<
het fonds

Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers en architecten uit om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Daar waar het sociale netwerk niet toereikend is, ontstaat een groeiend tekort aan zorg. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden. Dien uiterlijk 16 juni een voorstel in.

Lokale zorghuisvesting

In de komende tijd zal de vraag naar lokale zorg gaan toenemen en bovendien ook steeds gedifferentieerder zijn. Met name bij mensen met een lichte zorgvraag bestaat er een groeiende behoefte aan tijdelijke opvang voor een afgebakende periode. Een zorglocatie waar men enkele dagen tot enkele weken kan verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in een ziekenhuis of omdat een partner of andere mantelzorger tijdelijk geen zorg kan bieden. Een ander voorbeeld is nachtopvang, voor ouderen die overdag nog wel thuis wonen, maar 's nachts niet thuis kunnen blijven. Door de lokale organisatie van zorg te faciliteren kan een tijdelijke zorglocatie een aanvulling zijn op de bestaande zorgnetwerken in de wijk.

Schrijf een voorstel
Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om voor mensen met een lichte zorgvraag nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting met zorgaanbod. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Het in beeld brengen van de doelgroep en een inventarisatie van hun specifieke zorgvraag maakt deel uit van de opgave. Oplossingen zijn altijd locatiespecifiek. Een samenwerking met lokale zorginstellingen, bewonerscollectieven, vrijwilligersorganisaties of woningcorporaties verdient aanbeveling. Waar liggen de kansen voor het ontwikkelen van nieuwe tijdelijke zorgmodellen, met betrekking tot de ruimtelijke, programmatische en financiële aspecten? Hoe kunnen we bestaande sociale en fysieke netwerken gebruiken om nieuwe zorgnetwerken te faciliteren en op welke manier kan moderne technologie daarin een rol spelen? Welke rol speelt de huisvesting bij het faciliteren van tijdelijke zorg? Kunnen zorglocaties worden gerealiseerd binnen bestaande gebouwen? Deze oproep richt zich op initiatieven waarbij deze vragen in samenhang worden opgepakt.

Indienen
Uw voorstel voor het onderzoek kunt u t/m 16 juni 2015 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds indienen. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep – Het Nieuwe Gasthuis'. Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Het voorstel bestaat uit:

een projectplan met een heldere, beknopte omschrijving van de probleemstelling en een toelichting op de opzet van het onderzoek: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke (lokale) partijen of professionals zijn daarbij betrokken; een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot januari 2016;
beknopte CV's of een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek;
een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Het projectplan is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 30 juni 2015 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de betrokkenheid van (lokale) partners, de rol en positie van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 21 juli 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Procedure
De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Zorg, van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds en onder de Deelregeling Architectuur. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, adjunct-secretaris Deelregeling Architectuur, 010-4361600, j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.