<
actueel / nieuws

Terugblik Bring it online!

13 december 2020

Op 1 januari 2021 start de nieuwe beleidsperiode en om alle veranderingen in onder andere het subsidieaanbod toe te lichten, organiseerde het Stimuleringsfonds op 3 december een online-informatiebijeenkomst voor (potentiële) aanvragers. De belangrijkste wijzigingen en gespreksonderwerpen zetten we nog eens op een rij.

Voor de nieuwe beleidsperiode zijn alle regelingen van het fonds tegen het licht gehouden en herzien waar nodig. Tijdens Bring it online! lichtten medewerkers van het Stimuleringsfonds de belangrijkste wijzigingen in het subsidieaanbod toe en beantwoordden vragen over de subsidieprocedure.

Regeling Experiment
In de nieuwe beleidsperiode wordt de Regeling Experiment geïntroduceerd. Deze laagdrempelige regeling staat open voor aanvragen tot 10.000 euro en is gericht op kleine projecten met een experimenteel karakter. Er kunnen aanvragen uit alle disciplines worden ingediend en cofinanciering is niet vereist. De regeling is doorlopend; aanvragen kunnen dus het hele jaar door worden ingediend, en aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats via een interne procedure. Anders dan in andere subsidieregelingen voor projectaanvragen van het fonds kunnen er binnen de Regeling Experiment geen herziene aanvragen worden ingediend nadat een aanvraag negatief is beoordeeld.

De Regeling Experiment is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van de huidige startsubsidie. Projecten in de Regeling Experiment staan op zichzelf. Wil je subsidie aanvragen voor de verkennende fase voorafgaand aan een project, dan kan je hiervoor binnen de regelingen Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur nog steeds een startsubsidie aanvragen. Het is belangrijk dat in de aanvraag voor een startsubsidie een doorkijk wordt gegeven naar het grote project. Voor dit grotere project kan na de verkennende fase een vervolgaanvraag worden ingediend.

werkperiodes en vouchers
Ruimte voor verbinding staat centraal in de nieuwe beleidsperiode. Daarom is het Stimuleringsfonds van plan een deel van de extra middelen die dit jaar door de minister beschikbaar zijn gesteld als gevolg van de covid-19-crisis in werkperiodes voor startende ontwerpers en makers te investeren om samen met ervaren ontwerpbureaus te werken aan maatschappelijke opgaves. Op die manier wil het fonds de aansluiting van jonge ontwerpers en makers met het werkveld verstevigen en ruimte bieden aan artistieke uitwisseling. Daarnaast wil het fonds de extra middelen inzetten door makers te verbinden aan lokale ontwerpopgaven om zo de kwaliteit van de opdrachtcultuur bij ontwerpers en decentrale overheden te stimuleren, net als de kwaliteit van ruimtelijk ontwerp. Het fonds verwacht meer nieuws over beide projecten in februari bekend te kunnen maken.

sterkere sector
Aan het algemeen cultuurbeleid zijn drie gedragscodes verbonden: de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector, de Fair Practice Code voor reële vergoedingen en de Code Diversiteit & Inclusie om diversiteit en inclusie in de sector structureel te bevorderen. Het fonds werkt hard om op alle drie de vlakken stappen te zetten die de sector versterken en relevanter maken en zal dat blijven doen. Voor de komende beleidsperiode heeft dat ook gevolgen voor de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld. Het is daarom belangrijk om de regelingtekst bij de regeling van je keuze goed door te nemen voor het opstellen en indienen van een aanvraag. Naast het voldoen aan de specifieke criteria bij iedere regeling, wordt er ook gevraagd naar het draagvlak voor het project en de bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied waarbij je aanvraagt.

regelingen online
De nieuwe teksten voor de Regeling Vormgeving, de Regeling Architectuur en de Regeling Digitale cultuur staan al online. De criteria zijn per regeling specifiek gemaakt en de tekst is per regeling verduidelijkt. De andere vernieuwde regelingen volgen op korte termijn. In verband met de impact van covid-19 op de festivalwereld en op de mogelijkheden van internationaal reizen wacht het Stimuleringsfonds nog even met de nieuwe regelingen voor Festivals en voor Internationalisering. Op die manier probeert het fonds optimaal in te spelen op de realiteit.

De Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken, de voorlopige vervanging van de deelregeling Internationalisering en Voucherprocedure Presentaties Buitenland, wordt vanaf januari 2021 gecontinueerd. Dan zal ook het beschikbare budget bekend worden gemaakt.