundige dienst bemand door stedenbouwkundigen. De ontwikkeling van de (stedenbouwkundige) kennis binnen het ambtelijk apparaat blijft daardoor onder de maat. Het tweede gedeelte ging in op nieuwe manieren van stadsontwikkeling: zoals momenteel gaande is in het Oliemolenkwartier in Amersfoort of het zoeken naar nieuwe vormen van top-down stadsontwikkeling voor de Binckhorst in Den Haag. Beide voorbeelden laten zien dat publieke stedenbouw alleen mogelijk is door een bewuste, gefundeerde keuze te maken: wat kan je als publieke sector doen en wat is het belang?

Opdrachtgeverschap
Tot slot werd de vraag opgeworpen: wie is de opdrachtgever van de gebieden die de publieke stedenbouw laat liggen? Is dat de private sector? En wie heeft dan de uiteindelijke zeggenschap over het resultaat? Uit de gesprekken bleek dat er een grote rol is weggelegd voor de provincie bij het begeleiden van complexe (gemeente)grensoverschrijdende programma's of projecten.

Concluderend
Stedenbouw zal zich meer moeten inzetten op verschillen; verschillen in sturing, tempo, kwaliteit, verdienmodellen, samenwerkingsvormen, interventies, visies. Dat betekent keuzes maken. Waarbij telkens reële vragen moeten worden gesteld: wat kan de opdrachtgever en is het van belang?
Het SfA zal de uitkomsten van het symposium gebruiken bij de verdere uitvoering van het stedenbouwprogramma 2009-2012.

MAP01 - MAP02
Tijdens het symposium zijn ook de eerste twee publicaties verschenen in een reeks werkschriften die het stedenbouwprogramma begeleidt. MAP01 geeft de stand van zaken weer aan de hand van negentien interviews met stedenbouwkundigen en hun voorbeeldplannen.
MAP02 is gebaseerd op onderzoek van 21 architectuurcentra naar de stedenbouwkundige planvorming in eigen stad en regio. Een dominant thema is het ontbreken van voldoende deskundigheid en regie.
Deze publicaties zijn op te vragen bij het fonds. sfa@architectuurfonds.nl

  • downloads