<
het fonds

Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's

Nederland is op mondiale schaal een van de voorlopers in de organisatie van voedselsystemen. Toch wordt de nieuwste kennis en technologie voor het creëren van veerkrachtige voedselregio's in eigen land niet volledig benut. Veranderende waarden als duurzame en biologische voedselvoorziening en de groeiende voorkeur voor lokale producten spelen hierbij een rol. Zo zijn in Nederland stadslandbouwinitiatieven en lokale markten in opkomst. De vraag is echter of deze voorkeur voor kleinschaligheid niet op gespannen voet staat met het oplossen van het voedselvraagstuk dat zich op wereldschaal voordoet.

Onze voedselzekerheid is redelijk goed geborgd. Toch dwingen globale ontwikkelingen ons tot een andere inrichting van de agrarische sector. In opkomende economieën is sprake van een toenemend gebrek aan voedsel. Veranderingen in het klimaat dwingen tot andere teeltkeuzen. Het gebruik en de verspilling van energie vergen nieuwe productiemethoden. Ook neemt het besef toe hoe belangrijk voedsel is voor een goede gezondheid. Een potentiële volgende stap in de verduurzaming van onze voedselvoorziening is een integrale benadering van de regionale voedselketen. Dit biedt kansen voor nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden. Maar ook de grootschalige, hoogtechnologische voedselproductie -met haar kennis, draagkracht en netwerken- heeft potentie om effectieve oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten van het voedselvraagstuk.

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op voorstellen in te dienen waarin de ruimtelijke consequenties van duurzame, geïntegreerde voedselketenbenadering worden onderzocht en in beeld worden gebracht. In hoeverre hangt de keuze voor klein- of grootschalige ketens samen met de geografie en bodemgesteldheid van het stadslandschap? En in hoeverre zijn voedselketens afhankelijk van andere sectoren, zoals wetenschap en laboratoria, logistiek, toerisme? Zijn voedselketens regio specifiek of worden ze door toepassing van nieuwe technologie en kennis juist steeds minder locatie afhankelijk? Voorstellen dienen aan te geven op welke stedelijke regio of regio's het onderzoek zich richt en welke onderzoeksvragen centraal staan in het onderzoek. Beschrijf hoe het onderzoek aansluit bij bestaande (internationale) kennis en initiatieven. En geef aan met welke producenten, kennisinstellingen en overheden een samenwerking wordt aangegaan. Het voorstel dient inzicht te geven in de deskundigheid en relevantie van de betrokken partijen. Hierbij dient de rol en positie van de (ruimtelijk) ontwerper in het onderzoek te worden benoemd.

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 4 mei 2015 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen. Selecteer hierbij de ronde “15RA Open Oproep – Ontwerpen aan Voedselregio's”. Het voorstel bestaat uit:

een projectplan met een heldere, beknopte omschrijving van de probleem- en vraagstelling, een positionering van het voorstel ten op zichte van bestaande kennis en projecten. Een toelichting op het doel, de opzet en de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen en onderzoeks- of kennisinstellingen zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag;
beknopte CV's of een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek;
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 2 november 2015;
een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Het projectplan is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 11 mei 2015 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met drie externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, de rol en positie van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 28 mei 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Zineb Seghrouchni, adjunct-secretaris Deelregeling Architectuur, 010-4361600, z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Deze Open Oproep is onderdeel van het AARO programma Stad & Regio, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.