<
het fonds

Open Oproep Werkweek New Beijing East Station

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen op hun interesse te tonen voor deelname aan een Chinees-Nederlandse werkweek voor de herontwikkeling van een stationsgebied in Beijing. De werkweek vindt plaats van 13 tot 20 september 2015 met een mogelijke uitbreiding van het programma tot 27 september. Tot uiterlijk 28 juni kan de motivatie en een beknopt portfolio ingediend worden.

Context van de Open Oproep
Tijdens de werkweek ontwerpen Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave: de ontwikkeling van het nieuwe Beijing East Station in Tongzhou District. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken. Meer informatie kunt u vinden in het Engelstalige “Abstract for Dutch Participants”, als PDF te downloaden onderaan deze webpagina.

Oproep gericht op Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen
Deze Open Oproep is gericht op Nederlandse architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. In totaal selecteert het fonds samen met VenhoevenCS 9 ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Drie daarvan worden via deze Open Oproep geselecteerd. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun bereidheid om zich voor, tijdens en na de werkweek in te zetten en hun affiniteit met TOD. De geselecteerde ontwerpers ontvangen een bijdrage van € 2.800 als bijdrage aan reis- en verblijfskosten.

Vanwege de complexiteit van de opgave, kunnen specifieke deskundigen uit Nederland deelnemen aan de werkweek. Deze deskundigen of specialisten zullen door de Nederlandse curator worden geselecteerd op basis van hun bewezen expertise zoals de TOD, mobiliteit of stedelijke economie.

Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld op basis van:
• De motivatie van de ontwerper;
• De kwaliteit van het portfolio.

Uit de motivatiebrief (maximaal 3 pagina's A4) moet blijken:
• Serieuze interesse om het werkterrein uit te breiden en bereidheid om daarin te investeren;
• Investering in uren vóór (max 80 uur), tijdens (40 - 80) en na de werkweek, inclusief aanwezigheid bij werksessies op 6 juli, 28 augustus en 2 oktober;
• Goede communicatie en presentatie skills (ook in Engels), team player en flexibele houding;
• Bereidheid om het maximale uit de werkweek te halen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de groep

Uit het portfolio (maximaal 10 pagina's A4) moet blijken:
• Ontwerptalent en bijbehorende visualisatie skills;
• Affiniteit met het onderwerp van de opgave en ontwerpend onderzoek;

Ervaring in China is nadrukkelijk geen vereiste. Wel wordt van de deelnemers gevraagd om een open en onbevooroordeelde houding te hebben en begrip te hebben voor culturele misverstanden en taalbarrières.

Deadline
Stuur het voorstel inclusief motivatie uiterlijk 28 juni 2015 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Gezien de korte voorbereidingstermijn en de werksessie op 6 juli, zal het Stimuleringsfonds de selectie zo snel mogelijk na 28 juni 2015 bekendmaken per e-mail en in de nieuwsbrief. Dit zal uiterlijk 5 juli 2015 zijn; het streven is dus om dit eerder bekend te maken.

Indienprocedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de Open Oproep Deelname Werkweek Beijing. Voor meer informatie over online aanvragen zie Spelregels online aanvragen.

Informatiebijeenkomst 19 juni
Op vrijdag 19 juni is een informatiebijeenkomst over Towards2050.
Datum vrijdag 19 juni, 16:30-17:30 uur
Locatie VenhoevenCS, Hoogte Kadijk 143F15, Amsterdam
Aanmelden Helga Lasschuijt, h.lasschuijt@venhoevencs.nl, Tel 020 6228210
Tijdens deze bijeenkomst zal het volgende worden toegelicht:
• Achtergrondinformatie over Towards2050 (doelstellingen, afgelopen edities, e.d.)
• De werkwijze en opgave 2015
• De verwachte inzet van de deelnemers in de voorbereidingen, zowel m.b.t. de inhoud als organisatie
• De verwachte inzet en optreden van de deelnemers tijdens de werkweek
• De verwachte inzet na afloop
• Gewenste deliverables van deze editie
• Kansen voor Nederlandse ontwerpers en experts
Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verder ter informatie:
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Contact
Voor vragen over de procedure van de open oproep kan contact worden opgenomen met Anselm van Sintfiet, 010-4361600 of a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl.
Voor vragen over de opzet en uitvoering van de werkweek kan contact worden opgenomen met Helga Lasschuijt (VenhoevenCS architecture+urbanism), h.lasschuijt@venhoevencs.nl.

Doelstellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor dit traject
Het Stimuleringsfonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan deze werkweek. Het vierjarige Programma Internationalisering heeft drie hoofddoelstellingen:
• Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
• Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
• Vergroten internationale werkterrein.

Het fonds beoogt met deze Open Oproep een bijdrage te leveren aan het tonen van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie, in dit geval op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Deelnemers krijgen eveneens de mogelijkheid om hun internationale werkterrein te vergroten. Tevens beoogt het Stimuleringsfonds duurzame netwerken op te bouwen in China, met name betreffende het gezamenlijk werken aan grootstedelijke vraagstukken.