<
actueel / nieuws

Verslag online bijeenkomst 1-, 2- en 4-jarige ondersteuning

05 april 2020

Op 26 maart organiseerde het Stimuleringsfonds online een bijeenkomst voor instellingen over de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 die op 7 mei sluit en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's, die vanaf augustus 2020 wordt geopend. Directeur Syb Groeneveld en hoofd subsidies Joris van Ballegooijen gaven toelichting op de belangrijkste uitgangspunten, doelstellingen en criteria. Ook gaven zij aan hoe het fonds omgaat met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Er was grote interesse voor de bijeenkomst en in de online omgeving waren 65 personen aanwezig die konden reageren op de presentatie en vragen konden stellen. Hieronder volgt een verslag.

1 maart 2020 heeft het Stimuleringsfonds de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 opengezet. Dat betekent dat het aanvraagformulier en alle overige stukken op de website van het Stimuleringsfonds zijn te vinden. Het is voor het eerst dat het fonds werkt met een 4-jarige instellingssubsidieregeling. De regeling is gericht op toonaangevende instellingen die zich zowel nationaal als internationaal profileren en een dragende functie binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie vervullen.

Andere instellingen kunnen in de nieuwe beleidsperiode worden ondersteund binnen de nog te publiceren Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's. Hierin ligt de nadruk anders dan op positionering meer op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

4-jarige instellingssubsidie of BIS
De introductie van de 4-jarige instellingssubsidie kan niet los worden gezien van de verruiming van de culturele basisinfrastructuur, de BIS. De aanvraagprocedure voor de BIS sloot 3 februari 2020. Veertien van de zeventien in de beleidsperiode 2017–2020 door het fonds meerjarig ondersteunde en negen van de zesentwintig in 2020 eenjarig ondersteunde instellingen hebben een aanvraag ingediend voor de BIS en velen zullen ook een aanvraag indienen bij de 4-jarige instellingssubsidie van het fonds, maar er kan niet twee keer worden toegekend. Het aantal momenteel door het fonds ondersteunde instellingen dat een plek weet te verwerven in de BIS, is bepalend voor de druk op de beschikbare middelen van het fonds en de doorstroommogelijkheden voor andere instellingen binnen de 1-, 2- en 4-jarige regelingen.

procedure
Het Stimuleringsfonds heeft de aanvraagprocedure van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 zo goed mogelijk laten aansluiten op de beoordelingsprocedure van de BIS-aanvragen door de Raad voor Cultuur. Dit betekent het volgende:

De Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 sluit 7 mei 2020.
De regeling heeft een subsidieplafond van € 2.400.000 per jaar (het rondebudget is dus € 9.600.000)
Half mei wordt de adviescommissie en de hoeveelheid in behandeling genomen aanvragen gepubliceerd.
De vergadering van de adviescommissie van het fonds vindt eind mei plaats. Zo kan de commissie los van het op dat moment nog niet bekende advies van de Raad voor Cultuur adviseren over de aanvragen die bij het fonds en bij de BIS zijn ingediend.
Op 4 juni 2020 brengt de Raad van Cultuur zijn advies naar buiten over alle BIS-aanvragen.
Instellingen die een positief advies van de Raad voor Cultuur hebben gekregen voor de BIS, maar ook een aanvraag hebben ingediend bij de 4-jarige instellingssubsidie bij het Stimuleringsfonds, worden vanaf bekendmaking door de Raad voor Cultuur buiten de verdere procedure bij het Stimuleringsfonds gehouden.
De selectie voor de 4-jarige instellingssubsidie van het Stimuleringsfonds wordt op 4 juni 2020 gepubliceerd; de adviezen volgen later.

1- en 2-jarige activiteitenprogramma's
In de aanvraagprocedure heeft het Stimuleringsfonds er rekening mee gehouden dat instellingen waarvan zowel de BIS-aanvraag als de aanvraag voor de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 worden afgewezen, alsnog een aanvraag kunnen indienen bij de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's. De deadline hiervoor ligt op 30 september 2020. Het jaarbudget van de regeling is € 2.150.000. De tekst van de regeling wordt in de zomer van 2020 gepubliceerd.

De Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's moeten in samenhang worden bekeken. Met de combinatie van regelingen wil het Stimuleringsfonds de infrastructuur zo goed mogelijk bedienen en doorgroei binnen de ontwerpsector mogelijk maken. De bandbreedte van de subsidiehoogte per regeling ziet er als volgt uit:

1-jarige activiteitenprogramma's: aanvragen tot € 100.000.
2-jarige activiteitenprogramma's: aanvragen van tussen de € 100.000 – € 200.000 per jaar.
4-jarige instellingssubsidie: aanvragen van tussen de € 200.000 – € 550.000 per jaar.

gevolgen Covid-19-crisis
In relatie tot de Covid-19-crisis die de wereld op dit moment in zijn greep houdt, voert het Stimuleringsfonds een beleid waarin flexibiliteit, continuïteit en solidariteit leidend zijn. Als rijkscultuurfonds spant het Stimuleringsfonds zich in om de gevolgen voor de Nederlandse ontwerpsector zo veel mogelijk te beperken. Het Stimuleringsfonds brengt in kaart wat het veld nodig heeft, en zoekt binnen de beperkte middelen naar zo sterk mogelijke impulsen. Daarbij zijn we zowel in gesprek met het ministerie, sectorinstituten, het veld als de andere fondsen.

Omdat de gevolgen van de crisis vooralsnog moeilijk zijn te overzien, adviseert het fonds om in aanvragen blijk te geven van realiteitszin en in te spelen op de actualiteit. Ontwikkel daarom verschillende scenario's en ga uit van diverse mogelijkheden, zowel live als virtueel. De commissie zal die verschillende scenario's meenemen in de beoordeling.

veelgestelde vragen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen
Waarom moet ik in het activiteitenplan ingaan op de wijze en intensiteit waarop mijn instelling is verbonden met een cultuurregio?
Geografische spreiding is binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie een aandachtspunt. Naast een goede disciplinaire verdeling, streven we naar een goede verdeling van instellingen over het land. Het is geen criterium, maar het fonds wil wel graag inzicht krijgen of en zo ja hoe een instelling zich tot een cultuurregio verhoudt en zich positioneert (en bijvoorbeeld een netwerk/platformfunctie heeft).

Biedt de aanvraag ruimte voor het opvoeren van partners zoals overheidsorganisaties en kennispartners?
Partnerships kunnen een belangrijke rol spelen in het zo excellent mogelijk uitvoeren van een programma door de moederorganisatie. Het is zeker relevant om de rol van deze partners en de wijze van samenwerken in de aanvraag te noemen omdat dit voor extra onderbouwing van de aanvraag zorgt.

Hoe concreet moet het programma zijn van instellingen die een aanvraag doen binnen de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024?
Het zwaartepunt in de aanvragen voor de 4-jarige instellingssubsidie ligt bij de positionering van de instelling binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. Het tot in detail uitwerken van een activiteitenprogramma voor vier jaar is niet nodig. Maar de aanvraag biedt weldegelijk ruimte om activiteiten in grote lijnen te benoemen; hiermee wordt de aanvraag mede onderbouwd. De Regeling Eén-twee-jarige activiteitenprogramma's legt juist de nadruk op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

Is er in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie een vast percentage aan co-financiering vereist voor de gehele aangevraagde periode 2021–2024?
Om de subsidieafhankelijkheid van het fonds niet te groot te laten zijn, is het een voorwaarde dat minimaal twintig procent van de subsidiabele kosten, binnen de totale inkomstenstroom gedurende de gehele subsidieperiode afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van subsidie van andere cultuurfondsen. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag mag niet meer bedragen dan tachtig procent van de subsidiabele kosten.

Het fonds hanteert bij het verlenen van subsidies een aantal doelstellingen die ook specifiek in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve worden genoemd. Hoe moet hiermee in de aanvraag worden omgegaan?
Aanvragers hoeven in de aanvragen voor de 4-jarige instellingssubsidie niet aan te geven hoe ze zich verhouden tot de beleidsdoelstellingen van het fonds. Het fonds vertaalt deze doelstellingen naar regelingen waarin de aanvragen vervolgens worden beoordeeld op basis van kwaliteit en voor de regeling opgestelde criteria.

vragen
Voor meer informatie en inlichting over welke regeling het beste bij uw instelling past, kunt u contact opnemen met Anouk Laverge.

Om een idee te krijgen van de instellingen die in de beleidsperiode 2017–2020 meerjarig werden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kijk hier. Voor een overzicht van de in 2020 eenjarig ondersteunde instellingen kijk hier.

Voor meer informatie over de maatregelen die het Stimuleringsfonds neemt naar aanleiding van de Covid-19-crisis kijk hier.