<
het fonds

Open Oproep Festivals

Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds organiseert voor het eerst een subsidieprocedure speciaal voor festivals. De financiële bijdrage is bestemd voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die in Nederland plaatsvinden.

Bij een festival komen debat, onderzoek, reflectie en amusement bij elkaar. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen. De festivals functioneren in de creatieve industrie als een effectieve schakel, tussen de makers, ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, instellingen en publiek.

Mogelijkheid tot ondersteuning in twee fasen
Voor een optimale ondersteuning van festivals wordt in de beoordeling een onderscheid gemaakt tussen de (inhoudelijke) voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering.

Fase 1: Startsubsidie
Deze fase is gericht op de voorbereiding en opzet van de aankomende festivaleditie. De adviescommissie beoordeelt bij de beoordeling van het voorstel met name in hoeverre het festival in algemene zin:

een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod;
als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek;
samenwerkt met verschillende partijen. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in inhoudelijke zin;
een financiële ontwikkeling of strategie laat zien. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in financiële zin.

Fase 2: Festivalsubsidie
Deze fase is met name gericht op de daadwerkelijke uitvoering van de aankomende festivaleditie. De adviescommissie beoordeelt in hoeverre het voorstel aansluit op de aspecten uit de eerste fase. Aanvullend beoordeelt de adviescommissie de kwaliteit van de aankomende festivaleditie. Daarvoor is het van belang dat de aanvraag inzicht geeft in de daadwerkelijke opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Indienen
Het voorstel kan tot en met 14 oktober 2015 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de optie 'Open oproep' (ronde festivals Creatieve Industrie / sluitingsdatum 14 oktober 2015).
Een aanvraag kan zowel de ondersteuning van een specifieke fase betreffen, als voor allebei. In dat laatste geval dient u één aanvraag in.

De aanvraag bestaat uit:
Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak, (in pdf op A4-formaat, max. 6 pagina's per fase); een planning en begroting (in pdf op A4-formaat, max. 2 pagina's); Beschrijf in het projectplan de inhoud van het festival en vermeld de artistiek, inhoudelijke uitgangspunten. Geef tevens aan wat het belang van het festival is voor de discipline(s). Omschrijf tot slot met welke personen en organisaties u samenwerkt en welke doelgroep u verwacht te bereiken. Voor de aanvraag van een startsubsidie moeten de opzet en de hoofdlijn(en) van het festivalprogramma helder zijn. Voor de aanvraag voor de tweede fase van de festivalsubsidie dienen de gehele programmering en specifieke activiteiten zo ver mogelijk uitgewerkt te zijn. Bij de tweede fase dient u een communicatiestrategie in het projectplan op te nemen.
CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal);
Uittreksel KvK.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds en de Deelregeling Activiteitenprogramma's zijn volledig van toepassing voor de behandeling en beoordeling van de aanvragen. De bijzonderheid van deze speciale subsidieronde is dat deze gericht is op de ondersteuning van festivals en dat in twee fasen aangevraagd kan worden. Daarom is per fase een aanvullend beoordelingskader omschreven.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Activiteitenprogramma's. 

Sluitingsdata, procedure en beschikbaar budget
Er zijn vier sluitingsdata gepland:
14 oktober 2015: voor festivals die plaatsvinden in 2016
10 februari 2016 en 25 mei 2016: voor festivals die plaatsvinden in 2016 of voor festivals die plaatsvinden in 2017, maar waarvan de voorbereiding in 2016 start
14 september 2016: voor festivals die plaatsvinden in 2017, maar waarvan de voorbereiding in 2016 start

De behandeling van het voorstel duurt maximaal 10 weken. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

Het beschikbare budget voor de subsidieronde in 2015 bedraagt maximaal € 500.000.

Verder ter informatie 
Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Anouk Laverge, 010-4361600, a.laverge@stimuleringsfonds.nl.

Aanvragen voor festivals worden vooralsnog niet uitgesloten bij de andere subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bij deze regelingen hebben festivals echter geen voorkeurspositie. Voor een passende ondersteuning van festivals is immers deze subsidieprocedure ontwikkeld.