<
actueel / nieuws

Symposium Landschap en stedenbouw

26 juni 2012

Op donderdag 5 juli a.s. organiseert het SfA een symposium over het thema landschap en stedenbouw op het bedrijventerrein Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Een locatie die op zichzelf als case fungeert voor de problematiek die deze middag aan de orde komt.

In het project Urban Landscape is onderzoek gedaan naar de rol van de landschapsarchitectuur in de stedenbouw in de afgelopen twintig jaar. De vraag – welke rol kunnen landschapsarchitecten spelen in de toekomst? – bleef echter onbeantwoord.
Doel van het symposium in Amsterdam Zuidoost is vooruit te kijken naar de komende tien à twintig jaar. Wat kan de jonge generatie landschapsarchitecten bijdragen aan nieuwe (stedelijke) opgaven?

Tijdens het symposium worden plannen van deze jonge generatie gekoppeld aan coreferenten. Voor welke ruimtelijke opgaven staan we en welke nieuwe condities zijn er? Is de opgave van de toekomst er een van complexe acupunctuur of is een aanpak op grote(re) schaal onvermijdelijk?

Programma
Een zestal presentaties van jongere bureaus koppelen we aan drie thema's. Per thema reageert een coreferent:
1. Agenderen en activeren (werken zonder opdrachtgever);
2. Rekenen en tekenen (economie als transitiestrategie);
3. Programmeren in plaats van stofferen (nieuwe opgaven in het landschap)


14.00 inloop

14.30 opening

Guido Wallagh, gespreksleider
Charlotte Buijs, presentatie floriade 2022 voorstel (locatie Amsterdam Zuidoost) - focus op vooruitkijken

14.50
Agenderen / Activeren : Werken zonder opdrachtgever

Glamourmanifest - Saskia Beer - 'Glamourmanifest is een club van betrokken en enthousiaste (creatieve) professionals die vanuit verschillende invalshoeken spraakmakende en verleidelijke initiatieven formuleert én realiseert om het kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost nieuw leven in te blazen. Het project is op deze manier kickstarter en katalysator voor de transformatie van het monofunctioneel werkgebied tot een sprankelende stadswijk. De initiatieven variëren van bijeenkomsten, feestjes en evenementen tot kunstwerken en (tijdelijke) paviljoens of aanpassingen in de bestaande panden en openbare ruimte'.

Leidse Singelpark - Michelle de Roo - Een aantal bevlogen individuen is erin geslaagd de groene singels van Leiden op de politieke agenda te krijgen. Op dit moment is er een competitie voor het ontwerpen van de gehele Singel als park.

15.10
Coreferent Cor Geluk, Juurlink + Geluk

Wat kan de rol van Landschapsarchitectuur zijn in dit type projecten? Welke mogelijkheden zijn er voor de ontwerper?

15.20
Rekenen en tekenen : Economie als transitiestrategie

Transitiestrategieën - Remco Rolvink onderzoekt de mogelijkheden om aangekochte gronden voor woningbouw op andere manieren te benutten om zo de lasten daarvan te drukken. Hij heeft daarover een methode bedacht voor Almelo en gaat deze nu testen in andere gebieden. (stadsranden)

Urban Dating - Marco Broekman - Karres en Brands onderzoekt alternatieve vormen van rekenen en tekenen voor de lastige binnenstedelijke Brown fields. Ze ontwikkelt een flexibel model waarin programma makkelijk inwisselbaar is. 'Karres en Brands stelt dat veel projecten in binnenstedelijke gebieden stagneren doordat deze locaties vaak onbekende beperkingen kennen en het vormen van coalities lang duurt. Het koppel-reken-teken model dat de aanvrager ontwikkelt zorgt voor praktische samenwerkingsmodellen, begrijpbare rekenmethoden en inzichtelijke visualisaties voor betere samenwerking aan de huidige opgaven waarin de rol van de stedenbouwkundige essentieel is. '

15.40
Coreferent Jan Winsemius, VGG-Middelkoop

Wat is de strategische waarde van deze alternatieve rekenmodellen? Kunnen ze inspireren tot een nieuwe manier van denken? Brengen ze partijen nader tot elkaar? En waar liggen de juridische uitdagingen?

15.50 - korte pauze

16.00
Programmeren ipv stofferen : Nieuwe opgaven in het landschap

Rijkere dijken - Dingeman Deijs doet onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dijken te verrijken met extra programma.

Stedenbouw voor het landelijk gebied - Miranda Reitsma voert een omvangrijk programma uit naar de transformatie van het landelijk gebied. Zij kijkt o.a. naar nieuwe opdrachtgevers, nieuwe programma's en de invulling daarvan.

16.20
Coreferent Joks Janssen, Strategisch adviseur Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant en bijzonder hoogleraar Ruimtelijke Planning & Cultuurhistorie WUR

Wat levert het koppelen van verschillende programma's aan meerwaarde op? Hoe kan Landschapsarchitectuur daar een rol in spelen? En voor welke opdrachtgever?

16.30 afsluitende discussie met coreferenten en de zaal

17.00 Borrel


Locatie
Ahrend Inrichten BV
Laarderhoogtweg 12
1101 EA Amsterdam

Aanmelden
Voor deelname aan dit symposium is aanmelden vóór 1 juli noodzakelijk: communicatie@architectuurfonds.nl