<
actueel / nieuws

Veelgestelde vragen...

19 januari 2012

...over de nieuwe regelingen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur voor het jaar 2012.
Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst What Grants Can Do! afgelopen woensdag in Pakhuis de Zwijger.

Welke nieuwe regelingen zijn erbij gekomen?
Er zijn zes nieuwe regelingen. De regeling 'talentontwikkeling architectuur en vormgeving' is een regeling voor beginnende ontwerpers en vormgevers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd. Ook organisaties die een project willen initiëren om jong talent binnen deze disciplines te stimuleren, kunnen een aanvraag bij talentontwikkeling indienen. Er is de regeling 'vormgeving' voor vormgevers én beschouwers met een langere staat van dienst (minimaal vier jaar geleden afgestudeerd) die voor allerlei projecten (onderzoek, productontwikkeling, manifestaties, debatten, tentoonstellingen, publicaties, audiovisuele producties) een aanvraag kunnen indienen. Bij de regeling 'internationale projecten' kunnen projecten die in het buitenland plaatsvinden zowel op initiatief van vormgevers als organisaties aangevraagd worden. Buitenlandse organisaties kunnen binnen deze regeling een subsidie aanvragen voor presentaties over hedendaagse Nederlandse vormgeving. Bij het gamefonds kunnen vormgevers, animatoren, game-developers en culturele instellingen aanvragen, bij het TAX-videoclipfonds zijn dat beeldmakers (regisseurs, vormgevers, kunstenaars), producenten en artiesten. Voor de deelregeling meerjarige programma's kunnen instellingen terecht die minimaal 3 jaar een activiteitenprogramma hebben uitgevoerd binnen de sectoren, architectuur, vormgeving en e-cultuur.

Wie kunnen aanvragen?
Naast architecten, stedenbouwkundigen, landschaps- en interieurarchitecten kunnen nu ook vormgevers en beschouwers, game developers, videoclipmakers en organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en reflectie op de hedendaagse Nederlandse vormgeving 1) een subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Individuele aanvragers dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
1) vormgeving is het verzamelbegrip voor: industrieel, interactief en ruimtelijk ontwerp; product- en meubelvormgeving; het ontwerpen van mode, sieraden en accessoires; theatervormgeving, styling, (kinderboek)illustraties, strips, animaties.

Hoe kan ik aanvragen?
Een aanvraag moet worden ingediend met een aanvraagformulier. Het formulier is te downloaden van de website (subsidies/subsidieregelingen). Formulieren kunnen per post en per mail ingeleverd worden. Bij het digitaal insturen van een aanvraag, dient de laatste pagina ondertekend per post te worden toegestuurd met verwijzing naar de per mail ingediende aanvraag.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen en hoeveel tijd neemt de behandeling van mijn aanvraag in beslag?
Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar ingediend worden. Er zijn geen deadlines binnen de regeling 'talentontwikkeling', 'vormgeving' en 'internationale projecten'. De deadlines voor aanvragen voor het Gamefonds en TAX-videoclipfonds worden op de website bekend gemaakt (gemiddeld vier à zes keer per jaar). Voor de deelregeling meerjarige programma's is de eerstvolgende deadline 1 maart aanstaande (het formulier is vanaf 1 februari van de website te downloaden). De behandeltermijn is gemiddeld twee à drie maanden. In alle gevallen zal de aanvraag minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het project moeten worden ingediend.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regelingen ten opzichte van de regelingen van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting?
De belangrijkste wijziging is dat alle subsidies projectgebonden zijn. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvraag te bestaan uit een projectvoorstel, vergezeld van een begroting waarin de kostenposten voor subsidiëring moeten worden aangegeven.

Wie beoordelen mijn aanvraag?
Met de overheveling van de bouwkunst- en vormgevingsgelden van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting zijn ook de commissieleden mee overgegaan naar het Stimuleringfonds voor Architectuur. Dit betekent dat aanvragen binnen de regeling 'talentontwikkeling architectuur en vormgeving' respectievelijk door de commissie bouwkunst en vormgeving, zoals die was samengesteld bij het Fonds BKVB, beoordeeld worden. Dit geldt ook voor de regeling 'vormgeving' en 'internationale projecten' met dien verstande dat aanvragen van ontwerpers en vormgevers beoordeeld worden door de ex commissieleden van het Fonds BKVB en die van (buitenlandse) instellingen op het gebied van vormgeving door de ex commissieleden van de Mondriaan Stichting. De samenstelling van de adviescommissies bij het Gamefonds en TAX-videoclipfonds zijn ook ongewijzigd gebleven. Voor de meerjarige programma's zal een commissie worden samengesteld die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de drie domeinen architectuur, vormgeving en e-cultuur.

Mag ik naast een lopende subsidie van het Fonds BKVB of de Mondriaan Stichting een aanvraag indienen?
Nee, de subsidie dient eerst door middel van verslaglegging afgerond te zijn alvorens een nieuwe aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur kan worden ingediend.

Wat verstaat het Stimuleringsfonds voor Architectuur onder het begrip cultureel ondernemerschap?
Het cultureel ondernemerschap behelst onder andere de onderzoekende houding van de aanvrager; de wijze waarop hij naar buiten treedt in zijn pogingen een publiek voor zijn werk te vinden en waarop hij dat publiek aan zich weet te binden; de allianties die de aanvrager aangaat om zijn werk geproduceerd te krijgen en/of zijn multi-disciplinaire samenwerking met andere partijen en partners.

Ik sta ingeschreven bij een opleiding, kan ik dan een subsidie aanvragen?
Een subsidie kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen, die krachtens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bekostigd worden. Ook voor studies in het buitenland kan geen subsidie worden aangevraagd.

Waar moet ik aan voldoen om binnen de regeling 'talentontwikkeling' een aanvraag in te dienen?
Ontwerpers en vormgevers die korter dan vier jaar geleden een opleiding op het gebied van vormgeving, bouwkunst/bouwkunde of beeldende kunst aan een instituut, academie, hogeschool of universiteit hebben afgerond of verlaten, kunnen hun aanvraag indienen binnen de regeling 'talentontwikkeling'. Voor het vaststellen van de termijn van vier jaar wordt gevraagd (een kopie van) het diploma of afschrift waarop de afstudeerdatum staat vermeld, mee te sturen met de aanvraag.