<
actueel / nieuws

Terugblik bijeenkomst Next Level

17 juni 2015

Het Stimuleringsfonds organiseerde op 5 juni de werkbijeenkomst Next Level. Ontwerpers en stakeholders verkenden hoe opgaven, experimenten en (ontwerpend) onderzoek op het gebied van stedenbouw naar een volgend niveau kunnen worden getild. We blikken kort terug en kijken vooruit op basis van de belangrijkste bevindingen.

Parallelsessies
In vijf parallelsessies werd een urgent thema uitgediept dat vraagt om een andere manier van denken en doen in het ruimtelijk veld. De 90 deelnemers schoven aan bij de sessie naar keuze en bespraken onder meer: hoe de meerwaarde van big data in ontwerpend onderzoek kan worden gerealiseerd. Hoe nieuwe samenwerkingsvormen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Wat de rol van de ontwerper is in het veranderende zorglandschap. En welke keuzes nodig zijn voor (her)ontwikkelen van winkelgebieden. De belangrijkste bevindingen per sessie en links naar de artikelen van de reporters van Vers Beton tref je hieronder aan.

Keynote van Derk Loorbach
Na de parallelsessies vond het plenaire programma plaats waarin Derk Loorbach een keynote lezing gaf. Derk is directeur van het Dutch Institute for Transitions (DRIFT) en bijzonder hoogleraar Socio-economische Transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn verhaal ging hij in op het proces van transitie in de stad aan de hand van begrippen als transitietijd en -beleid.
Derk onderschreef het belang van experimenteren. Hij stelt dat vanuit het transitieperspectief een interessante fase aanbreekt waarin alternatieve ideeën en praktijken volwassen worden en het historische regime in toenemende mate onder druk komt te staan. Hierdoor kan een nieuwe realiteit ontstaan. Dit vereist volgens hem een vorm van (collectief) leiderschap.
Derk heeft naar aanleiding van zijn lezing een essay geschreven dat u hier kunt downloaden.

Vervolg
Op basis van de verkregen inzichten concludeert het Stimuleringsfonds dat het bereiken van het Next Level in het ruimtelijk veld stimulering behoeft. Het fonds kan, naast de deelregelingen, binnen de verschillende programma's - die het in opdracht van de Ministeries IenM en OCW uitvoert - hierin een rol spelen.

Verdieping ontwerpend onderzoek: Het fonds zal een traject starten waarin het doorgroeien, verdiepen en delen van kennis rondom experiment en onderzoeksmethodieken centraal staat. Diverse doelgroepen en partijen zullen hierbij worden betrokken zodat de verschillende disciplines binnen de creatieve industrie van elkaar kunnen leren.
Kennishub: Naast bijeenkomsten zoals Next Level zal het fonds een website creëren die werkt als een kennishub rondom grootstedelijke vraagstukken. In de wisselwerking tussen de kennishub en bijeenkomsten wordt kennis gedeeld die ontwikkeld wordt binnen lopende en afgeronde projecten.

Videoregistratie
In de videoregistratie is het mini-college van Derk Loorbach terug te zien, de korte terugkoppeling uit de parallelsessies onder leiding van Erna van Holland en de pitch van Thijs Barendse over hoe het voormalige Shellkantoor (locatie van de bijeenkomst) en zijn directe omgeving. Bekijk de video hier.


Bevindingen parallelsessies:

 • Next Level sessie I – big en small data in ontwerpend onderzoek

 • Onder leiding van Jelte Boeijnga kwam naar voren dat het inzetten van data kan helpen in het stellen van de juiste vragen en formuleren van de opgave. Het levert niet vanzelfsprekend een slimmer en democratischer plan op. Er werd een pleidooi gehouden voor praktische, eenvoudige en afgebakende experimenten.

  Lees het artikel van Vers Beton over deze sessie hier.
 • Next Level sessie II - Ruilen, uitwisselen en ontwerpen

 • Onder leiding van Saskia Beer werd duidelijk dat het 'next level' in deze sessie zit in de betrokkenheid van de ontwerper bij het thema en de casuslocatie. Ontwerpers nemen verschillende rollen in waardoor andere werkwijzen ontstaan. De een kiest voor het adopteren van een gebied en werkt lokaal, terwijl de andere juist kiest voor een bredere benadering om naast specifieke, ook tot generieke bevindingen te kunnen komen.

  Lees het artikel van Vers Beton over deze sessie hier.
 • Next Level sessie III - Winkelgebieden in transitie

 • Onder leiding van Ad de Bont wordt geconcludeerd dat de transitie van winkelgebieden een andere rol van de ontwerper vraagt. Een rol waarin niet altijd het ruimtelijk ontwerp aan te pas komt, maar ook het regisseren van processen en organiseren van de juiste allianties.

  Lees het artikel van Vers Beton over deze sessie hier.
 • Next Level sessie IV - Nieuwe organisatievormen

 • Onder leiding van Edwin Oostmeijer is besproken dat veelal kleinschalige initiatieven met draagvlak in collectieve organisatievormen een grote sociale en maatschappelijke meerwaarde hebben. De ruimtelijke vertaling die hieruit voortvloeit onderscheidt zich van meer topdown ontwikkelprocessen uit de periode voor de crisis. Het 'next level' van deze projecten bestaat uit het bereiken van een nieuw evenwicht tussen traditionele rollen en experimentele praktijken.

  Lees het artikel van Vers Beton over deze sessie hier.
 • Next Level sessie V - Zelforganisatie in de Zorg

 • Onder leiding van Arianne van Dijk wordt duidelijk dat veel initiatieven rondom zelforganisatie in de zorg locatiespecifiek zijn. De initiatiefnemende partijen en samenwerkingsvormen zijn nieuw en er heerst onzekerheid of deze nieuwe vormen van ontwikkeling van tijdelijke of blijvende aard zijn. Het terugvallen op oude zekerheden en constellaties ligt op de loer en lijkt het vertrouwen in een gezamenlijke toekomst in de weg te staan. Het blijft zoeken naar een volgende stap, en het 'next level' is alleen stapje voor stapje te bereiken.

  Lees het artikel van Vers Beton over deze sessie hier.