<
actueel / nieuws

Waarom Nederland niet zonder architectuur kan

11 november 2010

Heel Nederland is gemaakt, bedacht en ontworpen. Huizen, wijken, winkelcentra, knooppunten van snelwegen, polders, winkelcentra, scholen en ziekenhuizen; iedereen begeeft zich in ontworpen omgevingen. Architectuurbeleid is kabinetsbeleid, juist omdat de ruimtelijke inrichting voor iedereen van betekenis is.

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geven vorm aan nieuwe wensen over de inrichting van stad en landschap. Zij bepalen niet wat er gebouwd en verbouwd moet worden, maar wel hoe dat slim en bij voorkeur ook mooi kan. En voor zo weinig mogelijk geld.

Innovatie
De inrichting van Nederland is ingewikkeld: geen enkel Europees land wordt zo intensief gebruikt. Daarom is het noodzakelijk om bij elk bouwproject tegemoet te komen aan verschillende, vaak tegenstrijdige belangen. Infrastructuur én milieu verbeteren, de kust én de aangrenzende badplaatsen versterken, de gevolgen van demografische en/of economische krimp doordenken én de verdichting van stedelijke gebieden onderzoeken. Dat vereist een hoog innovatief vermogen.

Tot het cultureel erfgoed van Nederland behoort de traditie van slimme ruimtelijke inrichtingen. Een hele reeks aan polders, de wederopbouw van het Rotterdamse stadscentrum, de woonerven uit de jaren 70 tot en met de herinrichting van Amsterdamse havengebieden tot woonwijken zijn internationaal bekend. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur zijn hoogwaardige exportproducten.

Investeren
Deze traditie van functioneel ingerichte, mooie steden en landschappen die tientallen jaren en soms zelfs eeuwen meegaan, is economisch en cultureel waardevol. Per jaar investeren overheden, bedrijven en particulieren gezamenlijk 70 miljard euro in de bouw. Het blijft belangrijk om de traditie van goed ontworpen steden en landschappen te continueren. Daarom steunt het ministerie van OCW culturele instellingen die het innovatievermogen en de maatschappelijke betrokkenheid van architectuur, stedenbouw en landschap bevorderen. Het budget van het SfA omvat ongeveer 0,001 promille van de investeringen in de bouw. Daarmee bevordert het Stimuleringsfonds voor Architectuur de kwaliteit van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bovendien is het zelf actief in het stimuleren van de kwaliteit van zorggebouwen en betere huisvesting voor het onderwijs.

Culturele en economische uitdaging
Nederland staat voor een grote uitdaging. Op wereldschaal verschuiven de verhoudingen door de opkomst van nieuwe, omvangrijke economieën. We kunnen onze concurrentiepositie alleen versterken door de kwaliteit van ons vestigingsmilieu te verhogen. Dat vereist goed ontworpen woon- werk en leefmilieus, excellente leeromgevingen en een klimaatbestendige inrichting van stad en landschap. Daarbij zijn innovatieve opdrachtgevers en talentvolle architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, met oog voor het publieke belang van hun werk, onmisbaar.