<
het fonds / organisatie / bestuur en toezicht

bestuur en toezicht

Op deze pagina worden de belangrijkste principes voor goed bestuur en toezicht die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert op een rij gezet. Lees hier de Reglementen Bestuur en Raad van Toezicht.

Governance Code Cultuur
Het Stimuleringsfonds is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur. De principes uit de code voor het raad-van-toezichtmodel zijn verankerd in de Statuten voor bestuur en Raad van Toezicht. De bestuursverantwoordelijkheid in het Raad van Toezicht model is belegd bij het bestuur.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds bestaat sinds 1 september 2016 uit directeur bestuurder Syb Groeneveld.

Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de verlening van projectsubsidies zijn nader bepaald in de subsidiereglementen.

Het bestuur stelt onder andere de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

Een beleidsplan voor een periode van vier jaar;

Een jaarlijkse begroting met toelichting;
Een jaarplan;
Een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.

Nevenfuncties Syb Groeneveld:
Lid Stuurgroep Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief (namens de Rijkscultuurfondsen)

Raad van Toezicht
Bovenstaande plannen behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De voorzitter van de RvT bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de RvT. Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht bewaart een grote afstand ten opzichte van de subsidie- en opdrachtverlening omdat die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen.

Lees hier de visie op toezicht van de RvT

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

Yasemin Tümer, voorzitter
Oprichter en directeur Ryt Holding BV, good governance and diversity
Angel investor en adviseur Borski Fund
Vicevoorzitter Bright Pensioen Coöperatie
Jurylid UtrechtInc
Ambassadeur Dress for Success Utrecht
Mentor Cherie Blair Foundation for Women
Voorzitter UnitedSucces Foundation
Lid Raad van Advies Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Investeerder The Next Women NL
Mede-oprichter VERA Community

Femke den Boer
Directeur Centrum voor Wetenschap en Cultuur (CWC), Universiteit Utrecht
Lid Raad van Toezicht NPO
Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Theaterfestival Boulevard 's Hertogenbosch
Adviseur Raad voor Cultuur

Tom Frantzen
Oprichter en directeur FRANTZEN et al architecten
Oprichter en directeur ontwikkeling & architectuur Lemniskade Projecten

Natalie Holwijn
Bestuurder Etnische Zaken Vrouwen Nederland
Toezichthouder Rotterdamse stichting Cultuur Concreet
Senior juridisch adviseur Infotheek Group
Management & Legal MMMG B.V.

Jules van de Vijver
Gepensioneerd oud-voorzitter College van Bestuur HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Rooster van aftreden
Mw. Yasemin Tümer: benoemd 1-04-2019 tot 1-04-2023
Mw. F. den Boer: benoemd 1-10-2014; herbenoemd 1-10-2018 tot 1-10-2022
Mw. N. Holwijn: benoemd 1-05-2017; herbenoemd 1-05-2021 tot 1-05-2025
Dhr. T. Frantzen: benoemd 1-04-2019 tot 1-04-2023
Dhr. J. van de Vijver: benoemd 1-10-2014; herbenoemd 1-10-2018 tot 1-10-2022

Audit- en remuneratiecommissie
Samenstelling auditcommissie RvT en Reglementen auditcommissie
Samenstelling remuneratiecommissie RvT en Reglementen remuneratiecommissie

WNT
De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de kaders van de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De Raad van Toezicht ontvangt alleen een vacatievergoeding. Meer informatie vindt u in de jaarverantwoording.