<
actueel / nieuws

Voorstellen Open Oproep Stedenbouw: 'Strategieën voor een precieze, programmatische stedenbouw'

20 januari 2011

De Open Oproep leverde 30 voorstellen op. De selectiecommissie constateerde dat veel inzendingen niet specifiek betrekking hadden op programmatische stedenbouw. Verder zaten er weinig vernieuwende onderwerpen tussen, wat de noodzaak van deze oproep nog eens onderstreept. De commissie miste in veel gevallen een scherpe vraagstelling of heldere stellingname, waardoor het niet duidelijk werd wat het onderzoek zou kunnen opleveren voor de stedenbouwkundige praktijk. Bij een aantal inzendingen zag de selectiecommissie echter wel de nodige potentie en deskundigheid, maar viel het onderwerp buiten de thematiek van deze Open Oproep.

Selectie
Uiteindelijk selecteerde de commissie vijf ideeën met een interessante en verrassende vraagstelling. Bovendien sloot de onderzoeksopzet van deze voorstellen goed aan bij de vraagstelling en wekte de betrokken deskundigheid vertrouwen. De geselecteerde voorstellen hebben volgens de selectiecommissie potentie om uitgewerkt te worden tot reguliere subsidieaanvragen waarvan ze verwacht dat de resultaten bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van stedenbouwkundige strategieën. Hiervoor is per voorstel een bedrag van €7.500,- ter beschikking gesteld.

*Knooppunten_Een zachte infrastructuur voor de Netwerkstad Nederland - Het ruimtelijke ordeningsbeleid van de afgelopen twintig jaar heeft geresulteerd in Netwerkstad Nederland. Als gevolg van functiescheiding zijn wijken en buurten ontstaan met een gebrek aan zachte sociale infrastructuur. Op lokaal niveau ontstaan steeds meer bottom-up initiatieven voor sociale knooppunten. Urbanist onderzoekt verschillende aspecten van deze knooppunten en licht deze toe. Ze veronderstelt een aangepaste rol voor de stedenbouwkundige in een proces van interactieve stedenbouwkundige ontwikkeling.

*Studio Sport - Sportvoorzieningen in groene zones in en rondom de stad moesten bij verdichtings- en uitbreidingsplannen vaak uitwijken naar geïsoleerd gelegen restgebieden en stadsranden. In het nieuwe beleidsdenken wordt aan sport een meer centrale sociaal-maatschappelijke rol toebedeeld. De ruimtebehoefte verandert nu sport steeds meer individualistisch wordt beoefend. In het onder druk staande publieke domein kan sport daardoor als aanjager van stedelijke kwaliteit gaan fungeren. SHIFT A+U onderzoekt hoe het sportprogramma op een intelligente manier in de compacte stad kan worden teruggebracht.

*Urban Dating - Nog niet ontwikkelde binnenstedelijke locaties hebben een hoge potentie, maar kennen vaak ook veel beperkingen. Vanwege uiteenlopende belangen zijn deze locaties voor de ontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk van sterke coalities van marktpartijen, belanghebbenden en overheden. Karres en Brands ontwikkelt de Urban Dating methode. Het biedt hulp bij het opstellen van een realistische, inhoudelijke en gezamenlijk gedragen stedenbouwkundige opgave en moet het vaak moeizame proces van coalitievorming vergemakkelijken.

*Stimulerende werkomgevingen - De opkomst van de creatieve kenniseconomie stelt veranderende eisen aan werkomgevingen. Er zijn nieuwe strategieën nodig die kunnen inspelen op die verandering. Vanuit 'new ways of working' is veel onderzoek verricht op gebouwniveau, maar de stedenbouwkundige schaal is onderbelicht gebleven. Urban Xchange onderzoekt op gebiedsniveau de ruimtelijke aspecten die interactie, kennisuitwisseling, innovatie en creativiteit kunnen stimuleren. De opgedane kennis kan worden ingezet ter stimulering van stedelijke economieën.

*Coöperatie Boeren, Burgers & Bouwlui - Door het tijdelijk stopzetten van bouwplannen wordt de tussentijd van leegstaande locaties verlengd. Voor de tijdelijke invulling van deze locaties worden allerlei strategieën en alternatieve programma's bedacht. Den Haag kent veel onsamenhangende initiatieven op het gebied van stadslandbouw. Roos Berendsen ontwikkelt een strategie die moet bijdragen aan de stedenbouwkundige kwaliteit van deze 'wachtruimtes'. Door boeren, burgers en bouwlui samen te laten werken ontstaat een kwaliteitsimpuls voor de duurzame ontwikkeling van zowel de (tijdelijke) stad als de omliggende regio.