De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

<
De nieuwe ruimte

12 projecten geselecteerd in Open Oproep Prachtige productielandschappen

09 november 2021

In de Open Oproep Prachtige productielandschappen zijn 12 projecten geselecteerd. De oproep maakt deel uit van een reeks van zes oproepen die verspreid over vier jaar worden uitgezet binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. Coördinator Nazanin Hedayati reflecteert op de open oproep.

algemene indruk
De Open Oproep Prachtige productielandschappen is de eerste oproep die is uitgezet binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. Dit nieuwe vierjarige programma biedt multidisciplinaire coalities de kans vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd.

Doel van de oproep was te komen tot nieuwe multidisciplinaire coalities en strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Dit heeft geleid tot verrassende, inspirerende en vernieuwende projecten en veel energie en gedrevenheid bij de initiatiefnemers. Onder leiding van ontwerpers zijn op verschillende schaalniveaus samenwerkingsverbanden gevormd, van overheden tot (individuele) boeren. Ook de opzet en aanpak van de projecten toonde een grote mate van diversiteit. Er zijn concrete voorstellen die waarschijnlijk tot praktische uitvoering zullen komen, terwijl andere gericht zijn op het ontwerpen op systeemniveau. Onder de voorstellen bevinden zich gevestigde ontwerpers die zich al langere tijd bezighouden met het thema van de open oproep, maar ook startende ontwerpers die de opgave aan het verkennen zijn. Bovendien kennen de ingediende voorstellen dankzij de thematiek van de open oproep een grote mate van regionale spreiding.

De ingediende voorstellen zijn voornamelijk gericht op de thema's voedselproductie, cultureel erfgoed en lokaal draagvlak. Opvallend is dat de twee overige thema's van de oproep – productie, opslag en distributie van energie als systeemontwerp en landschapsinclusieve energietransitie – relatief weinig aan bod komen. Mogelijk komt dit doordat er al veel gedaan is rondom het thema van energie, terwijl de andere thema's voor veel ontwerpers nog nieuw te verkennen terrein zijn.

 • Generation Energy - Nieuwe Energie voor de Bollenstreek


 • De diversiteit in schaalniveaus, opzet, aanpak, bureaus en regionale spreiding is terug te vinden in de selectie van de twaalf projecten. De breedte van de selectie blijkt uit de volgende drie projecten:

  Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur – Waardenverkaveling 'Binnenwaard'
  In het grootste weiland van Nederland, de Alblasserwaard, onderzoekt Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur samen met de daar gevestigde boeren en het Kadaster wat er nodig is om te komen tot een bredere waardering van de boer als producent van maatschappelijke diensten in het tegengaan van klimaatverandering. Het gevolg van de ruilverkaveling tussen de jaren '50 en '80 is dat tot op de dag van vandaag met name het venige hart van de Alblasserwaard – de Binnenwaard –aanzienlijk zakt door verdroging en oxidatie van het veen. Dit betekent ook een substantiële uitstoot van CO2. Het vasthouden van gebiedseigen zoetwater en vernatten van de bodem, met een grotere biodiversiteit als bijkomend voordeel, is de oplossing. Zo'n ecologisch en klimatologisch beter watersysteem heeft echter grote gevolgen voor de boeren in het gebied: het is perceeloverschrijdend en vraagt om een radicaal andere bedrijfsvoering of zelfs verplaatsing. De hele Alblasserwaard dient anders te worden ingericht. Peter de Ruyter toetst deze nu nog theoretische 'ruilverkaveling 2.0' aan de praktijk door de maatschappelijke meerwaarde van zo'n omwenteling mee te nemen in de financiering van landbouwgronden en nieuwe verdienmodellen voor boeren. Zo onderzoekt het bureau wat een eventueel gebiedsfonds kan doen. Het team gaat via interviews en een gebiedsatelier in gesprek met boeren, experts, natuurorganisaties en lokale overheden. De uitkomsten worden gedeeld via een publicatie en podcasts en geven zicht op wat er nodig is voor de volgende fase van deze waardenverkaveling.

  Living Landscapes / Deltascapes – Baken van Slib
  Living Landscapes / Deltascapes onderzoekt met 'Baken van Slib' op welke manier het afvalproduct baggerslib als grondstof kan worden ingezet. Hierbij onderzoekt de aanvrager aan de hand van cartografisch onderzoek en veldwerk wat baggerslib precies is en hoe de baggerindustrie functioneert. Living Landscapes / Deltascapes werkt samen met slibinnovators NETICS die vanuit hun expertise nieuwe denkrichtingen genereren, inhoudelijke voorstellen toetsen, contacten leggen en experimenten uitvoeren. Het team wordt verder uitgebreid met drie experts op het gebied van transitieopgaven, communicatie en milieu. Het onderzoek resulteert in een te publiceren narratief over baggerslib als onontdekte grondstof en hoe deze inzetbaar is in verschillende ruimtelijke transitieopgaven. Het team verwerkt de resultaten van de landschappelijke studie naar de kansen en knelpunten van toegepast baggerslib in een kaart en infographic. Tot slot ontwikkelt het team een te exposeren fysieke installatie 'Baken van Slib' dat de eigenschappen van baggerslib blootlegt. Met het artikel, de kaart en infographic en de installatie wil Living Landscapes / Deltascapes niet alleen vakgenoten, maar ook een breder publiek kennis laten maken met het nieuwe narratief van het Nederlandse sliblandschap.

  LAOS Landschapsarchitecten – Dubbele Dijk
  De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest hebben een nieuwe soort dijk ontwikkeld. De Dubbele Dijk is onderdeel van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl die nodig is in verband met de verwachte stijging van de zeespiegel. Achter de primaire dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Het zeewater kan gecontroleerd het tussengebied instromen en slib kan bezinken. LAOS Landschapsarchitecten onderzoekt in dit tussengebied de mogelijkheden voor een integrale landschapsinclusieve aanpak van slibopvang, verzilting, garnalenkweek, zeewierkweek, zonnepanelen en recreatie. Het ontwerpend onderzoek is in vier fases ingericht: voorbereiding en analyse, op weg naar denkrichtingen en ruimtelijke modellen, uitwerken ruimtelijke modellen en verkenning opschaling kustlandschap, doorwerken in strategische aanpak. In de eerste drie fasen worden in werksessies diverse stakeholders waaronder bewoners, ondernemers en overheden betrokken. De expertise op het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door partners met kennis van energietransitie, schaal- en schelpdierkweek, zeewierproductie, kustverdediging en waterbeheer. LAOS Landschapsarchitecten geeft het project grotere bekendheid onder ontwerpers, ontwikkelaars, (lokale) overheden, de kweeksector, onderwijsinstellingen, afnemers van duurzaam geteelde producten en lokale stakeholders door het ontwikkelen van een publicatie, leaflet, website en een bezoekerscentrum op de projectlocatie

  Verder werden geselecteerd:

  Noordoostpolder Productielandschap
  Studio Makkink & Bey
  Veenvoedseltuin Vrouwe Vennepolder
  Circular Landscapes
  Projectplan Pilot Versailles van het Noorden
  West 8
  Phyto Future
  Other Spheres
  Mei it Ferline Foarút
  Werkend Landschap
  Brabants Duingoed
  OD205 Stedenbouw en Landschap
  Nieuwe Kansen voor de Oude IJssel
  SMARTLAND landschapsarchitecten
  Nieuwe Energie voor de Bollenstreek
  Generation.Energy
  De Hoofdige Boer
  Nienhuis Landschapsarchitectuur
 • OD205 - Brabants Duingoed